Połącz pracę z pasją.
Zdobądź nowy zawód.

Zawód: Technik rolnik 314207

Kwalifikacja II: R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

Podbudowa programowa: szkoła średnia

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy Technik rolnik prowadzony jest przez Policealną Szkołę Zawodową „ETAT” w Lublinie
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.

Rekrutacja

Warunkiem przystąpienia do kształcenia na Kwalifikacji II jest posiadanie świadectwa lub dyplomu z OKE w Krakowie potwierdzającego uzyskanie Kwalifikacji I , tj.:

 • R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej, Zawód Rolnik
 • oraz wykształcenie średnie ogólne (nie wymagamy matury)

 

Na kierunek Technik rolnik, kandydat składa w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie szkoły lub on-line
 • oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej (nie wymagana matura),
 • oryginału świadectwa lub dyplomu z OKE w Krakowie potwierdzającego uzyskanie Kwalifikacji I
 • zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki ,
 • dowód osobisty do wglądu
  * ( kobiety, które zmieniły stan cywilny i posiadają świadectwo na nazwisko panieńskie okazują dowód osobisty lub akt małżeństwa)

 

Technik rolnik - Kwalifikacyjny kurs zawodowy umożliwia osobom dorosłym uzyskanie kwalifikacji zawodowych i dyplomu technika rolnika. Kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone są według programów nauczania, uwzględniających podstawę programową Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zawód Technik rolnik można zdobyć kończąc kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie kwalifikacji R.3 – Prowadzenie produkcji rolniczej i R.16 – Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej.

Osoba, która uzyskała zaliczenie kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu umiejętności zawodowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Egzamin przeprowadzany jest przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Osoba, która zda egzamin otrzyma świadectwo potwierdzające daną kwalifikację.

Osoba, która przedłoży do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe w zakresie kwalifikacji R.3 i R.16 oraz świadectwo potwierdzające poziom średniego wykształcenia otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie TECHNIK ROLNIK.

Jeżeli posiadasz:

 • wykształcenie na poziomie podstawowym lub gimnazjalnym, możesz ukończyć kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie kwalifikacji R.3 – Prowadzenie produkcji rolniczej, następnie podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe kończąc kurs kwalifikacyjny R.16 – Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu w zakresie tych kwalifikacji, po uzupełnieniu wykształcenia średniego w Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych lub eksternistycznie oraz po zdaniu egzaminu z kwalifikacji R.3 i R.16 uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie TECHNIK ROLNIK,
 • wykształcenie zasadnicze w zawodzie ROLNIK, możesz podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe kończąc kurs kwalifikacyjny R.3 i uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu w zakresie tej kwalifikacji. Po uzupełnieniu wykształcenia średniego w Liceum Ogólnokształcących dla Dorosłych oraz po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje R.16 można uzyskać dyplom w zawodzie TECHNIK ROLNIK,
 • wykształcenie zasadnicze zawodowe inne niż rolnicze, możesz ukończyć kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie kwalifikacji R.3 następnie podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe kończąc kurs kwalifikacyjny R.3 i uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu w zakresie tych kwalifikacji, po uzupełnieniu wykształcenia średniego w Liceum Ogólnokształcących dla Dorosłych oraz po zdaniu egzaminu z kwalifikacji R.3 i R.16 uzyskać dyplom w zawodzie TECHNIK ROLNIK,
 • wykształcenie średnie i masz ukończoną kwalifikację R.3, możesz podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe kończąc kurs kwalifikacyjny R.16 i uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu w zakresie tej kwalifikacji oraz po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje R.16 uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie TECHNIK ROLNIK,
 • wykształcenie średnie inne niż rolnicze, możesz ukończyć kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie kwalifikacji R.3, następnie podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe kończąc kurs kwalifikacyjny R.16 i uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu w zakresie tych kwalifikacji oraz po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje R.3 i R.16 uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie TECHNIK ROLNIK.

