high quality richardmillereplica.is on line. the tasks are the functions involving rolex patek philippe replica watches. the exact geneva representation turned out to be capable merely by exact perfectwatches.is. cheap youngsexdoll under $63 works to make spare time memorable also terrific. https://reallydiamond.com/ for sale is constantly led by superior quality.

Połącz pracę z pasją.
Zdobądź nowy zawód.

Jesteś ogrodnikiem i chcesz podwyższyć kwalifikacje zawodowe, by dostać awans, zmienić stanowisko pracy lub założyć własną firmę ogrodniczą? Jeżeli praca z roślinami to twoja pasja, w której pragniesz rozwijać wiedzę i kompetencje, zostań technikiem ogrodnikiem!

Technik ogrodnik to zawód otwierający wyjątkowo ciekawe perspektywy przyjemnej, dochodowej pracy w Polsce i krajach UE. Profesja ta pozwoli ci prowadzić własną firmę lub podjąć zatrudnienie etatowe. Twoja codzienna praca będzie w satysfakcjonujący sposób łączyć zadania biurowe i terenowe, związane ze specyfiką działalności konkretnego przedsiębiorstwa albo instytucji. Jako że ogrodnictwo bywa profesją sezonową, spokojniejszy czas w roku możesz wykorzystać przykładowo na pracę w mediach branżowych – nic nie stoi na przeszkodzie, by założyć blog lub vlog ogrodniczy albo tworzyć poradniki ogrodnicze dla redakcji czasopism i portali internetowych. Ścieżki kariery w tym zawodzie są jednak znacznie szersze, a pomysły na nią ogranicza wyłącznie twoja fantazja. Jeżeli masz już kwalifikację zawodową K1 w zawodzie ogrodnika, a także wykazujesz predyspozycje do zarządzania projektami i ludźmi, jesteś osobą kreatywną i otwartą na nowe wyzwania, zapisz się Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy ETAT, by w pół roku uzyskać tytuł technika ogrodnictwa!

Zapisz się teraz!

  Zawód

Technik ogrodnik

OGR.05 Planowanie i organizacja prac ogrodniczych
  Rodzaj szkoły

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy prowadzony przez Policealną Szkołę Zawodową „ETAT” w Lublinie

  Czas nauki pół roku 
  Tryb nauki

Zaoczny (zjazdy w co drugi weekend miesiąca, w soboty i niedziele)

  Opłaty

900 zł/kurs
płatne jednorazowo lub w ratach: 450 zł/semestr

  Uzyskany dokument
 • Zaświadczenie MEN
 • Świadectwo MEN
 • Dyplom MEN (dla osób, które zdały egzamin zawodowy)

UPRAWNIENIA

 • Bezpłatne zaświadczenia ZUS, KRUS, MOPS

EGZAMIN:

Zewnętrzny, państwowy egzamin zawodowy przeprowadzany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Podejście do egzaminu w zakresie kwalifikacji zawodowej jest nieobowiązkowe. Szczegółowe informacje o egzaminie dostępne poniżej i w Strefie Słuchacza.

REKRUTACJA

 • Stale otwarta dla każdego chętnego absolwenta szkoły średniej: liceum, liceum dla dorosłych i technikum, który ma świadectwo lub dyplom potwierdzające kwalifikacje zawodową K1 (OGR.02 Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych) w zawodzie ogrodnika i/lub pokrewnym.
 • Matura nie jest wymagana.
 • Rekrutacja bez egzaminów wstępnych.
 • Zasady rekrutacji i spis wymaganych dokumentów dostępne w zakładce Rekrutacja.

Perspektywy pracy

 • Plantacje towarowe
 • Uprawy ekologiczne
 • Firmy zajmujące się projektowaniem zieleni
 • Firmy i instytucje zajmujące się konserwacją zieleni
 • Sklepy i hurtownie nasion i płodów ogrodniczych
 • Sklepy ogrodnicze i kwiaciarnie
 • Szkółki ogrodnicze i leśne
 • Agencje nieruchomości i biura projektowe
 • Firmy budowlane
 • Zarządy nieruchomości
 • Jednostki administracji samorządowej, m.in. w wydziałach urządzania i pielęgnacji zieleni
 • Szkolnictwo zawodowe (po ukończeniu studiów i specjalności nauczycielskiej)
 • Media branżowe (prasa, telewizja, radio, portale internetowe, blogi, vlogi)
 • Własna działalność gospodarcza

Ramowy program nauczania

W trakcie nauki poznasz wybrane zagadnienia z takich obszarów wiedzy, jak m.in.:

 • Produkcja sadownicza i szkółkarska
 • Produkcja warzywnicza
 • Rośliny ozdobne i tereny zieleni
 • Technika w ogrodnictwie i przepisy ruchu drogowego
 • Działalność gospodarcza i organizacja prac ogrodniczych
 • Język obcy w ogrodnictwie
 • Uprawy ogrodnicze
 • Organizacja produkcji ogrodniczej

Uprawnienia zawodowe

Dzięki wykładom teoretycznym i warsztatom praktycznym zyskasz niezbędną wiedzę i umiejętności, które umożliwią ci wykonywanie następujących zadań zawodowych:

