Połącz pracę z pasją.
Zdobądź nowy zawód.

Masz dryg do matematyki i marzysz o rozwojowej karierze ekonomisty? Jeżeli jesteś osobą odpowiedzialną, zorganizowaną, systematyczną, sprytną i kreatywną, lubisz pracę samodzielną i zespołową, powtarzalną i pełną nowych wyzwań, zostań technikiem ekonomistą!

Zawód technika ekonomisty stwarza liczne szanse zatrudnienia na różnorodnych stanowiskach pracy i w dowolnych branżach. Początkujący, ale ambitni ekonomiści mają szerokie możliwości rozwoju zawodowego i awansu, który w wielu przypadkach wiąże się z zajmowaniem prestiżowych stanowisk i niezwykle atrakcyjnym wynagrodzeniem. Ekonomiści są osobami wyjątkowo cenionymi na rynku pracy – również dlatego, że potrafią samodzielnie rozwiązywać problemy występujące we współczesnych przedsiębiorstwach. Pracodawcy oczekują od ekonomistów posiadania bieżącej, stale aktualizowanej wiedzy kierunkowej i biegłości praktycznej, które pozwalają sprawnie realizować zadania związane z polityką zatrudnienia, naliczaniem wynagrodzeń, rozliczaniem ubezpieczeń i podatków, księgowością, obrotem pieniężnym, zaopatrzeniem, sprzedażą, gospodarką magazynową, rozliczaniem produkcji i wykonywaniem prostych prac biurowych, w tym przy wykorzystaniu nowoczesnych programów komputerowych finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych i do zarządzania magazynem. Doświadczony, wyedukowany technik ekonomista to duża wartość dla każdej firmy, dlatego jeżeli chcesz nim zostać nie zwlekaj i zapisz się na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy ETAT – niezbędną wiedzę, umiejętności i tytuł technika ekonomisty zdobędziesz już w 1,5 roku!

Zapisz się teraz!

  Zawód

Technik ekonomista

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej
EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych 
  Rodzaj szkoły

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy ETAT

  Czas nauki

2 semestry dla kwalifikacji

  Tryb nauki

Zaoczny (zjazdy w co drugi weekend miesiąca, w soboty i niedziele)

  Opłaty

1800 zł/kurs
płatne jednorazowo lub 2 w ratach: 2x900zł

  Uzyskany dokument
 • Zaświadczenie MEN
 • Świadectwo MEN
 • Dyplom MEN (dla osób, które zdały egzamin zawodowy)

UPRAWNIENIA

 • Bezpłatne zaświadczenia ZUS, KRUS, MOPS

EGZAMIN:

Zewnętrzny, państwowy egzamin zawodowy przeprowadzany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Podejście do egzaminu w zakresie kwalifikacji zawodowej jest nieobowiązkowe. Szczegółowe informacje o egzaminie dostępne poniżej i w Strefie Słuchacza.

REKRUTACJA

 • Stale otwarta dla każdego chętnego absolwenta szkoły średniej: liceum, liceum dla dorosłych i technikum.
 • Matura nie jest wymagana.
 • Rekrutacja bez egzaminów wstępnych.
 • Zasady rekrutacji i spis wymaganych dokumentów dostępne w zakładce Rekrutacja.

Perspektywy pracy

 • Wszystkie podmioty gospodarcze bez względu na ich formę organizacyjną i własnościową: banki, zakłady budżetowe, firmy konsultingowe itp.
 • Szkolnictwo zawodowe (po ukończeniu studiów i specjalności nauczycielskiej)
 • Media branżowe (prasa, telewizja, radio, portale internetowe, blogi, vlogi)
 • Własna działalność gospodarcza

Ramowy program nauczania

W trakcie nauki poznasz wybrane zagadnienia z takich obszarów wiedzy, jak m.in.:

Ekonomiczno-prawne podstawy gospodarowania

 • Stosowanie przepisów prawa w gospodarowaniu
 • Gospodarowanie na rynku zasobów dóbr i usług
 • Wykonanie prac biurowych
 • Zarządzanie zasobami ekonomicznymi
 • Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych

Działalność podmiotu gospodarczego

 • Określenie form organizacyjno-prawnych podmiotu gospodarczego
 • Organizacja pracy biurowej
 • Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego
 • Współpraca z otoczeniem rynkowym
 • Planowanie przedmiotu działalności

Język obcy zawodowy w praktyce

 • Doskonalenie pracy z tekstem
 • Konwersacje w biznesie
 • Wykorzystanie języka obcego w praktyce gospodarczej

Zasoby ludzkie jednostki organizacyjnej

 • Stosowanie przepisów prawa pracy
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Dokumentowanie pracy i płacy

Gospodarowanie majątkiem przedsiębiorstwa

 • Gospodarowanie aktywami
 • Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności
 • Przeprowadzanie inwentaryzacji składników majątkowych

Rozliczenie finansowe

 • Klasyfikowanie kosztów i przychodów
 • Sporządzanie kalkulacji
 • Prowadzenie ewidencji księgowej
 • Ustalanie i podział wyniku finansowego
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych
 • Prowadzenie analizy wskaźnikowej

