Połącz pracę z pasją.
Zdobądź nowy zawód.

Zawód: Technik technologii żywności 314403

Kwalifikacja II: T.16- Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

Podbudowa programowa :szkoła średnia

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy Technik technologii żywności prowadzony jest przez Policealną Szkołę Zawodową „ETAT” w Lublinie
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.

Rekrutacja

Warunkiem przystąpienia do kształcenia na Kwalifikacji II jest posiadanie świadectwa lub dyplomu z OKE w Krakowie potwierdzającego uzyskanie Kwalifikacji I , tj.:

 • T.2- Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń
 • T.3- Produkcja wyrobów piekarskich
 • T.4- Produkcja wyrobów cukierniczych
 • T.5- Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych oraz wykształcenie średnie ogólne (nie wymagamy matury)

 

Na kierunek Technik technologii żywności , kandydat składa w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie szkoły lub on-line
 • oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej (nie wymagana matura),
 • oryginału świadectwa lub dyplomu z OKE w Krakowie potwierdzającego uzyskanie Kwalifikacji I
 • zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki ,
 • dowód osobisty do wglądu
  * ( kobiety, które zmieniły stan cywilny i posiadają świadectwo na nazwisko panieńskie okazują dowód osobisty lub akt małżeństwa)

Charakterystyka zawodu:

Technik technologii żywności wykonuje swoją pracę w zakładach przetwórstwa spożywczego. Technik technologii żywności nadzoruje przebieg produkcji na stanowiskach pracy od przyjęcia surowców do zakładu i ich odpowiedniego składowania, przez obróbkę wstępną (sortowanie, mycie, obieranie, rozdrabnianie itp.), wytworzenie półproduktów, ich dalsze przetwarzanie (filtrowanie, wędzenie, zagęszczanie fermentowanie itp.), aż do uzyskania gotowych wyrobów, ich pakowanie i przekazanie do magazynu. Do jego zadań należy również kontrola jakości surowców i produktów na każdym etapie procesu.

Istotnym jego zadaniem jest organizowanie i nadzorowanie prac, aby przebiegały zgodnie z obowiązującymi normami wykorzystania maszyn, surowców, energii, czasu pracy, przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych oraz systemów zapewnienia jakości zdrowotnej żywności. Dokumentuje również zużycie surowców, dodatków, opakowań, ilości wyprodukowanych wyrobów i określa na tej podstawie normy zużycia materiałów i wydajności, zgodnie z obowiązującymi normami zakładowymi. Technik technologii żywności bierze udział w opracowywaniu receptur, instrukcji technologicznych oraz norm zakładowych dla wyrobu, wdraża je do produkcji (próby technologiczne) oraz koryguje zaobserwowane wady i braki. Technik technologii żywności wykonuje także specjalistyczne analizy (fizyczne, chemiczne, mikrobiologiczne) surowców, półproduktów i wyrobów gotowych w warunkach laboratoryjnych.

Dodatkowym atutem dla zawodu technik technologii żywnościna podbudowie kwalifikacji T.3. jest zdobycie umiejętności na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie piekarz. Piekarz swoją pracę wykonuje w zakładzie piekarskim. Do jego głównych zadań należy dostarczenie na rynek pieczywa o dobrej jakości oraz wysokich walorach zdrowotnych. Aby otrzymać dobrej jakości pieczywo, musi zadbać o surowce najlepszej jakości, a następnie przechować je w odpowiednich warunkach. Głównym jego zadaniem jest wytworzenie ciast na różne rodzaje pieczywa, ukształtowanie wyrobów, wypiek z zachowaniem zasad bezpieczeństwa zdrowotnego żywności oraz przygotowanie do sprzedaży.

Możliwość zatrudnienia i stanowiska pracy absolwenta

Technologia żywności obejmuje szeroki zakres kształcenia. Wyszkoleni technicy mogą znaleźć pracę we wszystkich zakładach przetwórstwa spożywczego oraz w firmach pokrewnych. Praca może odbywać się w nowoczesnych, wyposażonych w zautomatyzowane linie produkcyjne, zakładach spożywczych oraz w zakładach rzemieślniczych na różnych typowych stanowiskach, np.:

 • technologa, który opracowuje nowe receptury i wprowadza je do produkcji, zmienia i doskonali istniejące wyroby;
 • kierownika średniego (zmiany, wydziału, linii) i niższego (mistrz, brygadzista) szczebla, który nadzoruje i kontroluje podległych pracowników, organizuje ich pracę, szkoli, odpowiada za jakość, terminowość i wydajność pracy, przygotowuje rozliczenia zużycia surowców, opakowań, energii, maszyn itp.;
 • laboranta – bada organoleptycznie i za pomocą specjalistycznej aparatury surowce, półprodukty, dodatki, odpady na każdym etapie produkcji oraz każdą partię gotowego wyrobu.Analizując oferty pracy z różnych źródeł, należy sądzić, iż są poszukiwani pracownicy w zawodzie technik technologii żywności.

Załączniki:
Pobierz plik (technik_technologii_zywnosci.pdf)Podstawa programowa[Źródło: http://www.koweziu.edu.pl ]3912 kB
Do góry