Połącz pracę z pasją.
Zdobądź nowy zawód.

Troska o bezpieczeństwo innych to twoja mocna strona? Jeżeli potrafisz zachować zimną krew w sytuacjach kryzysowych, umiesz szybko wykrywać i oceniać potencjalne ryzyka oraz im zapobiegać, a także lubisz łączyć wystąpienia publiczne z zadaniami w biurze i w terenie, wybierz zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy.

Technik BHP to doskonała profesja dla tych, którzy liczą na stabilne zatrudnienie z atrakcyjnym wynagrodzeniem i ciekawymi możliwościami rozwoju zawodowego. W całej Polsce są tysiące firm, które muszą zatrudniać specjalistę ds. BHP lub korzystać z prowadzonych przez niego usług consultingowych oraz w zakresie szkoleń wstępnych i okresowych. Jako technik BHP możesz szukać pracy etatowej lub założyć własną firmę i pokierować swoją karierą w pożądanym kierunku. W Policealnej Szkole Zawodowej ETAT kwalifikacje do wykonywania zawodu technika BHP zyskasz już w 1,5 roku!

Zapisz się teraz!

  Zawód

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

BPO.01 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy
  Rodzaj szkoły

Policealna Szkoła Zawodowa ETAT

  Czas nauki

1,5 roku (3 semestry)

  Tryb nauki

Zaoczny (zjazdy w co drugi weekend miesiąca, w soboty i niedziele, a sporadycznie również w piątki w godzinach popołudniowych)

  Opłaty

kierunek bezpłatny

  Uzyskany dokument
 • Świadectwo MEN
 • Dyplom MEN (dla osób, które zdały egzamin zawodowy)

UPRAWNIENIA

 • Bezpłatna legitymacja (wydawana do 23 r.ż.)
 • Bezpłatne zaświadczenia ZUS, KRUS, MOPS

EGZAMIN:

Zewnętrzny, państwowy egzamin zawodowy przeprowadzany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Podejście do egzaminu w zakresie kwalifikacji zawodowej jest nieobowiązkowe. Szczegółowe informacje o egzaminie dostępne poniżej i w Strefie Słuchacza.

REKRUTACJA

 • Stale otwarta dla każdego chętnego absolwenta szkoły średniej: liceum, liceum dla dorosłych i technikum.
 • Matura nie jest wymagana.
 • Rekrutacja bez egzaminów wstępnych.
 • Zasady rekrutacji i spis wymaganych dokumentów dostępne w zakładce Rekrutacja.

Perspektywy pracy

 • Małe i średnie przedsiębiorstwa
 • Duże przedsiębiorstwa i
 • Firmy consultingowe i doradcze z zakresu BHP i ppoż.
 • Instytucje
 • Własna działalność gospodarcza

Technik BHP zapewnia szerokie możliwości podjęcia atrakcyjnej pracy, ponieważ wszystkie większe zakłady pracy są zobowiązane zatrudniać na pełen lub na część etatu specjalistę ds. BHP, z kolei mniejsze firmy są zobowiązane przeprowadzać wśród pracowników wstępne i okresowe szkolenia ogólne z BHP. Tytuł technika bezpieczeństwa i higieny pracy uprawnia ponadto do podjęcia pracy na stanowisku inspektora ds. BHP lub starszego inspektora ds. BHP (uprzednio wymagany 3-letni staż pracy w służbie BHP na podstawie § 4 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 2 października 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy; Dz.U. nr 109, poz. 704 ze zm.).


