Połącz pracę z pasją.
Zdobądź nowy zawód.

Zawód: Rolnik 613003

Kwalifikacja I R.3. -Prowadzenie produkcji rolniczej

Podbudowa programowa : Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy Rolnik prowadzony jest przez Policealną Szkołę Zawodową „ETAT” w Lublinie
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.

Nauka w obrębie1 kwalifikacji R.3 Prowadzenie produkcji rolniczej trwa około 10 miesięcy, do tego okresu należy doliczyć około 2-3 miesiące od daty zakończenia kursu, w trakcie których OKE w Krakowie wyznaczy termin egzaminu państwowego. Po zdaniu egzaminu państwowego ( części pisemnej i praktycznej) słuchacz uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Rolnik. Koszt kształcenia w zakresie 1 kwalifikacji wynosi 1000 złotych.

Rekrutacja

Na kierunek Rolnik, kandydat składa w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie szkoły lub on-line
 • oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły (nie wymagana matura),
 • zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki ,
 • dowód osobisty do wglądu
  * ( kobiety, które zmieniły stan cywilny i posiadają świadectwo na nazwisko panieńskie okazują dowód osobisty lub akt małżeństwa)

Charakterystyka zawodu:

Zawód Rolnik ulokowany jest w branży rolniczo-leśnej z ochroną środowiska. Wyodrębniono w nim jedną kwalifikację, w której opisano efekty kształcenia w trzech jednostkach. Kształcenie w zawodzie rolnik przygotowuje osobę uczącą się do wykonywania prac w produkcji roślinnej, zwierzęcej i obsługiwania środków technicznych stosowanych w rolnictwie. Złożoność wykonywania zadań w tym zawodzie wynika z jego interdyscyplinarności i różnorodności stosowanych technologii produkcji. Wykonywanie prac związanych z produkcją roślinną uzależnione jest od cyklu przyrodniczego i może być realizowane tylko w okresie wegetacyjnym roślin uprawnych. Wykonywanie prac w produkcji zwierzęcej wymaga systematyczności i ciągłości – również w czasie dni wolnych od pracy, takich jak soboty i niedziele oraz święta. Jakość wykonywanych prac ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo, zdrowie i życie człowieka oraz stan środowiska naturalnego, stąd oprócz umiejętności technologicznych istotne znaczenie ma postawa osób wykonujących prace w tym zawodzie. Wykonywanie zadań zawodowych sprzyja obserwacji środowiska naturalnego, kształtowaniu umiejętności badawczych i życiu w harmonii z przyrodą. Nowe technologie produkcji motywują do stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych i środków technicznych zapewniających wysokie wskaźniki wydajności pracy i niski poziom szkodliwości dla środowiska naturalnego.

Możliwość zatrudnienia i stanowiska pracy absolwenta

Absolwenci kierunku Rolnik mogą samodzielnie prowadzić gospodarstwo rolne lub mogą zostać zatrudnieni jako pracownicy fizyczni w gospodarstwie rolnym.

Opis kształcenia:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie rolnik powinien być przygotowany do wykonywania co najmniej następujących zadań zawodowych:

 1. wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej;
 2. prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
 3. prowadzenia sprzedaży produktów rolnych i zwierząt gospodarskich;
 4. obliczania opłacalności produkcji rolniczej.

Program nauczania w zawodzie rolnik

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy w rolnictwie
 2. Produkcja roślinna
 3. Produkcja zwierzęca
 4. Technika w rolnictwie
 5. Język obcy w rolnictwie
 6. Przepisy ruchu drogowego
 7. Podstawy działalności gospodarczej w rolnictwie
 8. Zajęcia praktyczne – Prowadzenie produkcji rolniczej

 

Po ukończeniu kursu uzyskuje się zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego rolnik uprawniające do przystąpienia do egzaminu państwowego w zawodzie, w zakresie kwalifikacji wymienionej w zaświadczeniu.

Nauka kończy się egzaminem państwowym (pisemnym i praktycznym) przed OKE w Krakowie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, po zdaniu którego słuchacz otrzymuje tytuł zawodowy Rolnik.

Po otrzymaniu dyplomu Rolnika , absolwenci mogą kontynuować naukę na kierunku Technik Rolnik w zakresie 2 Kwalifikacji: R.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej.

Załączniki:
Pobierz plik (rolnik.pdf)Podstawa programowa dla zawodu[Źródło: http://www.koweziu.edu.pl]2082 kB
Do góry