Połącz pracę z pasją.
Zdobądź nowy zawód.

Uwielbiasz spędzać czas z dziećmi? Szybko znajdujesz wspólny język z najmłodszymi? Jesteś kreatywna? Chętnie wymyślasz coraz to nowe gry i zabawy? Zostań opiekunką dziecięcą!

Wiele osób uważa, że opieka nad dziećmi sprowadza się tylko do zaspokajania ich podstawowych potrzeb podczas nieobecności rodziców. Okazuje się jednak, że wykwalifikowane opiekunki dziecięce sprawują funkcję opiekuńczo-wychowawczą – troszczą się zarówno o bezpieczeństwo, jak i o rozwój dzieci. Zajmują się czynnościami higieniczno-pielęgnacyjnymi (przewijanie, mycie, przebieranie, właściwe odżywianie itp.), organizują zabawy edukacyjne pozwalające na odnalezienie dziecięcych pasji i zainteresowań, a także zachęcają do większej aktywności i samodzielności na co dzień. Wykwalifikowane opiekunki mają także specjalistyczną wiedzę z zakresu opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi. W tej niezwykle odpowiedzialnej pracy sprawdzą się osoby empatyczne, cierpliwe, wyrozumiałe, kreatywne, a przede wszystkim pozytywnie nastawione do życia. Jesteś taką osobą? Koniecznie zgłoś się do Policealnej Szkoły Zawodowej ETAT i zdobądź nowe kwalifikacje. Podczas zajęć dowiesz się, jak: zdiagnozować i ocenić poziom rozwoju dziecka, przygotować i przeprowadzić zajęcia edukacyjno-wychowawcze, kształtować właściwe nawyki dziecka, udzielać pierwszej pomocy, podejmować działanie pielęgnacyjne itp. Wiedza ta przyda Ci się nie tylko w pracy zawodowej, ale także przygotuje do roli rodzica. Opiekunka dziecięca może pracować w żłobkach, przedszkolach, świetlicach szkolnych, domach małego dziecka, sanatoriach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, świadczyć usługi prywatnie jako niania, czy też opiekować się dziećmi na wyjazdach kolonijnych.

Zapisz się teraz!

  Zawód

Opiekunka dziecięca

K1 SPO.04. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka
  Rodzaj szkoły

Policealna Szkoła Zawodowa ETAT

  Czas nauki

2 lata (4 semestry)

  Tryb nauki

Zaoczny (zjazdy w co drugi weekend miesiąca, w soboty i niedziele, a sporadycznie również w piątki w godzinach popołudniowych)

  Opłaty

Kierunek bezpłatny
Wpisowe: 50zł

  Uzyskany dokument
 • Świadectwo MEN

UZYSKANY DOKUMENT (szczegóły)

Po ukończeniu szkoły:

 • Świadectwo ukończenia Policealnej Szkoły Zawodowej „ETAT” w Lublinie na druku MEN wydawane przez szkołę

Słuchacz zdaje egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie na koniec semestru czwartego - SPO.04. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka

Po zdaniu państwowych egzaminów zawodowych:

 • Świadectwo MEN wydawane przez OKE (dla osób, które zdały egzamin zawodowy)
 • Dyplom MEN (dla osób, które zdały egzamin zawodowy)
 • Europass – Suplement do dyplomu

Dyplomy i suplementy do dyplomów wydają okręgowe komisje egzaminacyjne.

UPRAWNIENIA

 • Bezpłatna legitymacja (wydawana do 24 r.ż.)
 • Bezpłatne zaświadczenia ZUS, KRUS, MOPS

EGZAMIN:

Zewnętrzny, państwowy egzamin zawodowy przeprowadzany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Podejście do egzaminu w zakresie kwalifikacji zawodowej jest nieobowiązkowe. Szczegółowe informacje o egzaminie dostępne poniżej i w Strefie Słuchacza.

REKRUTACJA

 • Stale otwarta dla każdego chętnego absolwenta szkoły średniej: liceum, liceum dla dorosłych i technikum.
 • Matura nie jest wymagana.
 • Rekrutacja bez egzaminów wstępnych.
 • Zasady rekrutacji i spis wymaganych dokumentów dostępne w zakładce Rekrutacja.

