Połącz pracę z pasją.
Zdobądź nowy zawód.

Lubisz wspierać słabszych oraz jesteś osobą empatyczną, odpowiedzialną, kreatywną i asertywną? Jeżeli praca z ludźmi, którzy potrzebują twojej pomocnej dłoni, sprawia ci największą satysfakcję, wybierz zawód opiekuna w domu pomocy społecznej.

Wbrew nazwie profesji, możesz wykonywać ją nie tylko w DPS-ach, lecz także w szpitalach, domach małego dziecka, szkołach czy na warsztatach terapii zajęciowej – na etacie, jak i prowadząc własną firmę. W pracy będziesz osobą pierwszego kontaktu wobec osób niesamodzielnych, chorych i niepełnosprawnych, oderwanych od własnego domu i kontaktu z bliskimi. Poprzez wspieranie swoich podopiecznych w codziennych czynnościach, opiekę, pielęgnację i organizowanie im czasu wolnego, nastawionego na samorozwój i podnoszenie umiejętności społecznych, będziesz każdego dnia wnosić do ich życia realną nadzieję na poprawę sytuacji życiowej. W Policealnej Szkole Zawodowej ETAT kwalifikacje do wykonywania zawodu opiekuna w domu pomocy społecznej zyskasz już w 2 lata, a zajęcia z języka migowego dodatkowo poszerzą twoje kompetencje i dadzą szanse atrakcyjnego zatrudnienia w Polsce i krajach UE.

Zapisz się teraz!

  Zawód

Opiekun w domu pomocy społecznej

K1.MS.06. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej
  Rodzaj szkoły

Policealna Szkoła Zawodowa ETAT

  Czas nauki

2 lata (4 semestry)

  Tryb nauki

Zaoczny (zjazdy w co drugi weekend miesiąca, w soboty i niedziele)

  Opłaty

Kierunek bezpłatny
Wpisowe: 50zł

  Uzyskany dokument
 • Świadectwo MEN
 • Dyplom MEN (dla osób, które zdały egzamin zawodowy)

UPRAWNIENIA

 • Bezpłatna legitymacja (wydawana do 23 r.ż.)
 • Bezpłatne zaświadczenia ZUS, KRUS, MOPS

EGZAMIN:

Zewnętrzny, państwowy egzamin zawodowy przeprowadzany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Podejście do egzaminu w zakresie kwalifikacji zawodowej jest nieobowiązkowe. Szczegółowe informacje o egzaminie dostępne poniżej i w Strefie Słuchacza.

REKRUTACJA

 • Stale otwarta dla każdego chętnego absolwenta szkoły średniej: liceum, liceum dla dorosłych i technikum.
 • Matura nie jest wymagana.
 • Rekrutacja bez egzaminów wstępnych.
 • Zasady rekrutacji i spis wymaganych dokumentów dostępne w zakładce Rekrutacja.

Perspektywy pracy

 • Domy i ośrodki pomocy społecznej
 • Środowiskowe domy
 • Instytucje opieki i terapii zajęciowej
 • Domy małego dziecka
 • Odziały rehabilitacji w szpitalach
 • Ośrodki wsparcia dla rodzin dzieci niepełnosprawnych
 • Szkoły, przedszkola
 • Własna działalność gospodarcza

Ramowy program nauczania

W trakcie nauki poznasz wybrane zagadnienia z takich obszarów wiedzy, jak m.in.:

 • Podstawy organizacji Domu Pomocy Społecznej
 • Biopsychospołeczne funkcjonowanie człowieka
 • Teoretyczne podstawy opieki
 • Język migowy
 • Język obcy w pomocy społecznej
 • Opieka i pielęgnacja człowieka
 • Aktywizacja osoby podopiecznej
 • Trening umiejętności społecznych

Uprawnienia zawodowe

Dzięki wykładom teoretycznym i warsztatom praktycznym zyskasz niezbędną wiedzę i umiejętności, które umożliwią ci wykonywanie następujących zadań zawodowych:

 • rozpoznawanie i ocenianie stanu funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego osoby podopiecznej;
 • opracowywanie indywidualnego planu procesu pomocy i opieki dla osoby podopiecznej przebywającej w instytucji opiekuńczo-leczniczej, uwzględniającego poziom możliwości psychofizycznych osoby podopiecznej, zasoby instytucji oraz różne metody i narzędzia terapii lub rehabilitacji;
 • sprawowanie opieki nad osobą podopieczną niesamodzielną, niepełnosprawną lub przewlekle chorą, w tym udzielanie jej wsparcia emocjonalnego i w codziennych czynnościach w zakresie higieny osobistej i samoobsługi;
 • pielęgnowanie i dbanie o zdrowie osób chorych oraz niesamodzielnych;
 • utrzymywanie sprawności i aktywizowanie podopiecznych we współpracy z zespołem terapeutycznym;
 • wspieranie i motywowanie osoby podopiecznej do podejmowania aktywnych form spędzania czasu wolnego, umożliwiających samorealizację, rozwijających zainteresowania i usprawniających psychofizycznie oraz społecznie.

Zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz praktyki zawodowe

Zajęcia teoretyczne są prowadzone w nowocześnie wyposażonej bazie lokalowej, dostosowanej do typu prowadzonych zajęć.

Zajęcia praktyczne odbywają się w warunkach rzeczywistych, odpowiadających tematyce kierunku, np. w restauracji, hotelu, stołówce szpitalnej, piekarni, cukierni, kwiaciarni, archiwum, szpitalu bądź w określonym dziale firmy albo instytucji. Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe słuchacz odbywa w miejscu, do którego skieruje go szkoła lub w tym, które sam wybierze.

Program nauczania zarówno teoretycznego, jak i praktycznego zawiera najnowsze treści, nastawione na przyswojenie praktycznych umiejętności potrzebnych do wykonywania zawodu.

Konsultacje grupowe dla słuchaczy odbywają się we wszystkich semestrach, co dwa tygodnie, przez dwa dni (sobota, niedziela), według rozkładu zajęć ustalonego przez dyrektora szkoły.

Świadectwo i dyplom

Po zakończeniu nauki otrzymasz świadectwo ukończenia szkoły policealnej na kierunku Opiekun w domu pomocy społecznej. Świadectwo umożliwia przystąpienie do egzaminu zawodowego. Po pozytywnym zdaniu egzaminu zawodowego otrzymasz dyplom z tytułem zawodowym Opiekun w domu pomocy społecznej, potwierdzający kwalifikacje zawodowe (więcej o egzaminie i dyplomie dowiesz się w Strefie Słuchacza). Do dyplomu zawodowego wystawiany jest także Europass – suplement w języku polskim i angielskim, uprawniający do podejmowania pracy zgodnie ze zdobytym zawodem w krajach Unii Europejskiej. Świadectwa i dyplomy są wydawane na drukach zgodnych z wzorem MEN.

Warunki uzyskania świadectwa ukończenia Policealnej Szkoły Zawodowej i przystąpienia do egzaminu zawodowego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną:

 • oddanie w każdym semestrze nauki jednej pracy kontrolnej z każdego nauczanego przedmiotu,
 • uzyskanie z każdego nauczanego przedmiotu pozytywnej oceny (co najmniej dopuszczającej), upoważniającej słuchacza do przystąpienia do egzaminu semestralnego,
 • zaliczenie egzaminów semestralnych z każdego nauczanego przedmiotu,
 • zaliczenie praktyk zawodowych w pełnym wymiarze godzinowym dla danego zawodu oraz zdanie do sekretariatu szkoły kompletnie uzupełnionej umowy i dzienniczka praktyk,
 • minimum 50 % frekwencji.

Zapisz się teraz!

Go to top