Połącz pracę z pasją.
Zdobądź nowy zawód.

Chcesz mieć zawód, który będzie zawsze potrzebny? Jeżeli lubisz piec, jesteś osobą skrupulatną, odpowiedzialną i uzdolnioną manualnie oraz masz rozwinięty zmysł smaku, zostań piekarzem!

Piekarnictwo to zawód pożądany na całym świecie i gwarantujący stabilną, rozwojową pracę. Do głównych zadań piekarza należy dostarczenie na rynek pieczywa dobrej jakości i o wysokich walorach zdrowotnych. Zmiany przyzwyczajeń żywieniowych konsumentów i nowe trendy dietetyczne sprawiają, że piekarze mogą na co dzień wykazać się inwencją w kreowaniu nowych przepisów na chleby, bułki, rogale i inne rodzaje pieczywa. Jako piekarz, możesz znaleźć zatrudnienie w piekarni lub założyć własną firmę, np. wyspecjalizowaną w określonym rodzaju wyrobów piekarniczych. Nie zwlekaj i zapisz się na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy ETAT, gdzie niezbędną wiedzę i uprawnienia w zawodzie piekarza uzyskasz już w 1 rok!

Zapisz się teraz!

  Zawód

Piekarz

K1.TG.03. Produkcja wyrobów piekarskich
  Rodzaj szkoły

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy prowadzony przez Niepubliczne Centrum Kształcenia Ustawicznego „ETAT” w Lublinie

  Czas nauki

1 rok (2 semestry)

  Tryb nauki

Zaoczny (zjazdy w co drugi weekend miesiąca, w soboty i niedziele)

  Opłaty

1800 zł/kurs
płatne jednorazowo lub w ratach: 900 zł/semestr albo 300 zł/m-c

  Uzyskany dokument
 • Zaświadczenie MEN
 • Certyfikat kwalifikacji zawodowych ( wystawia OKE. Odbiór ze szkoły jako, potwierdzenie zdanych egzaminów państwowych)
 • Dyplom zawodowy i suplementy do dyplomu tzw. Europass w j. polskim i j. angielskim (wystawia i odsyła OKE na wniosek Absolwenta)

UPRAWNIENIA

 • Bezpłatne zaświadczenia ZUS, KRUS, MOPS

EGZAMIN:

Zewnętrzny, państwowy egzamin zawodowy przeprowadzany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Podejście do egzaminu w zakresie kwalifikacji zawodowej jest nieobowiązkowe. Szczegółowe informacje o egzaminie dostępne poniżej i w Strefie Słuchacza.

REKRUTACJA

 • Stale otwarta dla każdego chętnego, kto ukończył 18 lat i ma wykształcenie co najmniej 8-letnie podstawowe/gimnazjalne bądź zawodowe, średnie (matura nie jest wymagana) lub wyższe.
 • Rekrutacja bez egzaminów wstępnych.
 • Zasady rekrutacji i spis wymaganych dokumentów dostępne w zakładce Rekrutacja.

Perspektywy pracy

 • Piekarnie
 • Restauracje
 • Markety spożywcze na dziale piekarniczym
 • Szkolnictwo zawodowe (po ukończeniu studiów i specjalności nauczycielskiej)
 • Własna działalność gospodarcza

Ramowy program nauczania

W trakcie nauki poznasz wybrane zagadnienia z takich obszarów wiedzy, jak m.in.:

Technika w produkcji piekarskiej

 • BHP w zakładzie spożywczy
 • Maszyny i urządzenia

Technologie produkcji piekarskiej

 • Podstawy technologii spożywczej
 • Charakterystyka surowców piekarskich i pieczywa
 • Produkcja wyrobów piekarskich

Działalność gospodarcza w przetwórstwie spożywczym

 • Podejmowanie działalności gospodarczej w przetwórstwie spożywczym 64 godziny
 • Funkcjonowanie zakładu przetwórstwa spożywczego

Język obcy w produkcji piekarskiej

 • Wybrane elementy gramatyczno-fonetyczne języka obcego w branży piekarskiej
 • Zastosowanie języka obcego w pracy zawodowej

Gospodarka magazynowa w zakładzie piekarskim

 • Magazynowanie surowców piekarskich
 • Magazynowanie wyrobów gotowych

Procesy produkcji wyrobów piekarskich

 • Magazyn podręczny surowców piekarskich
 • Ciastownia
 • Rozrostownia i piecownia

