Połącz pracę z pasją.
Zdobądź nowy zawód.

Jesteś kucharzem, cukiernikiem, piekarzem albo wędliniarzem i chcesz podwyższyć kwalifikacje zawodowe lub uzyskać nowe uprawnienia? Jeżeli masz smykałkę do zarządzania ludźmi i procesami produkcji oraz marzysz o awansie na stanowisko kierownicze albo o własnej firmie z branży spożywczej, zostań technikiem technologii żywności!

Technik technologii żywności to jeden z częściej poszukiwanych zawodów w branży spożywczej w Polsce i krajach UE. Dzięki szerokiemu zakresowi kształcenia zawodowi technicy mogą znaleźć pracę we wszystkich zakładach przetwórstwa spożywczego i firmach o pokrewnym profilu działalności. Mogą także, po ukończeniu odpowiednich studiów lub innych form kształcenia, podjąć pracę wykładowcy zawodu w szkołach i na uczelniach, jak również pracować w mediach specjalistycznych, np. prasie, telewizji czy na portalach internetowych skoncentrowanych na tematyce spożywczej. Z rynkowych ofert pracy wynika, że absolwenci kierunku najczęściej znajdują zatrudnienie w nowoczesnych zakładach spożywczych, wyposażonych w zautomatyzowane linie produkcyjne, oraz w mniejszych zakładach rzemieślniczych.

Za sprawą bogatej wiedzy i umiejętności technicy technologii żywności mogą obejmować różne stanowiska, np. technologa, który opracowuje nowe receptury i wprowadza je do produkcji, zmienia i doskonali istniejące wyroby; kierownika szczebla średniego (zmiany, wydziału, linii) i niższego (mistrz, brygadzista), który nadzoruje i kontroluje podległych pracowników, przeprowadza szkolenia oraz organizuje pracę podwładnych, odpowiadając za jej jakość, terminowość i wydajność, a także przygotowuje rozliczenia zużycia surowców, opakowań, energii, maszyn itp.; laboranta, który bada organoleptycznie i za pomocą specjalistycznej aparatury surowce, półprodukty, dodatki, gotowe wyroby i odpady na każdym etapie produkcji. Możliwości jest zatem wiele, a każda z nich zapewnia stabilną, rozwojową pracę z atrakcyjnym wynagrodzeniem.

Spełnij swoje marzenia zawodowe już teraz – zapisz się Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy ETAT, by w 6 miesięcy zdobyć uprawnienia w zawodzie technika technologii żywności! Dodatkowym atutem kierunku jest możliwość uzyskania umiejętności w zawodzie piekarz na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej.

Zapisz się teraz!

  Zawód

Technik technologii żywności

SPC. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych
  Rodzaj szkoły

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy prowadzony przez Niepubliczne Centrum Kształcenia Ustawicznego „ETAT” w Lublinie

  Czas nauki

6 miesięcy

  Tryb nauki

On-line, z jednym zjazdem w miesiącu

  Opłaty

1500 zł/kurs

  Uzyskany dokument
 • Zaświadczenie MEN
 • Certyfikat kwalifikacji zawodowych ( wystawia OKE. Odbiór ze szkoły jako, potwierdzenie zdanych egzaminów państwowych)
 • Dyplom zawodowy i suplementy do dyplomu tzw. Europass w j. polskim i j. angielskim (wystawia i odsyła OKE na wniosek Absolwenta)

UPRAWNIENIA

 • Bezpłatne zaświadczenia ZUS, KRUS, MOPS

EGZAMIN:

Zewnętrzny, państwowy egzamin zawodowy przeprowadzany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Podejście do egzaminu w zakresie kwalifikacji zawodowej jest nieobowiązkowe. Szczegółowe informacje o egzaminie dostępne poniżej i w Strefie Słuchacza.

REKRUTACJA

 • Stale otwarta dla każdego chętnego absolwenta szkoły średniej: liceum, liceum dla dorosłych i technikum, który ma świadectwo lub dyplom potwierdzające kwalifikacje zawodową K1 (T.2. Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń; lub: T.3. Produkcja wyrobów piekarskich; lub: T.4. Produkcja wyrobów cukierniczych; lub: T.5. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych) w pokrewnym zawodzie (kucharz, cukiernik, piekarz, wędliniarz).
 • Matura nie jest wymagana.
 • Rekrutacja bez egzaminów wstępnych.
 • Zasady rekrutacji i spis wymaganych dokumentów dostępne w zakładce Rekrutacja.

Perspektywy pracy

 • Zakłady przetwórstwa spożywczego
 • Zakłady gastronomiczne typu zamkniętego i otwartego
 • Restauracje, jadłodajnie, stołówki
 • Firmy cateringowe
 • Masarnie, rzeźnie
 • Piekarnie i cukiernie
 • Mleczarnie
 • Szkolnictwo zawodowe (po ukończeniu studiów i specjalności nauczycielskiej)
 • Media branżowe (prasa, telewizja, radio, portale internetowe, blogi, vlogi)
 • Własna działalność gospodarcza

Ramowy program nauczania

W trakcie nauki poznasz wybrane zagadnienia z takich obszarów wiedzy, jak m.in.:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Technika w przetwórstwie spożywczym
 • Przetwórstwo spożywcze
 • Działalność gospodarcza w przetwórstwie spożywczym
 • Język obcy w przetwórstwie spożywczym
 • Technologie przetwórstwa spożywczego
 • Podstawy analizy żywności
 • Gospodarka magazynowa w zakładzie przetwórstwa spożywczego
 • Procesy produkcji wyrobów spożywczych
 • Nadzór produkcji w zakładzie przetwórstwa spożywczego
 • Analiza żywności

