Połącz pracę z pasją.
Zdobądź nowy zawód.

Zawód: Technik archiwista 441403

Kwalifikacja I: A.63- Organizacja i prowadzenie archiwum

Kwalifikacja II: A.64- Opracowywanie materiałów archiwalnych

Podbudowa programowa : do Szkoły przyjmowani są absolwenci szkół średnich.

Policealna Szkoła Zawodowa ”ETAT” posiada uprawnienia szkoły publicznej

Wystawiamy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS.
Wystawiamy legitymacje szkolne( do 23 r.ż.), które upoważniają do zniżek na przejazdy.
Organizujemy atrakcyjne praktyki zawodowe.

Cykl kształcenia

Nauka trwa 2 lata (4 semestry).
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.
Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, po zdaniu którego słuchacz otrzymuje kwalifikacje w zawodzie opiekun w domu pomocy społecznej

Rekrutacja

Na kierunek Technik archiwista, kandydat składa w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

  • wypełniony formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie szkoły lub on-line
  • oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej (nie wymagana matura),
  • zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki ,
  • dowód osobisty do wglądu
    *( kobiety, które zmieniły stan cywilny i posiadają świadectwo na nazwisko panieńskie okazują dowód osobisty lub akt małżeństwa)
  • 2 zdjęcia podpisane na odwrocie( można donieść w późniejszym terminie)

Charakterystyka zawodu:

Technik archiwista zajmuje się gromadzeniem, opracowywaniem, zabezpieczaniem i udostępnianiem dokumentacji oraz postępowaniem końcowym z nią związanym. Swój zawód wykonuje w archiwach państwowych oraz archiwach zakładowych lub składnicach akt poszczególnych instytucji. Zatrudnienie może także znaleźć w prywatnych firmach zajmujących się opracowywaniem i przechowywaniem akt.

Każda instytucja czy organizacja, jak również każdy w niej pracujący wytwarzają dokumenty. Mają one określoną wartość. W związku z tym muszą być odpowiednio sklasyfikowane, opisane i zabezpieczone. Istniejące normy ściśle określają, w jakiej formie i jakich warunkach mogą być przechowywane różne typy dokumentów. Wiedzę o tym posiadają archiwiści. Muszą oni w związku z tym zajmować się przejmowaniem dokumentów do archiwów i składnic akt zgodnie z przepisami i w formie uporządkowanej. Niestety, dość często prawidłowe uporządkowanie dokumentów jest zlecane archiwiście. Przejęcie dokumentów odbywa się na podstawie sporządzonych spisów zdawczo-odbiorczych akt, które dla archiwisty są jednym z materiałów ewidencyjnych, zaś dla przekazującego stanowią dowód zdania akt do archiwum. Zadaniem archiwistów jest odpowiednie zabezpieczenie akt, czemu służą specjalne opakowania i odpowiednio przygotowane pomieszczenia. Jego zadaniem jest także sporządzenie pomocy ewidencyjnych, dzięki którym łatwiej można skorzystać z dokumentów.

Niezwykle istotnym zadaniem archiwisty jest udostępnianie akt. Wiąże się to często z przeprowadzaniem kwerend archiwalnych, wystawianiem zaświadczeń, robieniem kopii czy odpisów. Obwarowane jest to wieloma przepisami, np. o ochronie danych osobowych czy ochronie praw autorskich.

Ze względu na podstawowy podział każdej dokumentacji na materiały, które mają być przechowywane wieczyście i materiały do czasowego przechowywania, archiwista pilnuje określonych terminów i przeprowadza procedury przekazania akt do archiwów państwowych lub brakowania dokumentacji.

W związku z pojawianiem się coraz nowszych rozwiązań w dziedzinie tworzenia dokumentów, np. dokumentacji na nośnikach elektronicznych, zadaniem archiwisty staje się również prowadzenie szkoleń z zakresu tworzenia i postępowania z dokumentacją. Wiąże się to z koniecznością ustawicznego samodzielnego dokształcania archiwistów. Również tendencje propagowania posiadanych dokumentów nakładają na archiwistę konieczność realizowania wystaw z posiadanych zbiorów czy opracowywania publikacji o zasobach w archiwach.

Możliwość zatrudnienia i stanowiska pracy absolwenta

W każdej instytucji czy organizacji, w której są wytwarzane oraz archiwizowane dokumenty.

Opis kształcenia

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik archiwista zostanie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  1. gromadzenia, przechowywania i udostępniania zasobu archiwalnego;
  2. ewidencjonowania dokumentacji aktowej;
  3. opracowywania i zabezpieczania materiałów archiwalnych.
Go to top