high quality richardmillereplica.is on line. the tasks are the functions involving rolex patek philippe replica watches. the exact geneva representation turned out to be capable merely by exact perfectwatches.is. cheap youngsexdoll under $63 works to make spare time memorable also terrific. https://reallydiamond.com/ for sale is constantly led by superior quality.

Połącz pracę z pasją.
Zdobądź nowy zawód.

Wyróżnia Cię empatia? Chcesz pomagać innym? Myślisz o zdobyciu przyszłościowego zawodu? Być może praca na stanowisku opiekuna osoby starszej jest właśnie dla Ciebie!

Starzejące się społeczeństwo europejskie żyje o wiele dłużej niż poprzednie pokolenia. W związku z tym popularność zawodu opiekuna nad osoba starszą jest coraz bardziej dostrzegalna. Zwróciliśmy na nią uwagę także w Policealnej Szkole Zawodowej ETAT. Taki opiekun zajmuje się osobami w podeszłym wieku, pomagając im w codziennym życiu. Zakres jego obowiązków bywa bardzo różny, w zależności od stanu zdrowia i możliwości podopiecznego, a także od miejsca zatrudnienia. Do najczęstszych zadań opiekuna należy: pomoc w utrzymaniu higieny osobistej podopiecznego (mycie, czesanie, ubieranie), karmienie, podawanie leków. W przypadku osób chorych lub niepełnosprawnych opiekun może odpowiadać również za robienie zastrzyków, zmianę opatrunków, rehabilitację. Jego zadaniem często jest także pomoc w utrzymaniu mieszkania w czystości (sprzątanie, mycie naczyń, pranie, zmiana pościeli) czy pomoc w wykonywaniu obowiązków domowych (gotowanie, robienie zakupów). Bardzo często opiekun pomaga również w organizowaniu wolnego czasu osobie starszej, dobierając takie zajęcia, które umożliwią rozwój psychofizyczny oraz większe usamodzielnienie się. W pracy na tym stanowisku nieocenione będą takie cechy, jak cierpliwość i wyrozumiałość.

Osoby zainteresowane pracą w zawodzie opiekuna osób starszych mogą znaleźć zatrudnienie w domach opieki społecznej, hospicjach, placówkach opieki paliatywnej, domach samopomocy. Mogą być także wynajmowane do pomocy w mieszkaniach osób potrzebujących, zarówno w kraju, jak i zagranicą.

Zapisz się teraz!

  Zawód

Opiekun osoby starszej

K1 SPO.02. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej
  Rodzaj szkoły

Policealna Szkoła Zawodowa ETAT

  Czas nauki

2 lata (4 semestry)

  Tryb nauki

Zaoczny (zjazdy w co drugi weekend miesiąca, w soboty i niedziele, a sporadycznie również w piątki w godzinach popołudniowych)

  Opłaty

Kierunek bezpłatny
Wpisowe: 50zł

  Uzyskany dokument
 • Świadectwo MEN

UZYSKANY DOKUMENT (szczegóły)

Po ukończeniu szkoły:

 • Świadectwo ukończenia Policealnej Szkoły Zawodowej „ETAT” w Lublinie na druku MEN wydawane przez szkołę

Słuchacz zdaje egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie na koniec semestru czwartego - SPO.02. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej

Po zdaniu państwowych egzaminów zawodowych:

 • Świadectwo MEN wydawane przez OKE (dla osób, które zdały egzamin zawodowy)
 • Dyplom MEN (dla osób, które zdały egzamin zawodowy)
 • Europass – Suplement do dyplomu

Dyplomy i suplementy do dyplomów wydają okręgowe komisje egzaminacyjne.

UPRAWNIENIA

 • Bezpłatna legitymacja (wydawana do 24 r.ż.)
 • Bezpłatne zaświadczenia ZUS, KRUS, MOPS

EGZAMIN:

Zewnętrzny, państwowy egzamin zawodowy przeprowadzany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Podejście do egzaminu w zakresie kwalifikacji zawodowej jest nieobowiązkowe. Szczegółowe informacje o egzaminie dostępne poniżej i w Strefie Słuchacza.

REKRUTACJA

 • Stale otwarta dla każdego chętnego absolwenta szkoły średniej: liceum, liceum dla dorosłych i technikum.
 • Matura nie jest wymagana.
 • Rekrutacja bez egzaminów wstępnych.
 • Zasady rekrutacji i spis wymaganych dokumentów dostępne w zakładce Rekrutacja.