Uprawnienia zawodowe

Dzięki wykładom teoretycznym i warsztatom praktycznym zyskasz niezbędną wiedzę i umiejętności, które umożliwią ci wykonywanie następujących zadań zawodowych:

 • nadzorowanie przebiegu produkcji spożywczej na stanowiskach pracy od przyjęcia surowców do zakładu i ich odpowiedniego składowania, przez obróbkę wstępną (sortowanie, mycie, obieranie, rozdrabnianie itp.), wytworzenie półproduktów, ich dalsze przetwarzanie (filtrowanie, wędzenie, zagęszczanie fermentowanie itp.), aż do uzyskania gotowych wyrobów, ich pakowanie i przekazanie do magazynu;
 • kontrolowanie jakości surowców i produktów na każdym etapie procesu produkcyjnego;
 • zarządzanie zasobami ludzkimi, planowanie i nadzorowanie pracy podwładnych, aby przebiegała zgodnie z obowiązującymi normami systemów zapewnienia jakości zdrowotnej żywności, wykorzystania maszyn, surowców, energii, czasu pracy, przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych;
 • dokumentowanie zużycia surowców, dodatków, opakowań, ilości wyprodukowanych wyrobów i określanie na tej podstawie norm zużycia materiałów i wydajności, zgodnie z obowiązującymi normami zakładowymi;
 • opracowywanie receptur, instrukcji technologicznych i norm zakładowych dla wyrobu, wdrażanie ich do produkcji (próby technologiczne) oraz korygowanie zaobserwowanych wad i braków;
 • wykonywanie specjalistycznych analiz (fizycznych, chemicznych, mikrobiologicznych) surowców, półproduktów i wyrobów gotowych w warunkach laboratoryjnych.

Zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz praktyki zawodowe

Zajęcia teoretyczne są prowadzone w nowocześnie wyposażonej bazie lokalowej, dostosowanej do typu prowadzonych zajęć.

Zajęcia praktyczne odbywają się w warunkach rzeczywistych, odpowiadających tematyce kierunku, np. w restauracji, hotelu, stołówce szpitalnej, piekarni, cukierni, kwiaciarni, archiwum, szpitalu bądź w określonym dziale firmy albo instytucji. Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe słuchacz odbywa w miejscu, do którego skieruje go szkoła lub w tym, które sam wybierze.

Program nauczania zarówno teoretycznego, jak i praktycznego zawiera najnowsze treści, nastawione na przyswojenie praktycznych umiejętności potrzebnych do wykonywania zawodu.

Konsultacje grupowe dla słuchaczy odbywają się we wszystkich semestrach, co dwa tygodnie, przez dwa dni (sobota, niedziela), według rozkładu zajęć ustalonego przez dyrektora szkoły.

Zaświadczenie i świadectwo

Po zakończeniu nauki otrzymasz zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego, wydane na podstawie § 9 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 roku. Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu zawodowego (szczegółowe informacje o egzaminie są dostępne na stronie Strefa Słuchacza). Po pozytywnym zdaniu egzaminu zawodowego otrzymasz świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Po otrzymaniu świadectwa możesz kontynuować naukę w zakresie kwalifikacji zawodowej K2 (sprawdź 1,5-roczne Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w Szkołach dla Dorosłych ETAT w Lublinie), by uzyskać dyplom i tytuł zawodowy technika. Dyplom technika, zgodny z klasyfikacją zawodów Ministra Pracy i Polityki Społecznej, otrzymasz, spełniając oba następujące warunki:

 • zdasz egzamin zawodowy i uzyskasz potwierdzone świadectwami kwalifikacje zawodowe (w zależności od kierunku na poziomie K1 lub K1 i K2),
 • masz wykształcenie średnie (osoba, która ma wykształcenie zasadnicze zawodowe uzyska dyplom po uzupełnieniu wykształcenia średniego w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych – jeżeli nie uzupełnisz wykształcenia średniego, nie otrzymasz dyplomu i tytułu zawodowego technika, ale na podstawie świadectwa potwierdzającego kwalifikacje zawodowe nadal będziesz mieć uprawnienia do wykonywania zawodu w zakresie tej kwalifikacji zawodowej: K1 lub K1 i K2, którą obejmuje ukończony przez ciebie kierunek).

Do dyplomu zawodowego wystawiany jest także Europass – suplement w języku polskim i angielskim, uprawniający do podejmowania pracy zgodnie ze zdobytym zawodem w krajach Unii Europejskiej.

Zaświadczenia, świadectwa i dyplomy są wydawane na drukach zgodnych z wzorem MEN

Warunki uzyskania zaświadczenia o ukończeniu Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego oraz przystąpienia do egzaminu zawodowego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną:

 • oddanie w każdym semestrze nauki jednej pracy kontrolnej z każdego nauczanego przedmiotu,
 • uzyskanie z każdego nauczanego przedmiotu pozytywnej oceny (co najmniej dopuszczającej), upoważniającej słuchacza do przystąpienia do egzaminu semestralnego,
 • zaliczenie egzaminów semestralnych z każdego nauczanego przedmiotu,
 • zaliczenie praktyk zawodowych w pełnym wymiarze godzinowym dla danego zawodu oraz zdanie do sekretariatu szkoły kompletnie uzupełnionej umowy i dzienniczka praktyk,
 • rozliczenie opłat za cały kurs najpóźniej na miesiąc przed jego zakończeniem.
 • minimum 50 % frekwencji.

Zapisz się teraz!

Go to top