high quality richardmillereplica.is on line. the tasks are the functions involving rolex patek philippe replica watches. the exact geneva representation turned out to be capable merely by exact perfectwatches.is. cheap youngsexdoll under $63 works to make spare time memorable also terrific. https://reallydiamond.com/ for sale is constantly led by superior quality.

Połącz pracę z pasją.
Zdobądź nowy zawód.

Chcesz szybko i łatwo zdobyć uprawnienia rolnicze, by móc otrzymać albo kupić ziemię rolną oraz starać się o dofinansowanie z funduszy UE, które podniosą rentowność gospodarstwa? A może po prostu marzysz o pracy w branży rolnej albo jesteś rolnikiem i chcesz podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe? Nic prostszego – ukończ roczny kurs i zostań technikiem rolnictwa!

Rolnictwo to jeden z fundamentów światowej gospodarki, na który zawsze jest popyt. W tym zawodzie sprawdzają się ludzie z prawdziwą pasją oraz wiedzą i umiejętnościami, pozwalającymi wykorzystywać dary przyrody z poszanowaniem dla środowiska naturalnego oraz przyszłych populacji ludności. Nowoczesny technik rolnik to człowiek świadomy, przedsiębiorczy oraz otwarty na nowinki technologiczne, które ułatwiają pracę i poszerzają horyzonty rozwoju zawodowego. W przypadku pracy w gospodarstwie do głównych zadań i kwalifikacji zawodowych technika rolnika należą prowadzenie produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz organizowanie, nadzorowanie i wykonywanie prac związanych z nasiennictwem i produkcją roślin. Tytuł technika nadaje rolnikowi szerokie kompetencje w zakresie prawidłowego zarządzania gospodarstwem, co znacząco wpływa na jego rynkową rentowność. Wykształceni technicy rolnictwa mogą jednak nie tylko prowadzić własne gospodarstwo rolne, lecz także pracować w firmach zajmujących się handlem i skupem płodów rolnych czy logistyką dla rolnictwa, a także szukać zatrudnienia w mediach branżowych (np. redakcjach czasopism i portali internetowych dla rolników) bądź w instytucjach państwowych. Nie zwlekaj i spełnij swoje marzenia – zapisz się na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy ETAT, gdzie niezbędną wiedzę i tytuł technika rolnika uzyskasz już w 6 miesięcy!

Zapisz się teraz!

  Kwalifikacje rolnicze

Ukończenie kierunku umożliwia uzyskanie kwalifikacji rolniczych. Są one niezbędne do zakupu lub otrzymania w spadku, np. od rodziców, ziemi rolnej przez osoby niebędące w świetle prawa rolnikami. Uprawniają także do otrzymania dofinansowania z programów wsparcia dla rolników w ramach Funduszy Europejskich.

  Zawód

Technik rolnik

ROL.10. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
  Rodzaj szkoły

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy prowadzony przez Niepubliczne Centrum Kształcenia Ustawicznego „ETAT” w Lublinie

  Czas nauki

6 miesięcy

  Tryb nauki

On-line, z jednym zjazdem w miesiącu

  Opłaty

900 zł/kurs

  Uzyskany dokument
 • Zaświadczenie MEN
 • Certyfikat kwalifikacji zawodowych ( wystawia OKE. Odbiór ze szkoły jako, potwierdzenie zdanych egzaminów państwowych)
 • Dyplom zawodowy i suplementy do dyplomu tzw. Europass w j. polskim i j. angielskim (wystawia i odsyła OKE na wniosek Absolwenta)

UPRAWNIENIA

 • Bezpłatne zaświadczenia ZUS, KRUS, MOPS

EGZAMIN:

Zewnętrzny, państwowy egzamin zawodowy przeprowadzany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Podejście do egzaminu w zakresie kwalifikacji zawodowej jest nieobowiązkowe. Szczegółowe informacje o egzaminie dostępne poniżej i w Strefie Słuchacza.

REKRUTACJA

 • Stale otwarta dla każdego chętnego absolwenta szkoły średniej: liceum, liceum dla dorosłych i technikum, który ma świadectwo lub dyplom potwierdzające kwalifikacje zawodową K1 w zawodzie rolnika (R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej).
 • Matura nie jest wymagana.
 • Rekrutacja bez egzaminów wstępnych.
 • Zasady rekrutacji i spis wymaganych dokumentów dostępne w zakładce Rekrutacja.