Uprawnienia zawodowe

Dzięki wykładom teoretycznym i warsztatom praktycznym zyskasz niezbędną wiedzę i umiejętności, które umożliwią ci wykonywanie następujących zadań zawodowych:

 • przygotowywanie surowców do produkcji wyrobów piekarskich;
 • wytwarzanie ciast na różne rodzaje pieczywa, kształtowanie i wypiekanie wyrobów z zachowaniem zasad bezpieczeństwa zdrowotnego żywności;
 • sporządzanie półproduktów piekarskich;
 • dzielenie ciasta i kształtowanie kęsów na wyroby piekarskie;
 • przeprowadzanie rozrostu oraz wypieku pieczywa;
 • obsługiwanie maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów piekarskich, w tym wykorzystywanie innowacyjnych technologii piekarniczych;
 • przygotowywanie wyrobów piekarniczych do dystrybucji.

Zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz praktyki zawodowe

Zajęcia teoretyczne są prowadzone w nowocześnie wyposażonej bazie lokalowej, dostosowanej do typu prowadzonych zajęć.

Zajęcia praktyczne odbywają się w warunkach rzeczywistych, odpowiadających tematyce kierunku, np. w restauracji, hotelu, stołówce szpitalnej, piekarni, cukierni, kwiaciarni, archiwum, szpitalu bądź w określonym dziale firmy albo instytucji. Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe słuchacz odbywa w miejscu, do którego skieruje go szkoła lub w tym, które sam wybierze.

Program nauczania zarówno teoretycznego, jak i praktycznego zawiera najnowsze treści, nastawione na przyswojenie praktycznych umiejętności potrzebnych do wykonywania zawodu.

Konsultacje grupowe dla słuchaczy odbywają się we wszystkich semestrach, co dwa tygodnie, przez dwa dni (sobota, niedziela), według rozkładu zajęć ustalonego przez dyrektora szkoły.

Zaświadczenie i świadectwo

Po zakończeniu nauki otrzymasz zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego, wydane na podstawie § 9 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 roku. Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu zawodowego (szczegółowe informacje o egzaminie są dostępne na stronie Strefa Słuchacza). Po pozytywnym zdaniu egzaminu zawodowego otrzymasz świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Po otrzymaniu świadectwa możesz kontynuować naukę w zakresie kwalifikacji zawodowej K2 (sprawdź 1,5-roczne Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w Szkołach dla Dorosłych ETAT w Lublinie), by uzyskać dyplom i tytuł zawodowy technika. Dyplom technika, zgodny z klasyfikacją zawodów Ministra Pracy i Polityki Społecznej, otrzymasz, spełniając oba następujące warunki:

 • zdasz egzamin zawodowy i uzyskasz potwierdzone świadectwami kwalifikacje zawodowe (w zależności od kierunku na poziomie K1 lub K1 i K2),
 • masz wykształcenie średnie (osoba, która ma wykształcenie zasadnicze zawodowe uzyska dyplom po uzupełnieniu wykształcenia średniego w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych – jeżeli nie uzupełnisz wykształcenia średniego, nie otrzymasz dyplomu i tytułu zawodowego technika, ale na podstawie świadectwa potwierdzającego kwalifikacje zawodowe nadal będziesz mieć uprawnienia do wykonywania zawodu w zakresie tej kwalifikacji zawodowej: K1 lub K1 i K2, którą obejmuje ukończony przez ciebie kierunek).

Do dyplomu zawodowego wystawiany jest także Europass – suplement w języku polskim i angielskim, uprawniający do podejmowania pracy zgodnie ze zdobytym zawodem w krajach Unii Europejskiej.

Zaświadczenia, świadectwa i dyplomy są wydawane na drukach zgodnych z wzorem MEN

Warunki uzyskania zaświadczenia o ukończeniu Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego oraz przystąpienia do egzaminu zawodowego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną:

 • oddanie w każdym semestrze nauki jednej pracy kontrolnej z każdego nauczanego przedmiotu,
 • uzyskanie z każdego nauczanego przedmiotu pozytywnej oceny (co najmniej dopuszczającej), upoważniającej słuchacza do przystąpienia do egzaminu semestralnego,
 • zaliczenie egzaminów semestralnych z każdego nauczanego przedmiotu,
 • zaliczenie praktyk zawodowych w pełnym wymiarze godzinowym dla danego zawodu oraz zdanie do sekretariatu szkoły kompletnie uzupełnionej umowy i dzienniczka praktyk,
 • rozliczenie opłat za cały kurs najpóźniej na miesiąc przed jego zakończeniem.

Zapisz się teraz!

Go to top