Połącz pracę z pasją.
Zdobądź nowy zawód.

Wyróżnia Cię empatia? Chcesz pomagać innym? Myślisz o zdobyciu przyszłościowego zawodu? Być może praca na stanowisku opiekuna osoby starszej jest właśnie dla Ciebie!

Starzejące się społeczeństwo europejskie żyje o wiele dłużej niż poprzednie pokolenia. W związku z tym popularność zawodu opiekuna nad osoba starszą jest coraz bardziej dostrzegalna. Zwróciliśmy na nią uwagę także w Policealnej Szkole Zawodowej ETAT. Taki opiekun zajmuje się osobami w podeszłym wieku, pomagając im w codziennym życiu. Zakres jego obowiązków bywa bardzo różny, w zależności od stanu zdrowia i możliwości podopiecznego, a także od miejsca zatrudnienia. Do najczęstszych zadań opiekuna należy: pomoc w utrzymaniu higieny osobistej podopiecznego (mycie, czesanie, ubieranie), karmienie, podawanie leków. W przypadku osób chorych lub niepełnosprawnych opiekun może odpowiadać również za robienie zastrzyków, zmianę opatrunków, rehabilitację. Jego zadaniem często jest także pomoc w utrzymaniu mieszkania w czystości (sprzątanie, mycie naczyń, pranie, zmiana pościeli) czy pomoc w wykonywaniu obowiązków domowych (gotowanie, robienie zakupów). Bardzo często opiekun pomaga również w organizowaniu wolnego czasu osobie starszej, dobierając takie zajęcia, które umożliwią rozwój psychofizyczny oraz większe usamodzielnienie się. W pracy na tym stanowisku nieocenione będą takie cechy, jak cierpliwość i wyrozumiałość.

Osoby zainteresowane pracą w zawodzie opiekuna osób starszych mogą znaleźć zatrudnienie w domach opieki społecznej, hospicjach, placówkach opieki paliatywnej, domach samopomocy. Mogą być także wynajmowane do pomocy w mieszkaniach osób potrzebujących, zarówno w kraju, jak i zagranicą.

Zapisz się teraz!

  Zawód

Opiekun osoby starszej

K1 SPO.02. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej
  Rodzaj szkoły

Policealna Szkoła Zawodowa ETAT

  Czas nauki

2 lata (4 semestry)

  Tryb nauki

Zaoczny (zjazdy w co drugi weekend miesiąca, w soboty i niedziele, a sporadycznie również w piątki w godzinach popołudniowych)

  Opłaty

Kierunek bezpłatny
Wpisowe: 50zł

  Uzyskany dokument
 • Świadectwo MEN

UZYSKANY DOKUMENT (szczegóły)

Po ukończeniu szkoły:

 • Świadectwo ukończenia Policealnej Szkoły Zawodowej „ETAT” w Lublinie na druku MEN wydawane przez szkołę

Słuchacz zdaje egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie na koniec semestru czwartego - SPO.02. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej

Po zdaniu państwowych egzaminów zawodowych:

 • Świadectwo MEN wydawane przez OKE (dla osób, które zdały egzamin zawodowy)
 • Dyplom MEN (dla osób, które zdały egzamin zawodowy)
 • Europass – Suplement do dyplomu

Dyplomy i suplementy do dyplomów wydają okręgowe komisje egzaminacyjne.

UPRAWNIENIA

 • Bezpłatna legitymacja (wydawana do 24 r.ż.)
 • Bezpłatne zaświadczenia ZUS, KRUS, MOPS

EGZAMIN:

Zewnętrzny, państwowy egzamin zawodowy przeprowadzany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Podejście do egzaminu w zakresie kwalifikacji zawodowej jest nieobowiązkowe. Szczegółowe informacje o egzaminie dostępne poniżej i w Strefie Słuchacza.

REKRUTACJA

 • Stale otwarta dla każdego chętnego absolwenta szkoły średniej: liceum, liceum dla dorosłych i technikum.
 • Matura nie jest wymagana.
 • Rekrutacja bez egzaminów wstępnych.
 • Zasady rekrutacji i spis wymaganych dokumentów dostępne w zakładce Rekrutacja.

