Połącz pracę z pasją.
Zdobądź nowy zawód.

Chcesz szybko i łatwo zdobyć uprawnienia rolnicze, by móc otrzymać albo kupić ziemię rolną bądź starać się o dofinansowanie z UE? A może po prostu nie wyobrażasz sobie innego życia, jak tylko na wsi? Jeżeli czujesz harmonię z przyrodą, chętnie zajmujesz się zwierzętami i roślinami, jesteś osobą odpowiedzialną, zdeterminowaną i samodzielną, zostań rolnikiem!

Jednym z fundamentów globalnego rynku jest produkcja rolna. Doświadczeni ludzie z pasją, którzy wybiorą zawód rolnika, zyskują dzięki temu szerokie możliwości interesującej i dochodowej pracy – zarówno w Polsce, jak i w krajach UE. Co ciekawe, chociaż profesja ta kojarzy się przede wszystkim z pracą na roli i opieką nad zwierzętami gospodarskimi, daje o wiele większe perspektywy zatrudnienia m.in. w handlu, logistyce, mediach i innych branżach, powiązanych z dziedziną rolną. Kto zdecyduje się na pracę w gospodarstwie, musi przede wszystkim wykazywać właściwą postawę i mieć świadomość, że gospodarka rolna wymaga systematyczności i ciągłości pracy (również w weekendy, święta i inne dni ustawowo wolne), od której jakości zależą bezpieczeństwo, zdrowie i życie ludzi oraz stan środowiska naturalnego. Oczywiście, przyszły rolnik musi mieć także stosowne umiejętności technologiczne oraz odpowiednie przygotowanie merytoryczne i praktyczne. Na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym ETAT niezbędną wiedzę i uprawnienia rolnicze uzyskasz już w 1 rok!

Zapisz się teraz!

  Kwalifikacje rolnicze

Ukończenie kierunku umożliwia uzyskanie kwalifikacji rolniczych. Są one niezbędne do zakupu lub otrzymania w spadku, np. od rodziców, ziemi rolnej przez osoby niebędące w świetle prawa rolnikami. Uprawniają także do otrzymania dofinansowania z programów wsparcia dla rolników w ramach Funduszy Europejskich.

  Zawód

Rolnik

ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej
  Rodzaj szkoły

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy prowadzony przez Niepubliczne Centrum Kształcenia Ustawicznego „ETAT” w Lublinie

  Czas nauki

1 rok (2 semestry)

  Tryb nauki

Zaoczny (zjazdy w co drugi weekend miesiąca, w soboty i niedziele)

  Opłaty

1680 zł/kurs
płatne jednorazowo lub w dwóch ratach po 840 zł 

  Uzyskany dokument
 • Zaświadczenie MEN
 • Certyfikat kwalifikacji zawodowych ( wystawia OKE. Odbiór ze szkoły jako, potwierdzenie zdanych egzaminów państwowych)
 • Dyplom zawodowy i suplementy do dyplomu tzw. Europass w j. polskim i j. angielskim (wystawia i odsyła OKE na wniosek Absolwenta)

  Uwaga

Słuchacze i Absolwenci kierunku rolnik w naszej szkole, mogą CAŁKOWICIE BEZPŁATNIE kształcić się na kierunku Ogrodnik ( OGR.02.), który również jest honorowany, przy staraniu się o pozyskanie dotacji z funduszy unijnych.

W przypadku, gdy starasz się o dotacje na modernizację gospodarstwa zapytaj swojego doradcę rolniczego, czy nie powinieneś uzupełnić wykształcenia na poziomie ROL.10 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej -Technik rolnik.

UPRAWNIENIA

 • Bezpłatne zaświadczenia ZUS, KRUS, MOPS

EGZAMIN:

Zewnętrzny, państwowy egzamin zawodowy przeprowadzany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Podejście do egzaminu w zakresie kwalifikacji zawodowej jest nieobowiązkowe. Szczegółowe informacje o egzaminie dostępne poniżej i w Strefie Słuchacza.

REKRUTACJA

 • Stale otwarta dla każdego chętnego, kto ukończył 18 lat i ma wykształcenie co najmniej 8-letnie podstawowe/gimnazjalne bądź zawodowe, średnie (matura nie jest wymagana) lub wyższe.
 • Rekrutacja bez egzaminów wstępnych.
 • Zasady rekrutacji i spis wymaganych dokumentów dostępne w zakładce Rekrutacja.