 • planowanie, zakładanie, urządzanie, pielęgnowanie i prowadzenie terenów zieleni i plantacji towarowych;
 • wyznaczanie i przygotowywanie miejsc do zakładania trawników, rabat bylinowych, waz kwiatowych, nasadzeń drzew i krzewów;
 • przygotowywanie mieszanek ziem ogrodniczych, torfu i podłoży dla roślin;
 • projektowanie i wykonywanie dekoracji roślinnych, również z wykorzystaniem naczyń i materiałów pomocniczych;
 • planowanie i wykonywanie prac związanych z zakładaniem i pielęgnacją upraw ogrodniczych oraz zbiorem, przechowywaniem, przygotowaniem do sprzedaży i sprzedażą produktów ogrodniczych;
 • produkowanie materiału szkółkarskiego – sadowniczego i roślin ozdobnych oraz owoców i warzyw z uwzględnieniem technologii produkcji pod osłonami i na otwartych plantacjach;
 • wykonywanie czynności związanych z procesem produkcji poprzez stosowanie technologii produkcji drzew i krzewów owocowych i ozdobnych oraz roślin jagodowych, a także bylin oraz roślin jednorocznych i dwuletnich;
 • magazynowanie produktów ogrodniczych;
 • obsługiwanie maszyn i urządzeń wykorzystywanych w technologii produkcji owoców, warzyw i roślin ozdobnych;
 • prowadzenie i obsługiwanie ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami);
 • sporządzanie dokumentacji projektowej;
 • zarządzanie małym zespołem pracowników.

Zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz praktyki zawodowe

Zajęcia teoretyczne są prowadzone w nowocześnie wyposażonej bazie lokalowej, dostosowanej do typu prowadzonych zajęć.

Zajęcia praktyczne odbywają się w warunkach rzeczywistych, odpowiadających tematyce kierunku, np. w restauracji, hotelu, stołówce szpitalnej, piekarni, cukierni, kwiaciarni, archiwum, szpitalu bądź w określonym dziale firmy albo instytucji. Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe słuchacz odbywa w miejscu, do którego skieruje go szkoła lub w tym, które sam wybierze.

Program nauczania zarówno teoretycznego, jak i praktycznego zawiera najnowsze treści, nastawione na przyswojenie praktycznych umiejętności potrzebnych do wykonywania zawodu.

Konsultacje grupowe dla słuchaczy odbywają się we wszystkich semestrach, co dwa tygodnie, przez dwa dni (sobota, niedziela), według rozkładu zajęć ustalonego przez dyrektora szkoły.

Zaświadczenie i świadectwo

Po zakończeniu nauki otrzymasz zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego, wydane na podstawie § 9 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 roku. Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu zawodowego (szczegółowe informacje o egzaminie są dostępne na stronie Strefa Słuchacza). Po pozytywnym zdaniu egzaminu zawodowego otrzymasz świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Dyplom i tytuł zawodowy technika, zgodny z klasyfikacją zawodów Ministra Pracy i Polityki Społecznej, otrzymasz, spełniając oba następujące warunki:

 • zdasz egzamin zawodowy i uzyskasz potwierdzone świadectwami kwalifikacje zawodowe (w zależności od kierunku na poziomie K1 lub K1 i K2),
 • masz wykształcenie średnie (osoba, która ma wykształcenie zasadnicze zawodowe uzyska dyplom po uzupełnieniu wykształcenia średniego w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych – jeżeli nie uzupełnisz wykształcenia średniego, nie otrzymasz dyplomu i tytułu zawodowego technika, ale na podstawie świadectwa potwierdzającego kwalifikacje zawodowe nadal będziesz mieć uprawnienia do wykonywania zawodu w zakresie tej kwalifikacji zawodowej: K1 lub K1 i K2, którą obejmuje ukończony przez ciebie kierunek).

Do dyplomu zawodowego wystawiany jest także Europass – suplement w języku polskim i angielskim, uprawniający do podejmowania pracy zgodnie ze zdobytym zawodem w krajach Unii Europejskiej.

Zaświadczenia, świadectwa i dyplomy są wydawane na drukach zgodnych z wzorem MEN

Warunki uzyskania zaświadczenia o ukończeniu Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego oraz przystąpienia do egzaminu zawodowego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną:

 • oddanie w każdym semestrze nauki jednej pracy kontrolnej z każdego nauczanego przedmiotu,
 • uzyskanie z każdego nauczanego przedmiotu pozytywnej oceny (co najmniej dopuszczającej), upoważniającej słuchacza do przystąpienia do egzaminu semestralnego,
 • zaliczenie egzaminów semestralnych z każdego nauczanego przedmiotu,
 • zaliczenie praktyk zawodowych w pełnym wymiarze godzinowym dla danego zawodu oraz zdanie do sekretariatu szkoły kompletnie uzupełnionej umowy i dzienniczka praktyk,
 • rozliczenie opłat za cały kurs najpóźniej na miesiąc przed jego zakończeniem.
 • minimum 50 % frekwencji.

Zapisz się teraz!

Go to top