Uprawnienia zawodowe

Dzięki wykładom teoretycznym i warsztatom praktycznym zyskasz niezbędną wiedzę i umiejętności, które umożliwią ci wykonywanie następujących zadań zawodowych:

 • planowanie i prowadzenie działalności gospodarczej przy zastosowaniu zasad zarządzania zasobami rzeczowymi, finansowymi i ludzkimi oraz różnymi formami działań marketingowych,
 • obliczanie podatków;
 • prowadzenie spraw kadrowo-płacowych;
 • prowadzenie rachunkowości;
 • obliczanie i interpretowanie miar statystycznych oraz przetwarzanie wyników;
 • ewidencjonowanie i analizowanie operacji gospodarczych;
 • wykonywanie analiz oraz sporządzanie dokumentów i sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą;
 • prowadzenie rozliczeń finansowych z budżetem, Urzędem Skarbowym, instytucjami ubezpieczeniowymi, bankami i innymi jednostkami organizacyjnymi;
 • prowadzenie korespondencji w sprawach osobowych, finansowych i handlowych;
 • sporządzanie planów działania jednostki organizacyjnej;
 • obliczanie wskaźników efektywności działalności jednostki organizacyjnej;
 • organizowanie procesów logistycznych w jednostce organizacyjnej,
 • obsługiwanie technicznych środków biurowych;
 • realizowanie innych zadań zawodowych z uwzględnieniem przepisów prawa oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
 • zarządzanie małym zespołem pracowników.

Zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz praktyki zawodowe

Zajęcia teoretyczne są prowadzone w nowocześnie wyposażonej bazie lokalowej, dostosowanej do typu prowadzonych zajęć.

Zajęcia praktyczne odbywają się w warunkach rzeczywistych, odpowiadających tematyce kierunku, np. w restauracji, hotelu, stołówce szpitalnej, piekarni, cukierni, kwiaciarni, archiwum, szpitalu bądź w określonym dziale firmy albo instytucji. Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe słuchacz odbywa w miejscu, do którego skieruje go szkoła lub w tym, które sam wybierze.

Program nauczania zarówno teoretycznego, jak i praktycznego zawiera najnowsze treści, nastawione na przyswojenie praktycznych umiejętności potrzebnych do wykonywania zawodu.

Konsultacje grupowe dla słuchaczy odbywają się we wszystkich semestrach, co dwa tygodnie, przez dwa dni (sobota, niedziela), według rozkładu zajęć ustalonego przez dyrektora szkoły.

Zaświadczenie i świadectwo

Po zakończeniu nauki otrzymasz zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego, wydane na podstawie § 9 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 roku. Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu zawodowego (szczegółowe informacje o egzaminie są dostępne na stronie Strefa Słuchacza). Po pozytywnym zdaniu egzaminu zawodowego otrzymasz świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Dyplom i tytuł zawodowy technika, zgodny z klasyfikacją zawodów Ministra Pracy i Polityki Społecznej, otrzymasz, spełniając oba następujące warunki:

 • zdasz egzamin zawodowy i uzyskasz potwierdzone świadectwami kwalifikacje zawodowe (w zależności od kierunku na poziomie K1 lub K1 i K2),
 • masz wykształcenie średnie (osoba, która ma wykształcenie zasadnicze zawodowe uzyska dyplom po uzupełnieniu wykształcenia średniego w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych – jeżeli nie uzupełnisz wykształcenia średniego, nie otrzymasz dyplomu i tytułu zawodowego technika, ale na podstawie świadectwa potwierdzającego kwalifikacje zawodowe nadal będziesz mieć uprawnienia do wykonywania zawodu w zakresie tej kwalifikacji zawodowej: K1 lub K1 i K2, którą obejmuje ukończony przez ciebie kierunek).

Do dyplomu zawodowego wystawiany jest także Europass – suplement w języku polskim i angielskim, uprawniający do podejmowania pracy zgodnie ze zdobytym zawodem w krajach Unii Europejskiej.

Zaświadczenia, świadectwa i dyplomy są wydawane na drukach zgodnych z wzorem MEN

Warunki uzyskania zaświadczenia o ukończeniu Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego oraz przystąpienia do egzaminu zawodowego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną:

 • oddanie w każdym semestrze nauki jednej pracy kontrolnej z każdego nauczanego przedmiotu,
 • uzyskanie z każdego nauczanego przedmiotu pozytywnej oceny (co najmniej dopuszczającej), upoważniającej słuchacza do przystąpienia do egzaminu semestralnego,
 • zaliczenie egzaminów semestralnych z każdego nauczanego przedmiotu,
 • zaliczenie praktyk zawodowych w pełnym wymiarze godzinowym dla danego zawodu oraz zdanie do sekretariatu szkoły kompletnie uzupełnionej umowy i dzienniczka praktyk,
 • rozliczenie opłat za cały kurs najpóźniej na miesiąc przed jego zakończeniem.
 • minimum 50 % frekwencji.

Zapisz się teraz!

Go to top