Perspektywy pracy

 • Prywatne i państwowe zakłady rolne
 • Mieszalnie pasz
 • Gospodarstwa agroturystyczne
 • Firmy consultingowo-doradcze
 • Firmy zajmujące się logistyką dla rolnictwa
 • Sklepy, hurtownie i punkty skupu płodów rolnych
 • Instytucje samorządowe w działach rolnych
 • Media branżowe (prasa, telewizja, radio, portale internetowe, blogi, vlogi)
 • Szkolnictwo zawodowe (po ukończeniu studiów i specjalności nauczycielskiej)
 • Własne gospodarstwo rolne

Ramowy program nauczania

W trakcie nauki poznasz wybrane zagadnienia z takich obszarów wiedzy, jak m.in.:

 • Zbieranie i przechowywanie produktów rolniczych
 • Przygotowywanie produktów rolniczych do sprzedaży, zgodnie z obowiązującymi normami
 • Stosowanie rachunku ekonomicznego w działalności gospodarczej
 • Prowadzenie uproszczonej rachunkowości
 • Organizowanie i ocenianie własnej pracy
 • Przepisy prawa dotyczącego działalności gospodarczej
 • Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska i bezpieczeństwa żywności
 • Przepisy o ochronie zwierząt, zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o inspekcji weterynaryjnej
 • Poszukiwanie miejsca pracy jako pracownik najemny lub przedsiębiorca
 • Zasady doskonalenia umiejętności zawodowych
 • Zasady korzystania z różnych źródeł informacji technicznej i ekonomicznej oraz doradztwa rolniczego
 • Kształtowanie postaw przedsiębiorczych oraz przygotowanie do wejścia na rynek pracy

Uprawnienia zawodowe

Dzięki wykładom teoretycznym i warsztatom praktycznym zyskasz niezbędną wiedzę i umiejętności, które umożliwią ci wykonywanie następujących zadań zawodowych:

 • organizowanie, nadzorowanie i wykonywanie prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej, zgodnie z wymogami Zwykłej Dobrej Praktyki Rolniczej, Zasadami Wzajemnej Zgodności i metodami rolnictwa ekologicznego;
 • prowadzenie sprzedaży produktów rolniczych i zwierząt gospodarskich, przygotowywanie ofert handlowych oraz identyfikowanie odbiorców;
 • rozpoznawanie i dobieranie gatunków i odmian roślin oraz ras i typów użytkowych zwierząt do warunków przyrodniczych i ekonomicznych gospodarstwa rolnego;
 • planowanie, organizowanie i wykonywanie zabiegów składających się na technologie produkcji roślinnej i zwierzęcej;
 • planowanie i prowadzenie uprawy roli, siewu, sadzenia, pielęgnacji i zbiorów roślin oraz ochrony przed chwastami, chorobami i szkodnikami, a także przeprowadzanie okresowych kontroli i ocen plantacji, w tym plantacji nasiennych;
 • organizowanie i nadzorowanie prac związanych z chowem, pielęgnacją i żywieniem zwierząt gospodarskich;
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej produkcji roślinnej i zwierzęcej, w tym sporządzanie kalkulacji ponoszonych kosztów produkcyjnych i podejmowanie decyzji na podstawie rachunku ekonomicznego;
 • sporządzanie biznesplanów umożliwiających korzystanie ze środków Unii Europejskiej;
 • zarządzanie małym zespołem pracowników;
 • prowadzenie/obsługiwanie z zachowaniem warunków bezpieczeństwa i higieny pracy pojazdów, maszyn, instalacji, silników i urządzeń elektrycznych i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
 • dobieranie i agregatowanie maszyn i narzędzi do poszczególnych zabiegów agro- i zootechnicznych oraz obsługiwanie ich zgodnie z instrukcjami;
 • dokonywanie oceny stanu technicznego, konserwacji i drobnych napraw używanego sprzętu rolniczego oraz prawidłowe gospodarowanie paliwami i ich bezpieczne przechowywanie;
 • kontrolowanie i konserwowanie urządzeń wodno-melioracyjnych;
 • planowanie zaopatrzenia gospodarstwa w środki do produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz w narzędzia, maszyny i urządzenia.

Zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz praktyki zawodowe

Zajęcia teoretyczne są prowadzone w nowocześnie wyposażonej bazie lokalowej, dostosowanej do typu prowadzonych zajęć.

