Połącz pracę z pasją.
Zdobądź nowy zawód.

Zawód: Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509

Kwalifikacja I: Z.13- Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku prac

Podbudowa programowa : do Szkoły przyjmowani są absolwenci szkół średnich.

Policealna Szkoła Zawodowa "ETAT" posiada uprawnienia szkoły publicznej.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS,KRUS, MOPS. Wystawiamy legitymacje szkolne( do 23 r.ż), które upoważniają do zniżek na przejazdy.
Organizujemy atrakcyjne praktyki zawodowe.

Cykl kształcenia

Nauka trwa 1,5 roku (3 semestry). Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele( sporadycznie również w piątki w godzinach popołudniowych) . Nauka kończy się egzaminem potwierdzający kwalifikacje zawodowe, po zdaniu którego słuchacz otrzymuje tytuł technika bezpieczeństwa i higieny pracy.

Rekrutacja

Na kierunek Technik BHP, kandydat składa w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie szkoły lub on-line
 • oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej (nie wymagana matura),
 • zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki ,
 • dowód osobisty do wglądu
  * ( kobiety, które zmieniły stan cywilny i posiadają świadectwo na nazwisko panieńskie okazują dowód osobisty lub akt małżeństwa)
 • 2 zdjęcia podpisane na odwrocie( można donieść w późniejszym terminie)

Tytuł Technika bezpieczeństwa i higieny pracy uprawnia do:

 • podjęcia pracy jako inspektor do spraw bhp lub starszy inspektor ds. bhp, (wymagany 3-letni staż pracy w służbie bhp (§ 4 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 2 października 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy; Dz.U. nr 109, poz. 704 ze zm).
 • przeprowadzania szkolenia wstępnego ogólnego w zakresie bhp (§ 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy; Dz.U. nr 180, poz. 1860 ze zm).,

Technik BHP jest kierunkiem dającym duże szanse podjęcia atrakcyjnej pracy, ponieważ:

 • każdy pracownik, zatrudniony na podstawie Kodeksu, pracy musi odbyć wstępne szkolenie BHP oraz okresowe szkolenie BHP w zakładzie pracy
 • wszystkie większe zakłady pracy są zobowiązane zatrudniać na pełen lub na część etatu Specjalistę ds BHP.

Charakterystyka zawodu

Do zadań absolwenta kierunku technik bezpieczeństwa i higieny pracy należy: sporządzanie bieżącej oraz okresowej analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy uwzględniając obowiązujące przepisy i normy, ustalanie zgodności oddawanych do użytku obiektów z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz z dokumentacją projektową, identyfikowanie zagrożenia i redukowanie ryzyka zawodowego, ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków, sporządzanie dokumentacji powypadkowej, ocenianie ekonomicznych skutków zagrożeń. Ponadto technik bezpieczeństwa i higieny pracy przeprowadza szkolenia bhp nowo przyjętych pracowników oraz w momencie zagrożenia życia i zdrowia pracowników wstrzymuję pracę urządzeń i maszyn.

Możliwość zatrudnienia i stanowiska pracy absolwenta

Absolwenci Policealnej Szkoły Zawodowej "ETAT", po ukończeniu kierunku technik bezpieczeństwa i higieny pracy, mogą być zatrudnieni we wszystkich przedsiębiorstwach, instytucjach i zakładach pracy, w których wymagany jest nadzór warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również mogą prowadzić własną działalność gospodarczą jako specjaliści ds. BHP.

Opis kształcenia

Kształcenie w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy ma na celu przygotowanie do:

 • właściwego oceniania i kontrolowania stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy;
 • umiejętnego rozwiązywania problemów organizacyjnych i technicznych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • prowadzenia doradztwa w zakresie obowiązujących przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • oceniania ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki fizyczne, chemiczne lub biologiczne występujące w środowisku pracy, jak również określania sposobów ich eliminowania bądź ograniczania;
 • prowadzenia szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • prowadzenia działalności gospodarczej.

Słuchacze kierunku Technik Bezpieczeństwa i higieny pracy, kwalifikacja Z.13 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy otrzymują świadectwo ukończenia Szkoły Policealnej. Po zdaniu egzaminu państwowego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Krakowie uzyskuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie kwalifikacji Z.13 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy , Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie Technik Bezpieczeństwa i higieny pracy oraz suplement do dyplomu europass w języku polskim i języku angielskim.

 

Sekretariat

Godziny pracy:

pon-pt: 9:00 - 17:00

sb-nd: 8.00 - 14.15 tylko w terminach zjazdów

tel. (81) 441-14-14,
kom. 501-631-484, 
fax (81) 441-14-14

Facebook

 
Do góry