Połącz pracę z pasją.
Zdobądź nowy zawód.

Zawód: Kucharz 512001

Kwalifikacja I T.6 - Sporządzanie potraw i napojów

Podbudowa programowa : Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy Kucharz prowadzony jest przez Policealną Szkołę Zawodową „ETAT” w Lublinie
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.

Rekrutacja

Na kierunek kucharz, kandydat składa w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie szkoły lub on-line
 • oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły (nie wymagana matura),
 • zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki ,
 • dowód osobisty do wglądu
  * ( kobiety, które zmieniły stan cywilny i posiadają świadectwo na nazwisko panieńskie okazują dowód osobisty lub akt małżeństwa)

Opis kształcenia:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. przechowywania żywności;
 2. sporządzania potraw i napojów;
 3. wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów.

Program nauczania w zawodzie kucharz

Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii

 • Bezpieczeństwo oraz higiena pracy i produkcji w gastronomii
 • Urządzenia i instalacje techniczne w zakładach gastronomicznych

 

Działalność gospodarcza w gastronomii

 • Podejmowanie działalności gospodarczej w branży gastronomicznej
 • Funkcjonowanie przedsiębiorstwa gastronomicznego

 

Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

 • Systemy zapewniające bezpieczeństwo żywności i zasady racjonalnego żywienia
 • Charakterystyka towaroznawcza i przechowywanie żywności
 • Proces produkcyjny w zakładzie gastronomicznym
 • Technologia sporządzania potraw i napojów z różnych surowców i półproduktów oraz ich ekspedycja.

 

Język obcy w gastronomii

 • Słownictwo i zwroty typowe dla gastronomii
 • Porozumiewanie się podczas pracy i w kontaktach z klientami obcojęzycznymi

 

Procesy technologiczne w gastronomii

 • Przygotowanie półproduktów
 • Sporządzanie potraw i napojów z różnych surowców i półproduktów

 

Gastronomia w praktyce – zajęcia praktyczne

 • Wykonywanie czynności porządkowych zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej
 • Wykonywanie czynności zawodowych na stanowiskach produkcyjnych w zakładzie gastronomicznym
 • Funkcjonowanie zakładu gastronomicznego w praktyce

 

Po ukończeniu kursu uzyskuje się zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego uprawniające do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie kwalifikacji wymienionej w zaświadczeniu.

Załączniki:
Pobierz plik (kucharz.pdf)Podstawa programowa dla zawodu[Źródło: http://www.koweziu.edu.pl]2006 kB
Go to top