Zajęcia praktyczne odbywają się w warunkach rzeczywistych, odpowiadających tematyce kierunku, np. w restauracji, hotelu, stołówce szpitalnej, piekarni, cukierni, kwiaciarni, archiwum, szpitalu bądź w określonym dziale firmy albo instytucji. Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe słuchacz odbywa w miejscu, do którego skieruje go szkoła lub w tym, które sam wybierze.

Program nauczania zarówno teoretycznego, jak i praktycznego zawiera najnowsze treści, nastawione na przyswojenie praktycznych umiejętności potrzebnych do wykonywania zawodu.

Konsultacje grupowe dla słuchaczy odbywają się we wszystkich semestrach, co dwa tygodnie, przez dwa dni (sobota, niedziela), według rozkładu zajęć ustalonego przez dyrektora szkoły.

Zaświadczenie i świadectwo

Po zakończeniu nauki otrzymasz zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego, wydane na podstawie § 9 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 roku. Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu zawodowego (szczegółowe informacje o egzaminie są dostępne na stronie Strefa Słuchacza). Po pozytywnym zdaniu egzaminu zawodowego otrzymasz świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

W zależności od swojego aktualnego wykształcenia, możesz podjąć różne kroki, aby otrzymać dyplom technika rolnika, zgodny z klasyfikacją zawodów Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Jeżeli masz:

 • wykształcenie 8-letnie podstawowe lub gimnazjalne – możesz ukończyć kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie kwalifikacji ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej, a następnie podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe, kończąc kurs kwalifikacyjny ROL.10. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej, który pozwala uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu w zakresie tych kwalifikacji. Po uzupełnieniu wykształcenia średniego w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych lub eksternistycznie oraz po zdaniu egzaminu z kwalifikacji ROL.04. i ROL.10. uzyskasz dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik rolnik;
 • wykształcenie zasadnicze w zawodzie rolnik – możesz podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe, kończąc kurs kwalifikacyjny ROL.04. i uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu w zakresie tej kwalifikacji. Po uzupełnieniu wykształcenia średniego w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych oraz po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje ROL.10. uzyskasz dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik rolnik;
 • wykształcenie zasadnicze zawodowe inne niż rolnicze – możesz ukończyć kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie kwalifikacji ROL.04., a następnie podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe, kończąc kurs kwalifikacyjny ROL.04. i uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu w zakresie tych kwalifikacji. Po uzupełnieniu wykształcenia średniego w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych oraz po zdaniu egzaminu z kwalifikacji ROL.04. i ROL.10. uzyskasz dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik rolnik;
 • wykształcenie średnie i ukończoną kwalifikację ROL.04. – możesz podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe, kończąc kurs kwalifikacyjny ROL.10. i uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu w zakresie tej kwalifikacji. Po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje ROL.10. uzyskasz dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik rolnik;
 • wykształcenie średnie inne niż rolnicze – możesz ukończyć kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie kwalifikacji ROL.04. a następnie podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe, kończąc kurs kwalifikacyjny ROL.10. i uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu w zakresie tych kwalifikacji. Po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje ROL.04. i ROL.10. uzyskasz dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik rolnik.

Do dyplomu zawodowego wystawiany jest także Europass – suplement w języku polskim i angielskim, uprawniający do podejmowania pracy zgodnie ze zdobytym zawodem w krajach Unii Europejskiej.

Zaświadczenia, świadectwa i dyplomy są wydawane na drukach zgodnych z wzorem MEN

Warunki uzyskania zaświadczenia o ukończeniu Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego oraz przystąpienia do egzaminu zawodowego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną:

 • oddanie w każdym semestrze nauki jednej pracy kontrolnej z każdego nauczanego przedmiotu,
 • uzyskanie z każdego nauczanego przedmiotu pozytywnej oceny (co najmniej dopuszczającej), upoważniającej słuchacza do przystąpienia do egzaminu semestralnego,
 • zaliczenie egzaminów semestralnych z każdego nauczanego przedmiotu,
 • zaliczenie praktyk zawodowych w pełnym wymiarze godzinowym dla danego zawodu oraz zdanie do sekretariatu szkoły kompletnie uzupełnionej umowy i dzienniczka praktyk,
 • rozliczenie opłat za cały kurs najpóźniej na miesiąc przed jego zakończeniem.
 • minimum 50 % frekwencji.

Zapisz się teraz!

Go to top