Perspektywy pracy

 • Domy dziennego pobytu
 • Domy spokojnej starości
 • Hospicja
 • Organizacje społeczne (Caritas, PCK)
 • Ośrodki pomocy społecznej
 • Ośrodki opiekuńczo – lecznicze
 • Własna działalność gospodarcza
 • Sanatoria
 • Szpitale
 • Świadczenie usług opiekuńczych osobom starszym w ich miejscu zamieszkania

Ramowy program nauczania

W trakcie nauki poznasz wybrane zagadnienia z takich obszarów wiedzy, jak m.in.:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy pomocy społecznej
 • Diagnozowanie potrzeb biopsychospołecznych osoby starszej
 • Współpraca z podmiotami działającymi na rzecz osoby starszej
 • Wykonywanie czynności opiekuńczo-wspierających u osoby starszej
 • Aktywizowanie osoby starszej do samodzielności życiowej
 • Język angielski zawodowy
 • Kompetencje personalne i społeczne
 • Organizacja pracy małych zespołów

Uprawnienia zawodowe

Dzięki wykładom teoretycznym i warsztatom praktycznym zyskasz niezbędną wiedzę i umiejętności, które umożliwią ci wykonywanie następujących zadań zawodowych:

 • ustalanie i klasyfikowanie problemów opiekuńczych i potrzeb osoby starszej;
 • diagnozowanie zasobów i możliwości środowiska lokalnego, rodzinnego i instytucjonalnego w stworzeniu sieci wsparcia osoby starszej;
 • organizowanie prace opiekuńczo-wspierające;
 • dobieranie odpowiednich metod i technik, zapewniających kompleksową opiekę osobie starszej;
 • mobilizowanie i aktywizowanie osoby starsze do samodzielności życiowej;

Zajęcia teoretyczne i praktyczne

Zajęcia teoretyczne są prowadzone w nowocześnie wyposażonej bazie lokalowej, dostosowanej do typu prowadzonych zajęć.

Miejsce realizacji praktyk zawodowych: placówki dziennej i całodobowej opieki nad osobą zależną(jednostki organizacyjne pomocy społecznej, domy pomocy społecznej, środowisko zamieszkania podopiecznego) oraz inne podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie w zawodzie np. oddziały szpitalne, hospicja.
Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe słuchacz odbywa w miejscu, do którego skieruje go szkoła lub w tym, które sam wybierze.

Program nauczania zarówno teoretycznego, jak i praktycznego zawiera najnowsze treści, nastawione na przyswojenie praktycznych umiejętności potrzebnych do wykonywania zawodu.

Słuchacze realizują tematykę programową praktyk zawodowych zgodnie z cyklem kształcenia dla zawodu.

Celem organizacji praktycznej nauki zawodu w zakładach pracy jest:

 • pogłębienie i doskonalenie umiejętności praktycznych w danym zawodzie,
 • pogłębienie wiadomości nabytych w szkole,
 • doskonalenie umiejętności praktycznych na różnych stanowiskach pracy,
 • wykształcenie umiejętności pracy i współdziałania w zespole,
 • doskonalenie umiejętności interpersonalnych,
 • wyrobienie poczucia odpowiedzialności za jakość pracy poszanowanie mienia,
 • przygotowanie do egzaminu zawodowego,
 • przygotowanie do świadczenia pracy w wyuczonym zawodzie.

Świadectwo i dyplom

Po zakończeniu nauki otrzymasz świadectwo ukończenia szkoły policealnej na kierunku Technik Usług Kosmetycznych. Świadectwo umożliwia przystąpienie do egzaminu zawodowego. Po pozytywnym zdaniu egzaminu zawodowego otrzymasz dyplom z tytułem zawodowym Technik Usług Kosmetycznych, potwierdzający kwalifikacje zawodowe (więcej o egzaminie i dyplomie dowiesz się w Strefie Słuchacza).

Do dyplomu zawodowego wystawiany jest na prośbę absolwenta także Europass – Suplement do Dyplomu Zawodowego w języku polskim i angielskim, który stanowi uzupełnienie informacji zawartych w dyplomie i ma za zadanie ułatwić ich lepsze zrozumienie, przede wszystkim przez pracodawców i instytucje zagraniczne.

Świadectwa i dyplomy są wydawane na drukach zgodnych z wzorem MEN.

Warunki uzyskania świadectwa ukończenia Policealnej Szkoły Zawodowej i przystąpienia do egzaminu zawodowego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną:

 • oddanie w każdym semestrze nauki jednej pracy kontrolnej z każdego nauczanego przedmiotu,
 • uzyskanie z każdego nauczanego przedmiotu pozytywnej oceny (co najmniej dopuszczającej), upoważniającej słuchacza do przystąpienia do egzaminu semestralnego,
 • zaliczenie egzaminów semestralnych z każdego nauczanego przedmiotu,
 • zaliczenie praktyk zawodowych w pełnym wymiarze godzinowym dla danego zawodu oraz zdanie do sekretariatu szkoły kompletnie uzupełnionej umowy i dzienniczka praktyk,
 • minimum 50 % frekwencji.

Zapisz się teraz!

Go to top