Zawód: Technik rolnik 314207

Kwalifikacja II: R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

Podbudowa programowa: szkoła średnia

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy Technik rolnik prowadzony jest przez Policealną Szkołę Zawodową „ETAT” w Lublinie
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.

Rekrutacja

Warunkiem przystąpienia do kształcenia na Kwalifikacji II jest posiadanie świadectwa lub dyplomu z OKE w Krakowie potwierdzającego uzyskanie Kwalifikacji I , tj.:

 

Na kierunek Technik rolnik, kandydat składa w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

 

Technik rolnik - Kwalifikacyjny kurs zawodowy umożliwia osobom dorosłym uzyskanie kwalifikacji zawodowych i dyplomu technika rolnika. Kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone są według programów nauczania, uwzględniających podstawę programową Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zawód Technik rolnik można zdobyć kończąc kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie kwalifikacji R.3 – Prowadzenie produkcji rolniczej i R.16 – Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej.

Osoba, która uzyskała zaliczenie kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu umiejętności zawodowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Egzamin przeprowadzany jest przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Osoba, która zda egzamin otrzyma świadectwo potwierdzające daną kwalifikację.

Osoba, która przedłoży do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe w zakresie kwalifikacji R.3 i R.16 oraz świadectwo potwierdzające poziom średniego wykształcenia otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie TECHNIK ROLNIK.

Jeżeli posiadasz:

Charakterystyka zawodu:

Technik rolnik prowadzi produkcję roślinną i zwierzęcą oraz organizuje, nadzoruje i wykonuje prace związane z nasiennictwem oraz produkcją roślin w gospodarstwach rolnych. W związku z tym technik rolnik opracowuje technologie i prowadzi uprawę roślin, planuje, organizuje i przeprowadza poszczególne etapy produkcji, planuje zaopatrzenie gospodarstwa w środki do produkcji roślinnej, prowadzi uprawę roli, siew i sadzenie roślin, pielęgnację roślin oraz ochronę przed chwastami , chorobami i szkodnikami, przeprowadza okresową kontrolę i ocenę plantacji, w tym plantacji nasiennych, w okresie wegetacji, planuje i przeprowadza zbiór roślin, kontroluje i konserwuje urządzenia wodno-melioracyjne, organizuje i nadzoruje prace związane z chowem, pielęgnacją i żywieniem zwierząt gospodarskich, gospodaruje w sposób właściwy paliwami i bezpiecznie je przechowuje, obsługuje z zachowaniem warunków bezpieczeństwa i higieny pracy instalacje, silniki i urządzenia elektryczne używane w rolnictwie, obsługuje i właściwie eksploatuje maszyny, dokonuje oceny stanu technicznego używanego sprzętu rolniczego, dokonuje konserwacji i drobnych napraw, planuje zaopatrzenie gospodarstwa w narzędzia maszyny i urządzenia, prowadzi dokumentacje dotyczącą produkcji roślinnej i zwierzęcej, sporządza kalkulacje ponoszonych kosztów w produkcji roślinnej i zwierzęcej, wszystkie etapy technologiczne w produkcji roślinnej i zwierzęcej prowadzi zgodnie z wymogami Zwykłej Dobrej Praktyki Rolniczej oraz Zasadami Wzajemnej Zgodności, w produkcji roślinnej i zwierzęcej wykorzystuje metody ekologiczne, prowadzi sprzedaż bezpośrednią produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, identyfikuje odbiorców na produkty wytworzone we własnym gospodarstwie, przygotowuje ofertę handlową, nadzoruje prace innych pracowników w małym zespole, korzysta ze środków Unii Europejskiej.

Opis kształcenia:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik rolnik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  1. wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej;
  2. prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
  3. prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i zwierząt gospodarskich;
  4. organizowania i nadzorowania produkcji roślinnej i zwierzęcej;
  5. podejmowania decyzji na podstawie rachunku ekonomicznego.
  6. rozpoznawania oraz dobierania gatunków i odmian roślin oraz ras i typów użytkowych zwierząt do warunków przyrodniczych i ekonomicznych gospodarstwa rolnego;
  7. dobierania i agregatowania maszyn i narzędzi do poszczególnych zabiegów agro- i zootechnicznych oraz obsługiwania ich zgodnie z instrukcjami;
  8. planowania, organizowania i wykonywania zabiegów składających się na technologie produkcji roślinnej i zwierzęcej;
  9. planowania, organizowania i stosowania ekologicznych metod produkcji rolniczej;

 

Pozyskanie wiedzy z zakresu:

 

Przygotowanie do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego i korzystania z funduszy unijnych oraz komercyjnych kredytów bankowych.

Załączniki:
Pobierz plik (technik_rolnik.pdf)Podstawa programowa[Źródło: http://www.koweziu.edu.pl ]2689 kB