Połącz pracę z pasją.
Zdobądź nowy zawód.

Zawód: Opiekun w domu pomocy społecznej 341203

Kwalifikacja I : Z.6- Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej

Podbudowa programowa : do Szkoły przyjmowani są absolwenci szkół średnich.

Policealna Szkoła Zawodowa ”ETAT” posiada uprawnienia szkoły publicznej
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS.
Wystawiamy legitymacje szkolne( do 23 r.ż.), które upoważniają do zniżek na przejazdy.
Organizujemy atrakcyjne praktyki zawodowe.

Cykl kształcenia

Nauka trwa 2 lata (4 semestry).
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.
Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, po zdaniu którego słuchacz otrzymuje kwalifikacje w zawodzie opiekun w domu pomocy społecznej

Rekrutacja

Na kierunek opiekun w domu pomocy społecznej kandydat składa w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie szkoły lub on-line
 • oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej (nie wymagana matura),
 • zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki ,
 • dowód osobisty do wglądu
  *( kobiety, które zmieniły stan cywilny i posiadają świadectwo na nazwisko panieńskie okazują dowód osobisty lub akt małżeństwa)
 • 2 zdjęcia podpisane na odwrocie( można donieść w późniejszym terminie)

Charakterystyka zawodu

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Opiekun w domu pomocy społecznej wykorzystując różne metody i narzędzia terapii lub rehabilitacji stymuluje rozwój oraz aktywizuje osoby przebywające w domu pomocy społecznej. Aktywnie włącza się i wzmacnia profesjonalne działania w zakresie realizacji indywidualnego planu pracy oraz pomocy osobie, która przebywa w domu pomocy społecznej bądź innej instytucji opiekuńczej. Opiekun w domu pomocy społecznej zajmuje się udzielaniem pomocy i towarzyszeniem w codziennych czynnościach w zakresie higieny osobistej i samoobsługi. Ponad to zajmuje się pielęgnacją, dbaniem o zdrowie osób chorych oraz niesamodzielnych, doradzaniem w zakresie sposobu spędzania wolnego czasu, czy mobilizowaniem do rozwijania jego zainteresowań.

Możliwość zatrudnienia i stanowiska pracy absolwenta

Absolwenci Policealnej Szkoły Zawodowej "ETAT", po ukończeniu kierunku opiekun w domu pomocy społecznej mogą być zatrudnieni w domach oraz ośrodkach pomocy społecznej lub w innych instytucjach opiekuńczych.

Opis kształcenia

Absolwent Policealnej Szkoły Zawodowej „ETAT” kształcącej w zawodzie opiekun w domu pomocy społecznej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. rozpoznawania i oceniania stanu funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego osoby podopiecznej;
 2. opracowywania indywidualnego planu procesu pomocy i opieki dla osoby podopiecznej przebywającej w instytucji opiekuńczo-leczniczej, uwzględniającego poziom możliwości psychofizycznych osoby podopiecznej oraz zasoby instytucji;
 3. sprawowania opieki nad osobą podopieczną niesamodzielną, niepełnosprawną lub przewlekle chorą oraz udzielanie jej wsparcia emocjonalnego;
 4. utrzymywania sprawności i aktywizowanie podopiecznych we współpracy z zespołem terapeutycznym;
 5. wspierania oraz motywowania osoby podopiecznej do podejmowania aktywnych form spędzania czasu wolnego umożliwiających samorealizację, rozwijających zainteresowania i usprawniających psychofizycznie oraz społecznie.
Do góry