Połącz pracę z pasją.
Zdobądź nowy zawód.

Masz smykałkę projektanta, talent plastyczny i jesteś miłośnikiem przyrody? Jeżeli jesteś też osobą kreatywną o wysokim poczuciu estetyki, lubisz pracę z roślinami oraz planowanie przestrzenne miast i wsi, zostań technikiem architektury krajobrazu!

Technik architektury krajobrazu to zawód coraz częściej poszukiwany w Polsce i krajach UE. Europejskie miasta stanowią liczące nierzadko setki lat, stale rozrastające się konstrukty urbanistyczne, w których trzeba sprytnie pogodzić budynki z zielenią. Jako technik architektury krajobrazu będziesz projektować, wykonywać i pielęgnować tereny zielone miast oraz wsi – zieleńce, skwery, parki, pasy zieleni na drogach, a także ogrody, kwietniki i trawniki na osiedlach, przy prywatnych posesjach, obiektach biurowych, handlowych, przemysłowych i innych. Dzięki znajomości roślin i zasad planowania przestrzennego będziesz dbać o piękny, estetyczny i praktyczny wygląd okolicy oraz dobrą kondycję otaczającej ją zieleni. Codzienne czynności będziesz wykonywać zarówno w terenie, jak i w pracowni projektowej, przy komputerze i desce kreślarskiej. Różnorodność zadań i możliwość obserwowania ich rozkwitających efektów każdego dnia będą motywować cię do pracy, która najlepszym w swoim fachu zapewnia prestiż i atrakcyjne wynagrodzenie. Nie zwlekaj i spełnij swoje marzenia zawodowe – zapisz się na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy ETAT, gdzie niezbędną wiedzę i tytuł technika architektury krajobrazu uzyskasz już w 1,5 roku!

Zapisz się teraz!

  Zawód

Technik architektury krajobrazu

OGR.03 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
OGR.04 Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu
  Rodzaj szkoły

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy ETAT

  Czas nauki

2 lata (4 semestry)

  Tryb nauki

Zaoczny (zjazdy w co drugi weekend miesiąca, w soboty i niedziele)

  Opłaty

1800 zł/kurs
płatne jednorazowo lub w ratach: 2x900 zł

  Uzyskany dokument
 • Zaświadczenie MEN
 • Świadectwo MEN
 • Dyplom MEN (dla osób, które zdały egzamin zawodowy)

UPRAWNIENIA

 • Bezpłatne zaświadczenia ZUS, KRUS, MOPS

EGZAMIN:

Zewnętrzny, państwowy egzamin zawodowy przeprowadzany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Podejście do egzaminu w zakresie kwalifikacji zawodowej jest nieobowiązkowe. Szczegółowe informacje o egzaminie dostępne poniżej i w Strefie Słuchacza.

REKRUTACJA

 • Stale otwarta dla każdego chętnego absolwenta szkoły średniej: liceum, liceum dla dorosłych i technikum.
 • Matura nie jest wymagana.
 • Rekrutacja bez egzaminów wstępnych.
 • Zasady rekrutacji i spis wymaganych dokumentów dostępne w zakładce Rekrutacja.

Perspektywy pracy

 • Jednostki projektujące zagospodarowanie obiektów architektury krajobrazu
 • Jednostki realizujące i pielęgnujące obiekty architektury krajobrazu
 • Jednostki administracji samorządowej w wydziałach geodezji i kartografii, ochrony środowiska, kształtowania i pielęgnacji zieleni
 • Placówki służb ochrony zabytków i ochrony przyrody
 • Obiekty krajobrazowe
 • Szkółki drzew, krzewów i roślin ozdobnych
 • Szkolnictwo zawodowe (po ukończeniu studiów i specjalności nauczycielskiej)
 • Media branżowe (prasa, telewizja, radio, portale internetowe, blogi, vlogi)
 • Własna działalność gospodarcza

Ramowy program nauczania

W trakcie nauki poznasz wybrane zagadnienia z takich obszarów wiedzy, jak m.in.:

 • Podstawy architektury krajobrazu
 • Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu
 • Obiekty małej architektury krajobrazu
 • Działalność gospodarcza w architekturze krajobrazu
 • Język obcy w architekturze krajobrazu
 • Przepisy ruchu drogowego kategorii T
 • Projekty obiektów architektury krajobrazu
 • Prace w obiektach architektury krajobrazu

Uprawnienia zawodowe

Dzięki wykładom teoretycznym i warsztatom praktycznym zyskasz niezbędną wiedzę i umiejętności, które umożliwią ci wykonywanie następujących zadań zawodowych:

