Połącz pracę z pasją.
Zdobądź nowy zawód.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie po wprowadzeniu nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach od 1 września 2017 roku umożliwi przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywanie pracy zawodowej i aktywne funkcjonowanie na zmieniającym się rynku pracy.

Wyodrębnienie kwalifikacji w poszczególnych zawodach wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego jest podstawą elastycznego reagowania systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartości na uczenie się przez całe życie oraz mobilności edukacyjnej i zawodowej absolwentów.

Egzamin zawodowy jest egzaminem zewnętrznym. Umożliwia uzyskanie porównywalnej i obiektywnej oceny poziomu osiągnięć zdającego poprzez zastosowanie jednolitych wymagań, kryteriów oceniania i zasad przeprowadzania egzaminu, opracowanych przez instytucje zewnętrzne, funkcjonujące niezależnie od systemu kształcenia.

Rolę instytucji zewnętrznych pełnią Centralna Komisja Egzaminacyjna i osiem okręgowych komisji egzaminacyjnych, powołanych przez Ministra Edukacji Narodowej w 1999 roku. Na terenie swojej działalności okręgowe komisje egzaminacyjne (załącznik 6) przygotowują, organizują i przeprowadzają zewnętrzny egzamin zawodowy. Egzamin oceniają zewnętrzni egzaminatorzy.

Egzamin zawodowy może być przeprowadzany w ciągu całego roku szkolnego, a w przypadku części praktycznej tego egzaminu – w szczególności w okresie ferii letnich lub zimowych, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Termin egzaminu zawodowego dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ogłasza, nie później niż 20 sierpnia każdego roku na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w BIP w komunikacie w sprawie harmonogramu
przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w następnym roku szkolnym, określający terminy przeprowadzania części pisemnej egzaminu oraz części praktycznej egzaminu w sesjach egzaminacyjnych. Na 5 miesięcy przed terminem egzaminu komunikat w sprawie terminu egzaminu ustala i ogłasza dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Egzamin obejmuje zakresem tematycznym kwalifikację, a liczba egzaminów w danym zawodzie jest zależna od liczby kwalifikacji wyodrębnionych w podstawie programowej kształcenia w zawodach. Zawody wpisane do klasyfikacji zawodów to zawody jednokwalifikacyjne i dwukwalifikacyjne. W praktyce jest to jeden lub dwa egzaminy w danym zawodzie, których zdanie umożliwia otrzymanie świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie oraz dyplomu potwierdzającego
kwalifikacje zawodowe.

Informatory zawodowe:
https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2019/informatory-wyposazenie-osrodkow/informatory/

Informacje dotyczące egzaminów państwowych:
http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20190829120704482#

Załączniki:
Pobierz plik (Cele i zadania kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego.pdf)Dziennik Ustaw RP - 19.02.2019[Cele i zadania kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego]1039 kB
Pobierz plik (Warunki  ubiegania się o dyplom zawodowy albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.pdf)Dziennik Ustaw RP - 10.09.2019[Warunki ubiegania się o dyplom zawodowy albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe]467 kB

Sekretariat

Godziny pracy:

pon-pt: 8:00 - 16:00

sb-nd: 7:45- 15:30 tylko w terminach zjazdów

tel. (81) 441-14-14,
kom. 500-617- 889, 535- 646- 550, 502-037-531, 501-631-484

Go to top