Połącz pracę z pasją.
Zdobądź nowy zawód.

Zawód: Asystent osoby niepełnosprawnej 341201

Kwalifikacja I: Z.8- Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej

Podbudowa programowa: do Szkoły przyjmowani są absolwenci szkół średnich.

Policealna Szkoła Zawodowa "ETAT" posiada uprawnienia szkoły publicznej
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS. Wystawiamy legitymacje szkolne( do 23 r. ż.), które upoważniają do zniżek na przejazdy. Organizujemy atrakcyjne praktyki zawodowe.

Cykl kształcenia

Nauka trwa 1rok (2 semestry).
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.

Po ukończeniu szkoły Słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły policealnej na druku MEN oraz po zadaniu egzaminu zawodowego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną dyplom z tytułem zawodowym Asystent osoby niepełnosprawnej, , zgodny z klasyfikacją zawodów Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Rekrutacja

Na kierunek Asystent osoby niepełnosprawnej kandydat składa w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie szkoły lub on-line
 • oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej (nie wymagana matura),
 • zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki ,
 • dowód osobisty do wglądu
  * ( kobiety, które zmieniły stan cywilny i posiadają świadectwo na nazwisko panieńskie okazują dowód osobisty lub akt małżeństwa)
 • 2 zdjęcia podpisane na odwrocie( można donieść w późniejszym terminie)

Charakterystyka zawodu

Asystent osoby niepełnosprawnej:

 • ułatwia osobie niepełnosprawnej wykonywanie czynności dnia codziennego;
 • pomaga jej w uzyskaniu jak największej samodzielności;
 • współpracuje z instytucjami i organizacjami społecznymi w celu zapewnienia optymalnych warunków do samodzielnej rehabilitacji;
 • wspiera osoby niepełnosprawne w realizacji programu rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Możliwość zatrudnienia i stanowiska pracy absolwenta

Absolwenci kierunku asystent osoby niepełnosprawnej posiadają pełne uprawnienia do podjęcia pracy w:

 • domach i ośrodkach pomocy społecznej;
 • instytucjach opiekuńczych.

Asystenci osoby niepełnosprawnej mogą również wykonywać swój zawód prowadząc własną działalność.

Wszechstronne przygotowanie do wykonywania kluczowych zadań zawodowych:

 • współtworzenia programów rehabilitacji i pomocy osobie niepełnosprawnej;
 • doradzania w zakresie usług medycznych, rehabilitacyjnych, zawodowego przekwalifikowania, kontaktów społecznych, usług kulturalnych, rekreacji i integracji ze środowiskiem;
 • diagnozowania warunków życia i dążenia do usuwania wszelkiego typu barier (psychologicznych, społecznych, architektonicznych, komunikacyjnych itp.);
 • pobudzania aktywności osoby niepełnosprawnej oraz jej rodziny w celu zaspokojenia potrzeb biopsychospołecznych;
 • planowania, kontrolowania i oceniania indywidualnego programu, planu pomocy osobie niepełnosprawnej;
 • włączania osoby niepełnosprawnej w programy instytucji i placówek świadczących usługi rehabilitacyjne;
 • współpracy z mediami ułatwiającej poszukiwanie sponsorów i sojuszników w działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych

Opis kształcenia

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • udzielania pomocy osobie niepełnosprawnej w korzystaniu z różnych form kompleksowej rehabilitacji;
 • świadczenia opieki osobie niepełnosprawnej w zakresie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych oraz pomagania w prowadzeniu gospodarstwa domowego;
 • wspierania osoby niepełnosprawnej w dążeniu do samodzielności życiowej;
 • motywowania osoby niepełnosprawnej do aktywności społecznej i zawodowej.
Do góry