Połącz pracę z pasją.
Zdobądź nowy zawód.

Praca w biurze to twoje największe marzenie? Jeżeli jesteś osobą odpowiedzialną, sumienną, skrupulatną i pomocną, chętnie wykonujesz zadania na komputerze oraz śledzisz nowinki prawne czy ekonomiczne, zostań dyplomowanym technikiem administracji!

Jako technik administracji zyskasz szerokie możliwości zatrudnienia w firmach prywatnych, instytucjach i organach administracji państwowej. Zaczynając od pracy przykładowo w sekretariacie, możesz z czasem awansować na stanowiska menedżerskie i dyrektorskie, zyskując stabilną, rozwojową pracę z atrakcyjnym wynagrodzeniem. Dzięki dużemu zapotrzebowaniu rynkowemu na pracowników administracyjnych możesz podjąć pracę w dowolnej branży: od edukacji, przez bankowość, motoryzację, media, farmaceutykę, po sektor spożywczy, modowy czy urodowy. W Policealnej Szkole Zawodowej ETAT kwalifikacje do wykonywania zawodu technika administracji zyskasz już w 2 lata, łatwo pnąc się po szczeblach upragnionej kariery!

Zapisz się teraz!

  Zawód

Technik administracji

K1.AU.68 Obsługa klienta w jednostkach administracji
  Rodzaj szkoły

Policealna Szkoła Zawodowa ETAT

  Czas nauki

2 lata (4 semestry)

  Tryb nauki

Zaoczny (zjazdy w co drugi weekend miesiąca, w soboty i niedziele)

  Opłaty

0zł/semestr

  Uzyskany dokument
 • Świadectwo MEN
 • Dyplom MEN (dla osób, które zdały egzamin zawodowy)

UPRAWNIENIA

 • Bezpłatna legitymacja (wydawana do 23 r.ż.)
 • Bezpłatne zaświadczenia ZUS, KRUS, MOPS

EGZAMIN:

Zewnętrzny, państwowy egzamin zawodowy przeprowadzany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Podejście do egzaminu w zakresie kwalifikacji zawodowej jest nieobowiązkowe. Szczegółowe informacje o egzaminie dostępne poniżej i w Strefie Słuchacza.

REKRUTACJA

 • Stale otwarta dla każdego chętnego absolwenta szkoły średniej: liceum, liceum dla dorosłych i technikum.
 • Matura nie jest wymagana.
 • Rekrutacja bez egzaminów wstępnych.
 • Zasady rekrutacji i spis wymaganych dokumentów dostępne w zakładce Rekrutacja.

Perspektywy pracy

 • Firmy prywatne (małe, średnie, duże, korporacje) w różnych branżach i działach
 • Jednostki administracji państwowej i samorządowej: urzędy skarbowe, marszałkowskie, wojewódzkie, rejonowe, powiatowe i gminne, a także m.in. zarządy dróg miejskich, zieleni miejskiej, planowania przestrzennego i wiele innych
 • Sekretariaty firm prywatnych, instytucji i organów administracji
 • Przedszkola, szkoły, uczelnie
 • Firmy ubezpieczeniowe i banki
 • Własna działalność gospodarcza

Ramowy program nauczania

W trakcie nauki poznasz wybrane zagadnienia z takich obszarów wiedzy, jak m.in.:

 • Działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej
 • Podstawy prawa cywilnego
 • Podstawy prawa pracy
 • Podstawy prawa administracyjnego
 • Podstawy finansów publicznych
 • Język obcy w administracji
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Wykonywanie pracy biurowej
 • Postępowanie w administracji

Uprawnienia zawodowe

Dzięki wykładom teoretycznym i warsztatom praktycznym zyskasz niezbędną wiedzę i umiejętności, które umożliwią ci wykonywanie następujących zadań zawodowych:

 • sporządzanie (redagowanie) pism wewnętrznych i zewnętrznych, sprawozdań, notatek służbowych, protokołów, umów o pracę, regulaminów pracy i wynagrodzeń;
 • przygotowywanie projektów umów, porozumień, decyzji, regulaminów, instrukcji oraz innych dokumentów i akt administracyjnych;
 • przyjmowanie, segregowanie i klasyfikowanie informacji oraz korespondencji przychodzącej;
 • sporządzanie i wysyłka korespondencji wychodzącej;
 • interpretowanie i stosowanie przepisów prawnych z różnych dziedzin prawa niezbędnych do wykonania powierzonych zadań;
 • gromadzenie dokumentacji i informacji o charakterze ekonomicznym i statystycznym;
 • posługiwanie się wskaźnikami ekonomicznymi i metodami analizy ekonomicznej, finansowo-księgowej i dokumentacją księgową w celu realizacji powierzonych zadań;
 • prowadzenie postępowań kończących się wydaniem decyzji administracyjnej;
 • prowadzenie podstawowej dokumentacji księgowej, planowania kosztów i zysków oraz gospodarowanie majątkiem;
 • nadzorowanie innych pracowników;
 • wykonywanie innych zadań biurowych i okołobiurowych, wynikających z zawartej umowy pracy/współpracy.

Zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz praktyki zawodowe

Zajęcia teoretyczne są prowadzone w nowocześnie wyposażonej bazie lokalowej, dostosowanej do typu prowadzonych zajęć.

Zajęcia praktyczne odbywają się w warunkach rzeczywistych, odpowiadających tematyce kierunku. Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe słuchacz odbywa w miejscu, do którego skieruje go szkoła lub w tym, które sam wybierze.

Program nauczania zarówno teoretycznego, jak i praktycznego zawiera najnowsze treści, nastawione na przyswojenie praktycznych umiejętności potrzebnych do wykonywania zawodu.

Konsultacje grupowe dla słuchaczy odbywają się we wszystkich semestrach, co dwa tygodnie, przez dwa dni (sobota, niedziela), według rozkładu zajęć ustalonego przez dyrektora szkoły.

Świadectwo i dyplom

Po zakończeniu nauki otrzymasz świadectwo ukończenia szkoły policealnej na kierunku Technik administracji. Świadectwo umożliwia przystąpienie do egzaminu zawodowego. Po pozytywnym zdaniu egzaminu zawodowego otrzymasz dyplom z tytułem zawodowym Technik administracjij, potwierdzający kwalifikacje zawodowe (więcej o egzaminie i dyplomie dowiesz się w Strefie Słuchacza). Do dyplomu zawodowego wystawiany jest także Europass – suplement w języku polskim i angielskim, uprawniający do podejmowania pracy zgodnie ze zdobytym zawodem w krajach Unii Europejskiej. Świadectwa i dyplomy są wydawane na drukach zgodnych z wzorem MEN.

Warunki uzyskania świadectwa ukończenia Policealnej Szkoły Zawodowej i przystąpienia do egzaminu zawodowego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną:

 • oddanie w każdym semestrze nauki jednej pracy kontrolnej z każdego nauczanego przedmiotu,
 • uzyskanie z każdego nauczanego przedmiotu pozytywnej oceny (co najmniej dopuszczającej), upoważniającej słuchacza do przystąpienia do egzaminu semestralnego,
 • zaliczenie egzaminów semestralnych z każdego nauczanego przedmiotu,
 • zrealizowanie praktyk zawodowych 
 • minimum 50 % frekwencji.

Zapisz się teraz!

Go to top