Ramowy program nauczania

W trakcie nauki poznasz wybrane zagadnienia z takich obszarów wiedzy, jak m.in.:

 • Bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska
 • Podstawy prawa pracy
 • Ergonomia w procesie pracy
 • Podstawy konstrukcji mechanicznych
 • Podstawy psychologii i socjologii
 • Człowiek w procesie pracy
 • Język obcy zawodowy
 • Prowadzenie działalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Metodyka kształcenia zawodowego
 • Kształtowanie środowiska pracy
 • Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Podstawy przedsiębiorczości

Uprawnienia zawodowe

Dzięki wykładom teoretycznym i warsztatom praktycznym zyskasz niezbędną wiedzę i umiejętności, które umożliwią ci wykonywanie następujących zadań zawodowych:

 • ocenianie i kontrolowanie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy;
 • umiejętne rozwiązywanie problemów organizacyjnych i technicznych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • prowadzenie doradztwa w zakresie obowiązujących przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • sporządzanie bieżącej i okresowej analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów i norm;
 • ustalanie zgodności oddawanych do użytku obiektów z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz z dokumentacją projektową;
 • identyfikowanie zagrożeń i ocenianie ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki fizyczne, chemiczne lub biologiczne występujące w środowisku pracy, jak również określanie sposobów ich eliminowania bądź ograniczania;
 • wstrzymywanie pracy urządzeń i maszyn w momencie wykrycia zagrożenia życia i zdrowia pracowników;
 • ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków;
 • sporządzanie dokumentacji powypadkowej;
 • ocenianie ekonomicznych skutków zagrożeń;
 • przeprowadzanie szkoleń wstępnych ogólnych i okresowych w zakresie BHP (na podstawie § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy; Dz.U. nr 180, poz. 1860 ze zm.).

Zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz praktyki zawodowe

Zajęcia teoretyczne są prowadzone w nowocześnie wyposażonej bazie lokalowej, dostosowanej do typu prowadzonych zajęć.

Zajęcia praktyczne odbywają się w warunkach rzeczywistych, odpowiadających tematyce kierunku, np. w restauracji, hotelu, stołówce szpitalnej, piekarni, cukierni, kwiaciarni, archiwum, szpitalu bądź w określonym dziale firmy albo instytucji. Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe słuchacz odbywa w miejscu, do którego skieruje go szkoła lub w tym, które sam wybierze.

Program nauczania zarówno teoretycznego, jak i praktycznego zawiera najnowsze treści, nastawione na przyswojenie praktycznych umiejętności potrzebnych do wykonywania zawodu.

Konsultacje grupowe dla słuchaczy odbywają się we wszystkich semestrach, co dwa tygodnie, przez dwa dni (sobota, niedziela), według rozkładu zajęć ustalonego przez dyrektora szkoły.

Świadectwo i dyplom

Po zakończeniu nauki otrzymasz świadectwo ukończenia szkoły policealnej na kierunku Technik bezpieczeństwa i higieny pracy. Świadectwo umożliwia przystąpienie do egzaminu zawodowego. Po pozytywnym zdaniu egzaminu zawodowego otrzymasz dyplom z tytułem zawodowym Technik bezpieczeństwa i higieny pracy, potwierdzający kwalifikacje zawodowe (więcej o egzaminie i dyplomie dowiesz się w Strefie Słuchacza). Do dyplomu zawodowego wystawiany jest także Europass – suplement w języku polskim i angielskim, uprawniający do podejmowania pracy zgodnie ze zdobytym zawodem w krajach Unii Europejskiej. Świadectwa i dyplomy są wydawane na drukach zgodnych z wzorem MEN.

Warunki uzyskania świadectwa ukończenia Policealnej Szkoły Zawodowej i przystąpienia do egzaminu zawodowego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną:

 • oddanie w każdym semestrze nauki jednej pracy kontrolnej z każdego nauczanego przedmiotu,
 • uzyskanie z każdego nauczanego przedmiotu pozytywnej oceny (co najmniej dopuszczającej), upoważniającej słuchacza do przystąpienia do egzaminu semestralnego,
 • zaliczenie egzaminów semestralnych z każdego nauczanego przedmiotu,
 • zrealizowanie praktyk zawodowych, 
 • minimum 50 % frekwencji.

Zapisz się teraz!

Go to top