Połącz pracę z pasją.
Zdobądź nowy zawód.

Lubisz pomagać innym, jesteś osobą otwartą na nowe doświadczenia, odpowiedzialną i dobrze radzisz sobie ze stresem? Jeżeli odczuwasz satysfakcję wspierając potrzebujących, wybierz zawód asystenta osoby niepełnosprawnej.

W pracy będziesz pomagać swoim podopiecznym w codziennym życiu i rehabilitacji. Wśród twoich zadań znajdą się m.in. udzielanie niepełnosprawnym pierwszej pomocy przedlekarskiej, wspieranie ich w rozwiązywaniu podstawowych trudności, planowanie im aktywności i rozrywek w czasie wolnym oraz motywowanie ich do rewalidacji zdrowia i poprawy stopnia samodzielności życiowej. W Policealnej Szkole Zawodowej ETAT już w 1 rok zyskasz kwalifikacje do wykonywania zawodu asystenta osoby niepełnosprawnej, a dodatkowe zajęcia z języka niemieckiego podniosą twoje kompetencje i umożliwią pracę za granicą, np. na terenie UE. 

Zapisz się teraz!

  Zawód

Asystent osoby niepełnosprawnej

K1.MS.08 Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej
  Rodzaj szkoły

Policealna Szkoła Zawodowa ETAT

  Czas nauki

1 rok (2 semestry)

  Tryb nauki

Zaoczny (zjazdy w co drugi weekend miesiąca, w soboty i niedziele)

  Opłaty

Kierunek bezpłatny
Wpisowe: 50zł

  Uzyskany dokument
 • Świadectwo MEN
 • Dyplom MEN (dla osób, które zdały egzamin zawodowy)

UPRAWNIENIA

 • Bezpłatna legitymacja (wydawana do 23 r.ż.)
 • Bezpłatne zaświadczenia ZUS, KRUS, MOPS

EGZAMIN:

Zewnętrzny, państwowy egzamin zawodowy przeprowadzany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Podejście do egzaminu w zakresie kwalifikacji zawodowej jest nieobowiązkowe. Szczegółowe informacje o egzaminie dostępne poniżej i w Strefie Słuchacza.

REKRUTACJA

 • Stale otwarta dla każdego chętnego absolwenta szkoły średniej: liceum, liceum dla dorosłych i technikum.
 • Matura nie jest wymagana.
 • Rekrutacja bez egzaminów wstępnych.
 • Zasady rekrutacji i spis wymaganych dokumentów dostępne w zakładce Rekrutacja.

Perspektywy pracy

 • Domy i ośrodki pomocy społecznej
 • Instytucje opiekuńcze i pomocowe
 • Hospicja
 • Szpitale
 • Sanatoria
 • Ośrodki terapii zajęciowej
 • Ośrodki adaptacyjne
 • Środowiskowe domy samopomocy
 • Placówki opiekuńczo-wychowawcze
 • Własna działalność gospodarcza

Ramowy program nauczania

W trakcie nauki poznasz wybrane zagadnienia z takich obszarów wiedzy, jak m.in.:

 • Wybrane zagadnienia z psychologii i socjologii
 • Elementy anatomii i patologii człowieka
 • Opieka i pielęgnacja człowieka
 • Organizacja wsparcia osoby niepełnosprawnej
 • Umiejętności opiekuńcze
 • Terapia zajęciowa i aktywizacja
 • Język migowy
 • Język obcy w pomocy społecznej
 • Podstawy przedsiębiorczości

Uprawnienia zawodowe

Dzięki wykładom teoretycznym i warsztatom praktycznym zyskasz niezbędną wiedzę i umiejętności, które umożliwią ci wykonywanie następujących zadań zawodowych:

 • udzielanie pomocy osobie niepełnosprawnej w korzystaniu z różnych form kompleksowej rehabilitacji;
 • świadczenie opieki osobie niepełnosprawnej w zakresie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych oraz pomaganie w prowadzeniu gospodarstwa domowego;
 • wspieranie osoby niepełnosprawnej w dążeniu do samodzielności życiowej;
 • motywowanie osoby niepełnosprawnej do aktywności społecznej i zawodowej;
 • współtworzenie programów rehabilitacji i pomocy osobie niepełnosprawnej;
 • doradzanie w zakresie usług medycznych, rehabilitacyjnych, zawodowego przekwalifikowania, kontaktów społecznych, usług kulturalnych, rekreacji i integracji ze środowiskiem;
 • diagnozowanie warunków życia i dążenie do usuwania wszelkiego typu barier (psychologicznych, społecznych, architektonicznych, komunikacyjnych itp.);
 • pobudzanie aktywności osoby niepełnosprawnej oraz jej rodziny w celu zaspokojenia potrzeb biopsychospołecznych;
 • planowanie, kontrolowanie i ocenianie indywidualnego programu pomocy osobie niepełnosprawnej;
 • włączanie osoby niepełnosprawnej w programy instytucji i placówek świadczących usługi rehabilitacyjne;
 • współpraca z mediami, ułatwiająca poszukiwanie sponsorów i sojuszników w działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz praktyki zawodowe

Zajęcia teoretyczne są prowadzone w nowocześnie wyposażonej bazie lokalowej, dostosowanej do typu prowadzonych zajęć.

Zajęcia praktyczne odbywają się w warunkach rzeczywistych, odpowiadających tematyce kierunku, np. w restauracji, hotelu, stołówce szpitalnej, piekarni, cukierni, kwiaciarni, archiwum, szpitalu bądź w określonym dziale firmy albo instytucji. Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe słuchacz odbywa w miejscu, do którego skieruje go szkoła lub w tym, które sam wybierze.

Program nauczania zarówno teoretycznego, jak i praktycznego zawiera najnowsze treści, nastawione na przyswojenie praktycznych umiejętności potrzebnych do wykonywania zawodu.

Konsultacje grupowe dla słuchaczy odbywają się we wszystkich semestrach, co dwa tygodnie, przez dwa dni (sobota, niedziela), według rozkładu zajęć ustalonego przez dyrektora szkoły.

Świadectwo i dyplom

Po zakończeniu nauki otrzymasz świadectwo ukończenia szkoły policealnej na kierunku Asystent osoby niepełnosprawnej. Świadectwo umożliwia przystąpienie do egzaminu zawodowego. Po pozytywnym zdaniu egzaminu zawodowego otrzymasz dyplom z tytułem zawodowym Asystent osoby niepełnosprawnej, potwierdzający kwalifikacje zawodowe (więcej o egzaminie i dyplomie dowiesz się w Strefie Słuchacza). Do dyplomu zawodowego wystawiany jest także Europass – suplement w języku polskim i angielskim, uprawniający do podejmowania pracy zgodnie ze zdobytym zawodem w krajach Unii Europejskiej. Świadectwa i dyplomy są wydawane na drukach zgodnych z wzorem MEN.

Warunki uzyskania świadectwa ukończenia Policealnej Szkoły Zawodowej i przystąpienia do egzaminu zawodowego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną:

 • oddanie w każdym semestrze nauki jednej pracy kontrolnej z każdego nauczanego przedmiotu,
 • uzyskanie z każdego nauczanego przedmiotu pozytywnej oceny (co najmniej dopuszczającej), upoważniającej słuchacza do przystąpienia do egzaminu semestralnego,
 • zaliczenie egzaminów semestralnych z każdego nauczanego przedmiotu,
 • zaliczenie praktyk zawodowych w pełnym wymiarze godzinowym dla danego zawodu oraz zdanie do sekretariatu szkoły kompletnie uzupełnionej umowy i dzienniczka praktyk,
 • minimum 50 % frekwencji.

Zapisz się teraz!

Go to top