 • projektowanie i kształtowanie krajobrazu – planowanie, zakładanie, urządzanie, pielęgnowanie i prowadzenie terenów zieleni w miastach i na obszarach wiejskich (m.in. na osiedlach, w parkach, przed obiektami użyteczności publicznej), na podstawie uprzednio sporządzonej dokumentacji projektowej;
 • projektowanie elementów architektury krajobrazu z zachowaniem wymogów estetycznych i ekologicznych;
 • wykonywanie i konserwowanie elementów małej architektury ogrodowej;
 • wykonywanie i konserwowanie instalacji nawadniających i ogrodowych urządzeń wodnych;
 • wyznaczanie i przygotowywanie miejsc do zakładania trawników, rabat bylinowych, waz kwiatowych, nasadzeń drzew i krzewów oraz realizowanie i/lub nadzorowanie tych prac;
 • sadzenie i pielęgnowanie parków i starodrzewów oraz nadzorowanie przycinania żywopłotów, strzyżenia trawników i nasadzeń roślin ozdobnych, zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska i zasadami kształtowaniu krajobrazu, w tym dotyczącymi terenów zieleni towarzyszących obiektom architektonicznym;
 • wyznaczanie drzew do karczowania lub wycięcia w zakresie rekultywacji terenów zdegradowanych;
 • wykonywanie czynności związanych z procesem produkcji poprzez stosowanie technologii produkcji drzew i krzewów i roślin ozdobnych, w tym jednorocznych i dwuletnich;
 • przygotowywanie mieszanek ziem ogrodniczych, torfu i podłoży dla roślin;
 • prowadzenie uproszczonej rachunkowości i kosztorysowania;
 • stosowanie zasad marketingu działalności związanej z architekturą krajobrazu;
 • zarządzanie małym zespołem pracowników.

Zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz praktyki zawodowe

Zajęcia teoretyczne są prowadzone w nowocześnie wyposażonej bazie lokalowej, dostosowanej do typu prowadzonych zajęć.

Zajęcia praktyczne odbywają się w warunkach rzeczywistych, odpowiadających tematyce kierunku, np. w restauracji, hotelu, stołówce szpitalnej, piekarni, cukierni, kwiaciarni, archiwum, szpitalu bądź w określonym dziale firmy albo instytucji. Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe słuchacz odbywa w miejscu, do którego skieruje go szkoła lub w tym, które sam wybierze.

Program nauczania zarówno teoretycznego, jak i praktycznego zawiera najnowsze treści, nastawione na przyswojenie praktycznych umiejętności potrzebnych do wykonywania zawodu.

Konsultacje grupowe dla słuchaczy odbywają się we wszystkich semestrach, co dwa tygodnie, przez dwa dni (sobota, niedziela), według rozkładu zajęć ustalonego przez dyrektora szkoły.

Zaświadczenie i świadectwo

Po zakończeniu nauki otrzymasz zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego, wydane na podstawie § 9 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 roku. Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu zawodowego (szczegółowe informacje o egzaminie są dostępne na stronie Strefa Słuchacza). Po pozytywnym zdaniu egzaminu zawodowego otrzymasz świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Dyplom i tytuł zawodowy technika, zgodny z klasyfikacją zawodów Ministra Pracy i Polityki Społecznej, otrzymasz, spełniając oba następujące warunki:

 • zdasz egzamin zawodowy i uzyskasz potwierdzone świadectwami kwalifikacje zawodowe (w zależności od kierunku na poziomie K1 lub K1 i K2),
 • masz wykształcenie średnie (osoba, która ma wykształcenie zasadnicze zawodowe uzyska dyplom po uzupełnieniu wykształcenia średniego w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych – jeżeli nie uzupełnisz wykształcenia średniego, nie otrzymasz dyplomu i tytułu zawodowego technika, ale na podstawie świadectwa potwierdzającego kwalifikacje zawodowe nadal będziesz mieć uprawnienia do wykonywania zawodu w zakresie tej kwalifikacji zawodowej: K1 lub K1 i K2, którą obejmuje ukończony przez ciebie kierunek).

Do dyplomu zawodowego wystawiany jest także Europass – suplement w języku polskim i angielskim, uprawniający do podejmowania pracy zgodnie ze zdobytym zawodem w krajach Unii Europejskiej.

Zaświadczenia, świadectwa i dyplomy są wydawane na drukach zgodnych z wzorem MEN

Warunki uzyskania zaświadczenia o ukończeniu Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego oraz przystąpienia do egzaminu zawodowego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną:

 • oddanie w każdym semestrze nauki jednej pracy kontrolnej z każdego nauczanego przedmiotu,
 • uzyskanie z każdego nauczanego przedmiotu pozytywnej oceny (co najmniej dopuszczającej), upoważniającej słuchacza do przystąpienia do egzaminu semestralnego,
 • zaliczenie egzaminów semestralnych z każdego nauczanego przedmiotu,
 • zaliczenie praktyk zawodowych w pełnym wymiarze godzinowym dla danego zawodu oraz zdanie do sekretariatu szkoły kompletnie uzupełnionej umowy i dzienniczka praktyk,
 • rozliczenie opłat za cały kurs najpóźniej na miesiąc przed jego zakończeniem.
 • minimum 50 % frekwencji.

Zapisz się teraz!

Go to top