Połącz pracę z pasją.
Zdobądź nowy zawód.

Zawód: Opiekunka środowiskowa 341204

Kwalifikacja I: Z.5- Świadczenie usług opiekuńczych

Podbudowa programowa : do Szkoły przyjmowani są absolwenci szkół średnich.

Nauka trwa 1 rok, tj. 2 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

Policealna Szkoła Zawodowa ”ETAT” posiada uprawnienia szkoły publicznej

Wystawiamy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS.
Wystawiamy legitymacje szkolne( do 23 r.ż.), które upoważniają do zniżek na przejazdy.
Organizujemy atrakcyjne praktyki zawodowe.

Cykl kształcenia

Nauka trwa 1 rok (2 semestry).
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.
Nauka kończy się egzaminem państwowym potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, po którego zdaniu słuchacz otrzymuje tytuł opiekunki środowiskowej.

Rekrutacja

Na kierunek Opiekunka środowiskowa kandydat składa w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie szkoły lub on-line
 • oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej (nie wymagana matura),
 • zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki ,
 • dowód osobisty do wglądu
  * ( kobiety, które zmieniły stan cywilny i posiadają świadectwo na nazwisko panieńskie okazują dowód osobisty lub akt małżeństwa)
 • 2 zdjęcia podpisane na odwrocie( można donieść w późniejszym terminie)

Absolwent szkoły kształcącej opiekunki środowiskowe powinien prezentować następujące postawy:

 • empatii i wrażliwości w kontaktach interpersonalnych, kultury osobistej,
 • dojrzałości emocjonalnej i społecznej,
 • gotowości niesienia pomocy, życzliwości i wyrozumiałości dla innych ludzi,
 • tolerancji dla odmienności,
 • cierpliwości, dokładności, obowiązkowości i konsekwencji w działaniu,
 • samokrytycyzmu, krytycyzmu oraz obiektywizmu w ocenianiu

Zadania opiekunki środowiskowej:

 • udzielanie pomocy i świadczy usługi opiekuńcze osobom przewlekle chorym, samotnym i niesamodzielnym, które nie maja dostatecznego wsparcia ze strony rodziny lub innych osób z najbliższego otoczenia
 • pomoc podopiecznemu w codziennych czynnościach domowych takich jak robienie zakupów, sprzątanie, gotowanie, pranie.
 • pielęgnacja oraz dbałość o zdrowie, higienę osobista ludzi chorych i niesamodzielnych.
 • udzielanie pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia podopiecznego
 • mobilizowanie podopiecznego do aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwijanie jego zainteresowań.

Możliwość zatrudnienia i stanowiska pracy absolwenta:

 • Miejskie ośrodki pomocy społecznej
 • Domy Pogodnej Starości
 • Środowisko domowe podopiecznych
 • Placówki Paliatywne Domy dla przewlekle chorych
 • Domy samotnej MatkiOpiekunowie środowiskowi mogą również wykonywać swój zawód prowadząc własna działalność

Go to top