Charakterystyka zawodu:

Technik rolnik prowadzi produkcję roślinną i zwierzęcą oraz organizuje, nadzoruje i wykonuje prace związane z nasiennictwem oraz produkcją roślin w gospodarstwach rolnych. W związku z tym technik rolnik opracowuje technologie i prowadzi uprawę roślin, planuje, organizuje i przeprowadza poszczególne etapy produkcji, planuje zaopatrzenie gospodarstwa w środki do produkcji roślinnej, prowadzi uprawę roli, siew i sadzenie roślin, pielęgnację roślin oraz ochronę przed chwastami , chorobami i szkodnikami, przeprowadza okresową kontrolę i ocenę plantacji, w tym plantacji nasiennych, w okresie wegetacji, planuje i przeprowadza zbiór roślin, kontroluje i konserwuje urządzenia wodno-melioracyjne, organizuje i nadzoruje prace związane z chowem, pielęgnacją i żywieniem zwierząt gospodarskich, gospodaruje w sposób właściwy paliwami i bezpiecznie je przechowuje, obsługuje z zachowaniem warunków bezpieczeństwa i higieny pracy instalacje, silniki i urządzenia elektryczne używane w rolnictwie, obsługuje i właściwie eksploatuje maszyny, dokonuje oceny stanu technicznego używanego sprzętu rolniczego, dokonuje konserwacji i drobnych napraw, planuje zaopatrzenie gospodarstwa w narzędzia maszyny i urządzenia, prowadzi dokumentacje dotyczącą produkcji roślinnej i zwierzęcej, sporządza kalkulacje ponoszonych kosztów w produkcji roślinnej i zwierzęcej, wszystkie etapy technologiczne w produkcji roślinnej i zwierzęcej prowadzi zgodnie z wymogami Zwykłej Dobrej Praktyki Rolniczej oraz Zasadami Wzajemnej Zgodności, w produkcji roślinnej i zwierzęcej wykorzystuje metody ekologiczne, prowadzi sprzedaż bezpośrednią produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, identyfikuje odbiorców na produkty wytworzone we własnym gospodarstwie, przygotowuje ofertę handlową, nadzoruje prace innych pracowników w małym zespole, korzysta ze środków Unii Europejskiej.

Opis kształcenia:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik rolnik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej;
 2. prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
 3. prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i zwierząt gospodarskich;
 4. organizowania i nadzorowania produkcji roślinnej i zwierzęcej;
 5. podejmowania decyzji na podstawie rachunku ekonomicznego.
 6. rozpoznawania oraz dobierania gatunków i odmian roślin oraz ras i typów użytkowych zwierząt do warunków przyrodniczych i ekonomicznych gospodarstwa rolnego;
 7. dobierania i agregatowania maszyn i narzędzi do poszczególnych zabiegów agro- i zootechnicznych oraz obsługiwania ich zgodnie z instrukcjami;
 8. planowania, organizowania i wykonywania zabiegów składających się na technologie produkcji roślinnej i zwierzęcej;
 9. planowania, organizowania i stosowania ekologicznych metod produkcji rolniczej;

 

Pozyskanie wiedzy z zakresu:

 • zbierania i przechowywania produktów rolniczych;
 • przygotowywania produktów rolniczych do sprzedaży, zgodnie z obowiązującymi normami, i prowadzeniem sprzedaż;
 • stosowania rachunku ekonomicznego w działalności gospodarczej;
 • prowadzenia uproszczonej rachunkowości;
 • organizowania i oceniania własnej pracy;
 • stosowania przepisów prawa dotyczącego działalności gospodarczej;
 • przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska i bezpieczeństwa żywności,
 • przestrzegania przepisów o ochronie zwierząt i przepisów o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej;
 • poszukiwania miejsca pracy jako pracownik najemny lub przedsiębiorca;
 • doskonalenia umiejętności zawodowych;
 • korzystania z różnych źródeł informacji technicznej i ekonomicznej oraz doradztwa rolniczego.
 • kształtowanie postaw przedsiębiorczych oraz przygotowanie do wejścia na rynek pracy.

 

Przygotowanie do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego i korzystania z funduszy unijnych oraz komercyjnych kredytów bankowych.

Załączniki:
Pobierz plik (technik_rolnik.pdf)Podstawa programowa[Źródło: http://www.koweziu.edu.pl ]2689 kB
Do góry