Połącz pracę z pasją.
Zdobądź nowy zawód.

Zawód: Cukiernik 751201

Kwalifikacja I: TG. 4 Produkcja wyrobów cukierniczych

Podbudowa programowa : Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy Cukiernik prowadzony jest przez Policealną Szkołę Zawodową „ETAT” w Lublinie Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.

Rekrutacja

Na kierunek cukiernik, kandydat składa w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie szkoły lub on-line
 • oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły (nie wymagana matura),
 • zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki ,
 • dowód osobisty do wglądu
  * ( kobiety, które zmieniły stan cywilny i posiadają świadectwo na nazwisko panieńskie okazują dowód osobisty lub akt małżeństwa)

Osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu umiejętności zawodowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikację zawodowe. Egzamin przeprowadzany jest przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Osoba, która zda egzamin otrzyma świadectwo potwierdzające daną kwalifikację.

 

 

Charakterystyka zawodu:

Praca w zawodzie cukiernik polega nie tylko na wytwarzaniu różnego asortymentu ciast, ciastek, tortów i deserów, ale również na tworzeniu dekoracji wyrobów gotowych, które dostarczają wrażeń smakowych i wizualnych konsumentowi. Cukiernik musi umieć ocenić jakość i przydatność surowców oraz prowadzić dokumentację związaną z rozliczeniem surowców i półproduktów. Cukiernik produkując wyroby cukiernicze, a w szczególności wyroby cukiernicze trwałe, posługuje się specjalistycznymi maszynami i urządzeniami, które w czasie kształcenia musi poznać i umieć je obsługiwać. Wiedzę i umiejętności będzie mógł wykorzystać, podejmując pracę w zakładach przemysłowych. Dekoracje cukiernicze tworzone są głównie ręcznie i wymagają zdolności manualnych oraz plastycznych. Konieczna jest znajomość i umiejętność pracy z różnymi tworzywami dekoracyjnymi. Ważna jest również dbałość o higienę na stanowisku pracy oraz umiejętność jego organizacji zgodnie z wymogami bezpieczeństwa, higieny pracy i ergonomii. Celem nadrzędnym tych czynności jest dostarczenie wyrobu o najlepszej jakości, wytworzonego zgodnie z zasadami bezpieczeństwa zdrowotnego żywności.

Możliwość zatrudnienia i stanowiska pracy absolwenta

Wiedzę i umiejętności będzie mógł wykorzystać, podejmując pracę w zakładach przemysłowych, tj. cukiernie.

Opis kształcenia:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie cukiernik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów cukierniczych;
 2. magazynowania surowców cukierniczych;
 3. sporządzania półproduktów cukierniczych;
 4. sporządzania gotowych wyrobów cukierniczych;
 5. dekorowania wyrobów cukierniczych i przygotowania do ich dystrybucji.

Program nauczania w zawodzie cukiernik

Technika w produkcji cukierniczej

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach przetwórstwa spożywczego
 • Informacja techniczna
 • Maszyny i urządzenia

 

Technologie produkcji cukierniczej

 • Znaczenie i rola żywności
 • Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym wytwarzanej żywności
 • Surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze stosowane w produkcji cukierniczej

 

Proces technologiczny półproduktów i gotowych wyrobów cukierniczych

 • Działalność gospodarcza w przetwórstwie spożywczym
 • Podejmowanie działalności gospodarczej w przetwórstwie spożywczym
 • Funkcjonowanie zakładu przetwórstwa spożywczego

 

Język obcy w produkcji cukierniczej

 • Cukiernia jako zakład pracy
 • Praca w cukierni
 • Rynek pracy

 

Gospodarka magazynowa w zakładzie cukierniczym - zajęcia praktyczne

 • Magazynowanie surowców cukierniczych, materiałów pomocniczych i wyrobów gotowych
 • Konfekcjonowanie i pakownie wyrobów cukierniczych

 

Procesy produkcji wyrobów cukierniczych

 • Przygotowanie produkcji cukierniczej
 • Produkcja półproduktów i wyrobów gotowych cukierniczych
 • Dekorowanie wyrobów cukierniczych

 

Po ukończeniu kursu uzyskuje się zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego uprawniające do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie kwalifikacji wymienionej w zaświadczeniu.

Go to top