Połącz pracę z pasją.
Zdobądź nowy zawód.

Lubisz pomagać innym, jesteś osobą odpowiedzialną, empatyczną i otwartą na nowe doświadczenia? Możesz z powodzeniem spełnić się w niezwykle perspektywicznym zawodzie opiekunki środowiskowej.

Ta jedna z najbardziej poszukiwanych w Polsce i krajach UE profesji zapewnia atrakcyjne wynagrodzenie i stabilne zatrudnienie, dostarczające licznych powodów do satysfakcji. Jako opiekunka środowiskowa będziesz pomagać swoim podopiecznym w codziennych czynnościach oraz mobilizować ich do rozwojowego spędzania czasu wolnego. W pracy będziesz opiekować się osobami samotnymi, niesamodzielnymi lub przewlekle chorymi, potrzebującymi wsparcia w dbałości o higienę, zdrowie i dobrą kondycję, przy gotowaniu, sprzątaniu, myciu i ubieraniu się czy załatwianiu spraw administracyjnych, jak również oczekującymi twojej obecności i zwyczajnej, serdecznej rozmowy. W Policealnej Szkole Zawodowej ETAT kwalifikacje do wykonywania wyjątkowo przyszłościowego zawodu opiekunki środowiskowej zyskasz już w 1 rok!

Zapisz się teraz!

  Zawód

Opiekunka środowiskowa

K1.MS.05 Świadczenie usług opiekuńczych
  Rodzaj szkoły

Policealna Szkoła Zawodowa ETAT

  Czas nauki

1 rok (2 semestry)

  Tryb nauki

Zaoczny (zjazdy w co drugi weekend miesiąca, w soboty i niedziele)

  Opłaty

Kierunek bezpłatny
Wpisowe: 50zł

  Uzyskany dokument
 • Świadectwo MEN
 • Dyplom MEN (dla osób, które zdały egzamin zawodowy)

UPRAWNIENIA

 • Bezpłatna legitymacja (wydawana do 23 r.ż.)
 • Bezpłatne zaświadczenia ZUS, KRUS, MOPS

EGZAMIN:

Zewnętrzny, państwowy egzamin zawodowy przeprowadzany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Podejście do egzaminu w zakresie kwalifikacji zawodowej jest nieobowiązkowe. Szczegółowe informacje o egzaminie dostępne poniżej i w Strefie Słuchacza.

REKRUTACJA

 • Stale otwarta dla każdego chętnego absolwenta szkoły średniej: liceum, liceum dla dorosłych i technikum.
 • Matura nie jest wymagana.
 • Rekrutacja bez egzaminów wstępnych.
 • Zasady rekrutacji i spis wymaganych dokumentów dostępne w zakładce Rekrutacja.

Perspektywy pracy

 • Miejskie ośrodki pomocy społecznej
 • Domy spokojnej starości
 • Placówki paliatywne
 • Domy dla przewlekle chorych
 • Domy samotnej matki
 • Środowisko domowe podopiecznych
 • Własna działalność gospodarcza

Ramowy program nauczania

W trakcie nauki poznasz wybrane zagadnienia z takich obszarów wiedzy, jak m.in.:

 • Podstawy psychologii
 • Wybrane zagadnienia z socjologii
 • Teoretyczne podstawy pielęgnowania człowieka
 • Organizacja opieki środowiskowej
 • Język migowy
 • Język obcy w pomocy społecznej
 • Opieka i pielęgnacja człowieka
 • Aktywizacja osoby podopiecznej
 • Trening umiejętności społecznych

Podczas zajęć rozwiniesz i wzmocnisz także predyspozycje wymagane w zawodzie opiekunki środowiskowej, do których należą: empatia i wrażliwość w kontaktach interpersonalnych, kultura osobista, dojarzałość emocjonalna i społeczna, gotowość do niesienia pomocy, życzliwość, wyrozumiałość, tolerancja dla odmienności, cierpliwość, dokładność, obowiązkowość, konsekwencja w działaniu, samokrytycyzm, obiektywizm w ocenianiu.


Uprawnienia zawodowe

Dzięki wykładom teoretycznym i warsztatom praktycznym zyskasz niezbędną wiedzę i umiejętności, które umożliwią ci wykonywanie następujących zadań zawodowych:

 • udzielanie pomocy i świadczenie usług opiekuńczych osobom przewlekle chorym, samotnym i niesamodzielnym, które nie mają dostatecznego wsparcia ze strony rodziny lub innych osób z najbliższego otoczenia;
 • pomoc podopiecznemu w codziennych czynnościach domowych, takich jak robienie zakupów, sprzątanie, gotowanie, pranie;
 • pielęgnacja zdrowia i higieny osobistej u ludzi chorych i niesamodzielnych;
 • udzielanie pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia podopiecznego;
 • mobilizowanie podopiecznego do aktywnego spędzania czasu wolnego i wspieranie rozwoju jego zainteresowań.

Zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz praktyki zawodowe

Zajęcia teoretyczne są prowadzone w nowocześnie wyposażonej bazie lokalowej, dostosowanej do typu prowadzonych zajęć.

Zajęcia praktyczne odbywają się w warunkach rzeczywistych, odpowiadających tematyce kierunku, np. w restauracji, hotelu, stołówce szpitalnej, piekarni, cukierni, kwiaciarni, archiwum, szpitalu bądź w określonym dziale firmy albo instytucji. Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe słuchacz odbywa w miejscu, do którego skieruje go szkoła lub w tym, które sam wybierze.

Program nauczania zarówno teoretycznego, jak i praktycznego zawiera najnowsze treści, nastawione na przyswojenie praktycznych umiejętności potrzebnych do wykonywania zawodu.

Konsultacje grupowe dla słuchaczy odbywają się we wszystkich semestrach, co dwa tygodnie, przez dwa dni (sobota, niedziela), według rozkładu zajęć ustalonego przez dyrektora szkoły.

Świadectwo i dyplom

Po zakończeniu nauki otrzymasz świadectwo ukończenia szkoły policealnej na kierunku Opiekunka środowiskowa. Świadectwo umożliwia przystąpienie do egzaminu zawodowego. Po pozytywnym zdaniu egzaminu zawodowego otrzymasz dyplom z tytułem zawodowym Opiekunka środowiskowa, potwierdzający kwalifikacje zawodowe (więcej o egzaminie i dyplomie dowiesz się w Strefie Słuchacza). Do dyplomu zawodowego wystawiany jest także Europass – suplement w języku polskim i angielskim, uprawniający do podejmowania pracy zgodnie ze zdobytym zawodem w krajach Unii Europejskiej. Świadectwa i dyplomy są wydawane na drukach zgodnych z wzorem MEN.

Warunki uzyskania świadectwa ukończenia Policealnej Szkoły Zawodowej i przystąpienia do egzaminu zawodowego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną:

 • oddanie w każdym semestrze nauki jednej pracy kontrolnej z każdego nauczanego przedmiotu,
 • uzyskanie z każdego nauczanego przedmiotu pozytywnej oceny (co najmniej dopuszczającej), upoważniającej słuchacza do przystąpienia do egzaminu semestralnego,
 • zaliczenie egzaminów semestralnych z każdego nauczanego przedmiotu,
 • zaliczenie praktyk zawodowych w pełnym wymiarze godzinowym dla danego zawodu oraz zdanie do sekretariatu szkoły kompletnie uzupełnionej umowy i dzienniczka praktyk,
 • minimum 50 % frekwencji.

Zapisz się teraz!

Go to top