Perspektywy pracy

 • Prywatne i państwowe zakłady rolne
 • Mieszalnie pasz
 • Gospodarstwa agroturystyczne
 • Firmy consultingowo-doradcze
 • Firmy zajmujące się logistyką dla rolnictwa
 • Sklepy, hurtownie i punkty skupu płodów rolnych
 • Prasa, telewizja, radio, portale internetowe związane z rolnictwem
 • Szkolnictwo zawodowe (po ukończeniu studiów i specjalności nauczycielskiej)
 • Własne gospodarstwo rolne

Ramowy program nauczania

W trakcie nauki poznasz wybrane zagadnienia z takich obszarów wiedzy, jak m.in.:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w rolnictwie
 • Produkcja roślinna
 • Produkcja zwierzęca
 • Technika w rolnictwie
 • Język obcy w rolnictwie
 • Przepisy ruchu drogowego
 • Podstawy działalności gospodarczej w rolnictwie
 • Prowadzenie produkcji rolniczej (zajęcia praktyczne)

Uprawnienia zawodowe

Dzięki wykładom teoretycznym i warsztatom praktycznym zyskasz niezbędną wiedzę i umiejętności, które umożliwią ci wykonywanie następujących zadań zawodowych:

 • wykonywanie interdyscyplinarnych prac w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, przy uwzględnieniu m.in. okresu rozpłodowego zwierząt oraz cyklu przyrodniczego i okresu wegetacyjnego roślin uprawnych;
 • obsługiwanie stosowanych w rolnictwie środków technicznych oraz nowych technologii, zapewniających wysokie wskaźniki wydajności pracy i niski poziom szkodliwości dla środowiska naturalnego;
 • prowadzenie i obsługa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
 • prowadzenie sprzedaży produktów rolnych i zwierząt gospodarskich;
 • obliczanie opłacalności produkcji rolniczej;
 • stałe podnoszenie doświadczenia zawodowego, sprzyjające m.in. właściwej obserwacji środowiska naturalnego, kształtowaniu umiejętności badawczych i podejmowaniu decyzji dostosowanych do zastanych warunków.

Zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz praktyki zawodowe

Zajęcia teoretyczne są prowadzone w nowocześnie wyposażonej bazie lokalowej, dostosowanej do typu prowadzonych zajęć.

Zajęcia praktyczne odbywają się w warunkach rzeczywistych, odpowiadających tematyce kierunku, np. w restauracji, hotelu, stołówce szpitalnej, piekarni, cukierni, kwiaciarni, archiwum, szpitalu bądź w określonym dziale firmy albo instytucji. Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe słuchacz odbywa w miejscu, do którego skieruje go szkoła lub w tym, które sam wybierze.

Program nauczania zarówno teoretycznego, jak i praktycznego zawiera najnowsze treści, nastawione na przyswojenie praktycznych umiejętności potrzebnych do wykonywania zawodu.

Konsultacje grupowe dla słuchaczy odbywają się we wszystkich semestrach, co dwa tygodnie, przez dwa dni (sobota, niedziela), według rozkładu zajęć ustalonego przez dyrektora szkoły.

Zaświadczenie i świadectwo

Po zakończeniu nauki otrzymasz zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego, wydane na podstawie § 12 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku. Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu zawodowego (szczegółowe informacje o egzaminie są dostępne na stronie Strefa Słuchacza). Po pozytywnym zdaniu egzaminu zawodowego otrzymasz świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Po otrzymaniu świadectwa możesz kontynuować naukę w zakresie kwalifikacji zawodowej ROL.10 Organizacja  i nadzorowanie produkcji rolniczej, by uzyskać dyplom i tytuł zawodowy technika rolnika. 

Do dyplomu zawodowego wystawiany jest także Europass – suplement w języku polskim i angielskim, uprawniający do podejmowania pracy zgodnie ze zdobytym zawodem w krajach Unii Europejskiej.

Zaświadczenia, świadectwa i dyplomy są wydawane na drukach zgodnych z wzorem MEN

Warunki uzyskania zaświadczenia o ukończeniu Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego oraz przystąpienia do egzaminu zawodowego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną:

 • pozytywne zaliczenie egzaminu wewnętrznego na koniec kursu
 • zrealizowanie  praktyk zawodowych 
 • rozliczenie opłat za cały kurs zgodnie z umową

Zapisz się teraz!

Go to top