Perspektywy pracy

 • Domy dziennego pobytu
 • Domy spokojnej starości
 • Hospicja
 • Organizacje społeczne (Caritas, PCK)
 • Ośrodki pomocy społecznej
 • Ośrodki opiekuńczo – lecznicze
 • Własna działalność gospodarcza
 • Sanatoria
 • Szpitale
 • Świadczenie usług opiekuńczych osobom starszym w ich miejscu zamieszkania

Ramowy program nauczania

W trakcie nauki poznasz wybrane zagadnienia z takich obszarów wiedzy, jak m.in.:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy pomocy społecznej
 • Diagnozowanie potrzeb biopsychospołecznych osoby starszej
 • Współpraca z podmiotami działającymi na rzecz osoby starszej
 • Wykonywanie czynności opiekuńczo-wspierających u osoby starszej
 • Aktywizowanie osoby starszej do samodzielności życiowej
 • Język angielski zawodowy
 • Kompetencje personalne i społeczne
 • Organizacja pracy małych zespołów

Uprawnienia zawodowe

Dzięki wykładom teoretycznym i warsztatom praktycznym zyskasz niezbędną wiedzę i umiejętności, które umożliwią ci wykonywanie następujących zadań zawodowych:

 • ustalanie i klasyfikowanie problemów opiekuńczych i potrzeb osoby starszej;
 • diagnozowanie zasobów i możliwości środowiska lokalnego, rodzinnego i instytucjonalnego w stworzeniu sieci wsparcia osoby starszej;
 • organizowanie prace opiekuńczo-wspierające;
 • dobieranie odpowiednich metod i technik, zapewniających kompleksową opiekę osobie starszej;
 • mobilizowanie i aktywizowanie osoby starsze do samodzielności życiowej;

Zajęcia teoretyczne i praktyczne

Zajęcia teoretyczne są prowadzone w nowocześnie wyposażonej bazie lokalowej, dostosowanej do typu prowadzonych zajęć.

Miejsce realizacji praktyk zawodowych: placówki dziennej i całodobowej opieki nad osobą zależną(jednostki organizacyjne pomocy społecznej, domy pomocy społecznej, środowisko zamieszkania podopiecznego) oraz inne podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie w zawodzie np. oddziały szpitalne, hospicja.
Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe słuchacz odbywa w miejscu, do którego skieruje go szkoła lub w tym, które sam wybierze.

Program nauczania zarówno teoretycznego, jak i praktycznego zawiera najnowsze treści, nastawione na przyswojenie praktycznych umiejętności potrzebnych do wykonywania zawodu.

Słuchacze realizują tematykę programową praktyk zawodowych zgodnie z cyklem kształcenia dla zawodu.

Celem organizacji praktycznej nauki zawodu w zakładach pracy jest:

 • pogłębienie i doskonalenie umiejętności praktycznych w danym zawodzie,
 • pogłębienie wiadomości nabytych w szkole,
 • doskonalenie umiejętności praktycznych na różnych stanowiskach pracy,
 • wykształcenie umiejętności pracy i współdziałania w zespole,
 • doskonalenie umiejętności interpersonalnych,
 • wyrobienie poczucia odpowiedzialności za jakość pracy poszanowanie mienia,
 • przygotowanie do egzaminu zawodowego,
 • przygotowanie do świadczenia pracy w wyuczonym zawodzie.

Świadectwo i dyplom

Po zakończeniu nauki otrzymasz świadectwo ukończenia szkoły policealnej na kierunku Technik Usług Kosmetycznych. Świadectwo umożliwia przystąpienie do egzaminu zawodowego. Po pozytywnym zdaniu egzaminu zawodowego otrzymasz dyplom z tytułem zawodowym Technik Usług Kosmetycznych, potwierdzający kwalifikacje zawodowe (więcej o egzaminie i dyplomie dowiesz się w Strefie Słuchacza).

Do dyplomu zawodowego wystawiany jest na prośbę absolwenta także Europass – Suplement do Dyplomu Zawodowego w języku polskim i angielskim, który stanowi uzupełnienie informacji zawartych w dyplomie i ma za zadanie ułatwić ich lepsze zrozumienie, przede wszystkim przez pracodawców i instytucje zagraniczne.

Świadectwa i dyplomy są wydawane na drukach zgodnych z wzorem MEN.

Warunki uzyskania świadectwa ukończenia Policealnej Szkoły Zawodowej i przystąpienia do egzaminu zawodowego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną:

 • oddanie w każdym semestrze nauki jednej pracy kontrolnej z każdego nauczanego przedmiotu,
 • uzyskanie z każdego nauczanego przedmiotu pozytywnej oceny (co najmniej dopuszczającej), upoważniającej słuchacza do przystąpienia do egzaminu semestralnego,
 • zaliczenie egzaminów semestralnych z każdego nauczanego przedmiotu,
 • zaliczenie praktyk zawodowych w pełnym wymiarze godzinowym dla danego zawodu oraz zdanie do sekretariatu szkoły kompletnie uzupełnionej umowy i dzienniczka praktyk,
 • minimum 50 % frekwencji.

Zapisz się teraz!

Go to top