Połącz pracę z pasją.
Zdobądź nowy zawód.

Zawód: Technik administracji 334306

Kwalifikacja I: A.68- Obsługa klienta w jednostkach administracji

Podbudowa programowa : do Szkoły przyjmowani są absolwenci szkół średnich.

Policealna Szkoła Zawodowa ”ETAT” posiada uprawnienia szkoły publicznej

Wystawiamy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS.
Wystawiamy legitymacje szkolne( do 23 r.ż.), które upoważniają do zniżek na przejazdy.
Organizujemy atrakcyjne praktyki zawodowe.

Cykl kształcenia

Nauka trwa 2 lata (4 semestry).
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.
Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, po zdaniu którego słuchacz otrzymuje tytuł technika administracji

Rekrutacja

Na kierunek technik administracji kandydat składa w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie szkoły lub on-line
 • oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej (nie wymagana matura),
 • zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki ,
 • dowód osobisty do wglądu
  *( kobiety, które zmieniły stan cywilny i posiadają świadectwo na nazwisko panieńskie okazują dowód osobisty lub akt małżeństwa)
 • 2 zdjęcia podpisane na odwrocie( można donieść w późniejszym terminie)

Charakterystyka zawodu

Do zadań absolwenta kierunku technik administracji należy:

 • interpretacja i stosowanie przepisów prawnych z różnych dziedzin prawa,
 • przygotowanie projektów umów, porozumień, decyzji, regulaminów, instrukcji i innych dokumentów oraz aktów,
 • posługiwanie się wskaźnikami ekonomicznymi i metodami analizy ekonomicznej, finansowo- księgowej i dokumentacją księgową.


Technik administracji redaguje pisma, korespondencję, sprawozdania, notatki służbowe, sporządza protokoły, umowy o pracę, regulaminy pracy i wynagrodzenia. Odpowiada za prawidłowe przyjmowanie, segregowanie i klasyfikowanie informacji.

Możliwość zatrudnienia i stanowiska pracy absolwenta

Absolwenci Policealnej Szkoły Zawodowej "ETAT", po ukończeniu kierunku technik administracji, mogą być zatrudnieni w instytucjach administracyjnych i gospodarczych: urzędach wojewódzkich, rejonowych, powiatowych i gminnych, podmiotach gospodarczych, firmach ubezpieczeniowych, bankach, urzędach skarbowych. Zatrudnienie także znajdą w urzędach marszałkowskich oraz firmach i instytucjach prywatnych gdzie potrzebna jest wiedza z zakresu administracji.

Opis kształcenia

Kształcenie w zawodzie technik administracji ma na celu przygotowanie do:

 • gromadzenia dokumentacji i informacji o charakterze ekonomicznym i statystycznym,
 • koordynowania działalności, sporządzania sprawozdań, protokołów, opracowywania projektów aktów administracyjnych,
 • prowadzenia postępowania kończącego się wydaniem decyzji administracyjnej,
 • prowadzenia podstawowej dokumentacji księgowej, planowania kosztów i zysków,
 • gospodarowania majątkiem oraz nadzorowania innych pracowników.
Go to top