Połącz pracę z pasją.
Zdobądź nowy zawód.

Marzysz o spokojnej, przewidywalnej, ale i pasjonującej pracy biurowej? Jeżeli jesteś osobą skrupulatną, odpowiedzialną, sumienną i zorganizowaną, która zawsze ma spisaną listę spraw do załatwienia i wie, gdzie co leży, a także chętnie wykonujesz powtarzalne zadania oraz dobrze czujesz się w pracy samodzielnej, jak i zespołowej, zostań dyplomowanym technikiem archiwistą!

Technik archiwista zajmuje się gromadzeniem, opracowywaniem, zabezpieczaniem i udostępnianiem dokumentacji oraz związanym z nią postępowaniem końcowym. Jako technik archiwista możesz podjąć pracę w każdej firmie prywatnej lub instytucji państowej, która wytwarza i gromadzi wartościowe dokumenty lub zajmuje się ich opracowywaniem i przechowywaniem. W Policealnej Szkole Zawodowej ETAT już w 2 lata zyskasz kwalifikacje do wykonywania zawodu technika archiwizacji, a także posiądziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do tego, by prawidłowo klasyfikować, opisywać i zabezpieczać dokumenty oraz wykonywać związane z nimi inne zadania o znacznym stopniu odpowiedzialności.

Zapisz się teraz!

  Zawód

Technik archiwista

EKA.02 Organizacja i prowadzenie archiwum
EKA.03. Opracowywanie materiałów archiwalnych
  Rodzaj szkoły

Policealna Szkoła Zawodowa ETAT

  Czas nauki

2 lata (4 semestry)

  Tryb nauki

Zaoczny (zjazdy w co drugi weekend miesiąca, w soboty i niedziele)

  Opłaty

500 zł/semestr

  Uzyskany dokument
 • Świadectwo MEN
 • Dyplom MEN (dla osób, które zdały egzamin zawodowy)

UPRAWNIENIA

 • Bezpłatna legitymacja (wydawana do 23 r.ż.)
 • Bezpłatne zaświadczenia ZUS, KRUS, MOPS

EGZAMIN:

Zewnętrzny, państwowy egzamin zawodowy przeprowadzany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Podejście do egzaminu w zakresie kwalifikacji zawodowej jest nieobowiązkowe. Szczegółowe informacje o egzaminie dostępne poniżej i w Strefie Słuchacza.

REKRUTACJA

 • Stale otwarta dla każdego chętnego absolwenta szkoły średniej: liceum, liceum dla dorosłych i technikum.
 • Matura nie jest wymagana.
 • Rekrutacja bez egzaminów wstępnych.
 • Zasady rekrutacji i spis wymaganych dokumentów dostępne w zakładce Rekrutacja.

Perspektywy pracy

 • Wszystkie podmioty gospodarcze, instytucje i organizacje, w których wytwarza się i archiwizuje dokumenty
 • Firmy prywatne (małe, średnie, duże, korporacje) w różnych branżach
 • Archiwa państwowe
 • Archiwa zakładowe
 • Instytucje publiczne
 • Składnice akt w jednostkach administracji
 • Muzea i galerie sztuki
 • Własna działalność gospodarcza

Ramowy program nauczania

W trakcie nauki poznasz wybrane zagadnienia z takich obszarów wiedzy, jak m.in.:

 • Podstawy archiwistyki
 • Metody pracy w archiwum zakładowym
 • Prawo archiwalne
 • Język obcy zawodowy
 • Prowadzenie archiwum i opracowanie materiałów archiwalnych

Uprawnienia zawodowe

Dzięki wykładom teoretycznym i warsztatom praktycznym zyskasz niezbędną wiedzę i umiejętności, które umożliwią ci wykonywanie następujących zadań zawodowych:

 • gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie zasobu archiwalnego oraz przeprowadzanie kwerend archiwalnych, wystawianie zaświadczeń, tworzenie kopii i odpisów zgodnie z właściwymi przepisami, m.in. o ochronie danych osobowych czy ochronie praw autorskich;
 • przejmowanie dokumentów do archiwów i składnic akt zgodnie z przepisami i w formie uporządkowanej, na podstawie sporządzonych spisów zdawczo-odbiorczych akt, które dla archiwisty są jednym z materiałów ewidencyjnych, zaś dla przekazującego stanowią dowód zdania akt do archiwum (niekiedy także porządkowanie dokumentów w sytuacji, gdy zostały one dostarczone w formie zdezorganizowanej);
 • ewidencjonowanie dokumentacji aktowej oraz sporządzenie pomocy ewidencyjnych, dzięki którym łatwiej można skorzystać z dokumentów;
 • opracowywanie i zabezpieczanie materiałów archiwalnych (np. przy wykorzystaniu specjalnych opakowań i odpowiednio przygotowanych pomieszczeń);
 • pilnowanie terminów przechowywania wieczystego i czasowego dokumentacji oraz przeprowadzanie procedury przekazania akt do archiwów państwowych lub brakowania dokumentacji;
 • ustawiczne samodzielne dokształcanie oraz przeprowadzanie szkoleń z zakresu tworzenia i postępowania z dokumentacją przy wykorzystaniu rozwiązań nowoczesnych technologicznie, np. nośników elektronicznych;
 • realizowanie wystaw z posiadanych zbiorów i opracowywanie publikacji o zasobach archiwalnych.

Zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz praktyki zawodowe

Zajęcia teoretyczne są prowadzone w nowocześnie wyposażonej bazie lokalowej, dostosowanej do typu prowadzonych zajęć.

Zajęcia praktyczne odbywają się w warunkach rzeczywistych, odpowiadających tematyce kierunku, np. w restauracji, hotelu, stołówce szpitalnej, piekarni, cukierni, kwiaciarni, archiwum, szpitalu bądź w określonym dziale firmy albo instytucji. Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe słuchacz odbywa w miejscu, do którego skieruje go szkoła lub w tym, które sam wybierze.

Program nauczania zarówno teoretycznego, jak i praktycznego zawiera najnowsze treści, nastawione na przyswojenie praktycznych umiejętności potrzebnych do wykonywania zawodu.

Konsultacje grupowe dla słuchaczy odbywają się we wszystkich semestrach, co dwa tygodnie, przez dwa dni (sobota, niedziela), według rozkładu zajęć ustalonego przez dyrektora szkoły.

Świadectwo i dyplom

Po zakończeniu nauki otrzymasz świadectwo ukończenia szkoły policealnej na kierunku Technik archiwista. Świadectwo umożliwia przystąpienie do egzaminu zawodowego. Egzamin potwierdzający kwalifikację K1 odbywa się pod koniec klasy pierwszej, natomiast egzamin potwierdzający kwalifikację K2 odbywa się pod koniec klasy drugiej. Po pozytywnym zdaniu egzaminu zawodowego otrzymasz dyplom z tytułem zawodowym Technik archiwista, potwierdzający kwalifikacje zawodowe (więcej o egzaminie i dyplomie dowiesz się w Strefie Słuchacza). Do dyplomu zawodowego wystawiany jest także Europass – suplement w języku polskim i angielskim, uprawniający do podejmowania pracy zgodnie ze zdobytym zawodem w krajach Unii Europejskiej. Świadectwa i dyplomy są wydawane na drukach zgodnych z wzorem MEN.

Warunki uzyskania świadectwa ukończenia Policealnej Szkoły Zawodowej i przystąpienia do egzaminu zawodowego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną:

 • oddanie w każdym semestrze nauki jednej pracy kontrolnej z każdego nauczanego przedmiotu,
 • uzyskanie z każdego nauczanego przedmiotu pozytywnej oceny (co najmniej dopuszczającej), upoważniającej słuchacza do przystąpienia do egzaminu semestralnego,
 • zaliczenie egzaminów semestralnych z każdego nauczanego przedmiotu,
 • zaliczenie praktyk zawodowych w pełnym wymiarze godzinowym dla danego zawodu oraz zdanie do sekretariatu szkoły kompletnie uzupełnionej umowy i dzienniczka praktyk,
 • minimum 50 % frekwencji.

Zapisz się teraz!

Go to top