Perspektywy pracy

 • Żłobki
 • Kluby dziecięce
 • Szpitalne oddziały dziecięce
 • Opieka nad dzieckiem w środowisku domowym
 • Samodzielne prowadzenie prywatnej placówki opiekuńczo-wychowawczej

Ramowy program nauczania

W trakcie nauki poznasz wybrane zagadnienia z takich obszarów wiedzy, jak m.in.:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy opieki nad dzieckiem
 • Pielęgnowanie dziecka zdrowego
 • Pielęgnowanie dziecka chorego lub z niepełnosprawnością
 • Wychowanie i edukowanie dziecka
 • Rozwijanie wrażliwości artystycznej dziecka
 • Język angielski zawodowy
 • Kompetencje personalne i społeczne
 • Organizacja pracy małych zespołów

Uprawnienia zawodowe

Dzięki wykładom teoretycznym i warsztatom praktycznym zyskasz niezbędną wiedzę i umiejętności, które umożliwią ci wykonywanie następujących zadań zawodowych:

 • planowanie i organizowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej;
 • pielęgnowanie dziecka zdrowego, chorego i z niepełnosprawnością;
 • prowadzenie działań wychowawczych i edukacyjnych wspomagających rozwój psychomotoryczny dziecka;
 • promowanie zdrowia i prowadzenie działań profilaktycznych;

Zajęcia teoretyczne i praktyczne

Zajęcia teoretyczne są prowadzone w nowocześnie wyposażonej bazie lokalowej, dostosowanej do typu prowadzonych zajęć.

Miejsce realizacji praktyk zawodowych: placówki dziennej i całodobowej opieki nad osobą zależną(jednostki organizacyjne pomocy społecznej, domy pomocy społecznej, środowisko zamieszkania podopiecznego) oraz inne podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie w zawodzie np. oddziały szpitalne, hospicja.
Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe słuchacz odbywa w miejscu, do którego skieruje go szkoła lub w tym, które sam wybierze.

Program nauczania zarówno teoretycznego, jak i praktycznego zawiera najnowsze treści, nastawione na przyswojenie praktycznych umiejętności potrzebnych do wykonywania zawodu.

Słuchacze realizują tematykę programową praktyk zawodowych zgodnie z cyklem kształcenia dla zawodu.

Celem organizacji praktycznej nauki zawodu w zakładach pracy jest:

 • pogłębienie i doskonalenie umiejętności praktycznych w danym zawodzie,
 • pogłębienie wiadomości nabytych w szkole,
 • doskonalenie umiejętności praktycznych na różnych stanowiskach pracy,
 • wykształcenie umiejętności pracy i współdziałania w zespole,
 • doskonalenie umiejętności interpersonalnych,
 • wyrobienie poczucia odpowiedzialności za jakość pracy poszanowanie mienia,
 • przygotowanie do egzaminu zawodowego,
 • przygotowanie do świadczenia pracy w wyuczonym zawodzie.

Świadectwo i dyplom

Po zakończeniu nauki otrzymasz świadectwo ukończenia szkoły policealnej na kierunku Technik Usług Kosmetycznych. Świadectwo umożliwia przystąpienie do egzaminu zawodowego. Po pozytywnym zdaniu egzaminu zawodowego otrzymasz dyplom z tytułem zawodowym Technik Usług Kosmetycznych, potwierdzający kwalifikacje zawodowe (więcej o egzaminie i dyplomie dowiesz się w Strefie Słuchacza).

Do dyplomu zawodowego wystawiany jest na prośbę absolwenta także Europass – Suplement do Dyplomu Zawodowego w języku polskim i angielskim, który stanowi uzupełnienie informacji zawartych w dyplomie i ma za zadanie ułatwić ich lepsze zrozumienie, przede wszystkim przez pracodawców i instytucje zagraniczne.

Świadectwa i dyplomy są wydawane na drukach zgodnych z wzorem MEN.

Warunki uzyskania świadectwa ukończenia Policealnej Szkoły Zawodowej i przystąpienia do egzaminu zawodowego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną:

 • oddanie w każdym semestrze nauki jednej pracy kontrolnej z każdego nauczanego przedmiotu,
 • uzyskanie z każdego nauczanego przedmiotu pozytywnej oceny (co najmniej dopuszczającej), upoważniającej słuchacza do przystąpienia do egzaminu semestralnego,
 • zaliczenie egzaminów semestralnych z każdego nauczanego przedmiotu,
 • zaliczenie praktyk zawodowych w pełnym wymiarze godzinowym dla danego zawodu oraz zdanie do sekretariatu szkoły kompletnie uzupełnionej umowy i dzienniczka praktyk,
 • minimum 50 % frekwencji.

Zapisz się teraz!

Go to top