Połącz pracę z pasją.
Zdobądź nowy zawód.

Jesteś kucharzem, cukiernikiem, piekarzem albo kelnerem i chcesz podwyższyć kwalifikacje zawodowe? Jeżeli marzysz o awansie albo własnej firmie gastronomicznej, wybierz zawód technika żywienia i usług gastronomicznych!

Technik żywienia i usług gastronomicznych to zawód otwierający szerokie perspektywy atrakcyjnej pracy w Polsce i krajach UE. Profesja ta pozwoli ci podjąć pracę etatową lub prowadzić własną firmę w dowolnej dziedzinie z branży przetwórstwa żywności i usług gastronomicznych. Jeżeli masz już kwalifikację zawodową K1 w pokrewnym zawodzie (kucharz, wędliniarz, cukiernik, piekarz, kelner), a także wykazujesz predyspozycje do zarządzania zadaniami i ludźmi, potrafisz pracować pod presją czasu, samodzielnie i w zespole, jesteś osobą kreatywną i otwartą na nowe wyzwania, zapisz się Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy ETAT. Na kursie już w 1 rok uzyskasz niezbędną wiedzę i uprawnienia w zawodzie technika żywienia i usług gastronomicznych, które otworzą ci drzwi do fascynującej kariery!

Zapisz się teraz!

  Zawód

Technik żywienia i usług gastronomicznych

K2.TG.16. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
  Rodzaj szkoły

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy ETAT

  Czas nauki

1 rok (2 semestry)

  Tryb nauki

Zaoczny (zjazdy w co drugi weekend miesiąca, w soboty i niedziele)

  Opłaty

700 zł/kurs
płatne jednorazowo lub w ratach: 350 zł/semestr

  Uzyskany dokument
 • Zaświadczenie MEN
 • Świadectwo MEN
 • Dyplom MEN (dla osób, które zdały egzamin zawodowy)

UPRAWNIENIA

 • Bezpłatne zaświadczenia ZUS, KRUS, MOPS

EGZAMIN:

Zewnętrzny, państwowy egzamin zawodowy przeprowadzany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Podejście do egzaminu w zakresie kwalifikacji zawodowej jest nieobowiązkowe. Szczegółowe informacje o egzaminie dostępne poniżej i w Strefie Słuchacza.

REKRUTACJA

 • Stale otwarta dla każdego chętnego absolwenta szkoły średniej: liceum, liceum dla dorosłych i technikum, który ma świadectwo lub dyplom potwierdzające kwalifikacje zawodową K1 w pokrewnym zawodzie (kucharz, cukiernik, piekarz, kelner).
 • Matura nie jest wymagana.
 • Rekrutacja bez egzaminów wstępnych.
 • Zasady rekrutacji i spis wymaganych dokumentów dostępne w zakładce Rekrutacja.

Perspektywy pracy

 • Zakłady gastronomiczne typu zamkniętego i otwartego
 • Restauracje
 • Jadłodajnie
 • Stołówki
 • Hotele
 • Firmy cateringowe
 • Zakłady przetwórstwa spożywczego
 • Masarnie, rzeźnie
 • Piekarnie i cukiernie
 • Mleczarnie
 • Szkolnictwo zawodowe (po ukończeniu studiów i specjalności nauczycielskiej)
 • Media branżowe (prasa, telewizja, radio, portale internetowe, blogi, vlogi)
 • Telewizyjne programy śniadaniowe
 • Własna działalność gospodarcza

Ramowy program nauczania

W trakcie nauki poznasz wybrane zagadnienia z takich obszarów wiedzy, jak m.in.:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Działalność gospodarcza w gastronomii
 • Język obcy zawodowy
 • Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii
 • Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem
 • Zasady żywienia
 • Organizacja produkcji gastronomicznej
 • Usługi gastronomiczne
 • Pracownia gastronomiczna
 • Pracownia planowania żywienia i produkcji gastronomicznej
 • Pracownia obsługi klienta

Uprawnienia zawodowe

Dzięki wykładom teoretycznym i warsztatom praktycznym zyskasz niezbędną wiedzę i umiejętności, które umożliwią ci wykonywanie następujących zadań zawodowych:

 • sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów;
 • opracowywanie nowych receptur na potrawy i napoje;
 • wdrażanie receptur na potrawy i napoje do produkcji przy zastosowaniu systemów zapewniających i dobrą jakość i bezpieczeństwo zdrowotne żywności;
 • ocenianie jakości surowców, półproduktów i potraw gotowych na podstawie oceny organoleptycznej, w tym rozróżnianie zmian pozytywnych i negatywnych zachodzących w żywności podczas przechowywania, obróbki wstępnej i cieplnej;
 • przyjmowanie surowców, półproduktów i gotowej żywności, organizowanie procesów ich magazynowania i zabezpieczanie przed zepsuciem;
 • planowanie jadłospisów (codziennych, okolicznościowych), zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, i ocenianie żywienia, w tym obliczanie wartości odżywczej i energetycznej potraw i napojów;
 • organizowanie i wykonywanie produkcji gastronomicznej;
 • planowanie i realizowanie usług gastronomicznych;
 • przeprowadzenie procesów produkcji żywności zgodnie z zasadami;
 • kontrolowanie etapów procesów technologicznych;
 • prowadzenie racjonalnej gospodarki surowcami i odpadami;
 • zarządzanie zasobami ludzkimi, planowanie i realizacja pracy zespołowej;
 • obsługiwanie programów komputerowych, nowoczesnych technologii i urządzeń, ułatwiających realizację zadań zawodowych, w tym planowanie i rozliczanie działalności zakładu;
 • opracowywanie i przedstawianie konsumentów oferty usług gastronomicznych;
 • ustawiczne dokształcanie i stosowanie nowych trendów w żywieniu, dekoracji potraw, aranżacji stołów i sal.

Zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz praktyki zawodowe

Zajęcia teoretyczne są prowadzone w nowocześnie wyposażonej bazie lokalowej, dostosowanej do typu prowadzonych zajęć.

Zajęcia praktyczne odbywają się w warunkach rzeczywistych, odpowiadających tematyce kierunku, np. w restauracji, hotelu, stołówce szpitalnej, piekarni, cukierni, kwiaciarni, archiwum, szpitalu bądź w określonym dziale firmy albo instytucji. Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe słuchacz odbywa w miejscu, do którego skieruje go szkoła lub w tym, które sam wybierze.

Program nauczania zarówno teoretycznego, jak i praktycznego zawiera najnowsze treści, nastawione na przyswojenie praktycznych umiejętności potrzebnych do wykonywania zawodu.

Konsultacje grupowe dla słuchaczy odbywają się we wszystkich semestrach, co dwa tygodnie, przez dwa dni (sobota, niedziela), według rozkładu zajęć ustalonego przez dyrektora szkoły.

Zaświadczenie i świadectwo

Po zakończeniu nauki otrzymasz zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego, wydane na podstawie § 9 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 roku. Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu zawodowego (szczegółowe informacje o egzaminie są dostępne na stronie Strefa Słuchacza). Po pozytywnym zdaniu egzaminu zawodowego otrzymasz świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Po otrzymaniu świadectwa możesz kontynuować naukę w zakresie kwalifikacji zawodowej K2 (sprawdź 1,5-roczne Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w Szkołach dla Dorosłych ETAT w Lublinie), by uzyskać dyplom i tytuł zawodowy technika. Dyplom technika, zgodny z klasyfikacją zawodów Ministra Pracy i Polityki Społecznej, otrzymasz, spełniając oba następujące warunki:

 • zdasz egzamin zawodowy i uzyskasz potwierdzone świadectwami kwalifikacje zawodowe (w zależności od kierunku na poziomie K1 lub K1 i K2),
 • masz wykształcenie średnie (osoba, która ma wykształcenie zasadnicze zawodowe uzyska dyplom po uzupełnieniu wykształcenia średniego w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych – jeżeli nie uzupełnisz wykształcenia średniego, nie otrzymasz dyplomu i tytułu zawodowego technika, ale na podstawie świadectwa potwierdzającego kwalifikacje zawodowe nadal będziesz mieć uprawnienia do wykonywania zawodu w zakresie tej kwalifikacji zawodowej: K1 lub K1 i K2, którą obejmuje ukończony przez ciebie kierunek).

Do dyplomu zawodowego wystawiany jest także Europass – suplement w języku polskim i angielskim, uprawniający do podejmowania pracy zgodnie ze zdobytym zawodem w krajach Unii Europejskiej.

Zaświadczenia, świadectwa i dyplomy są wydawane na drukach zgodnych z wzorem MEN

Warunki uzyskania zaświadczenia o ukończeniu Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego oraz przystąpienia do egzaminu zawodowego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną:

 • oddanie w każdym semestrze nauki jednej pracy kontrolnej z każdego nauczanego przedmiotu,
 • uzyskanie z każdego nauczanego przedmiotu pozytywnej oceny (co najmniej dopuszczającej), upoważniającej słuchacza do przystąpienia do egzaminu semestralnego,
 • zaliczenie egzaminów semestralnych z każdego nauczanego przedmiotu,
 • zaliczenie praktyk zawodowych w pełnym wymiarze godzinowym dla danego zawodu oraz zdanie do sekretariatu szkoły kompletnie uzupełnionej umowy i dzienniczka praktyk,
 • rozliczenie opłat za cały kurs najpóźniej na miesiąc przed jego zakończeniem.
 • minimum 50 % frekwencji.

Zapisz się teraz!

Go to top