Połącz pracę z pasją.
Zdobądź nowy zawód.

Zawód: Technik ekonomista 331403

Kwalifikacje I: A.35- Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

Kwalifikacje II: A.36- Prowadzenie rachunkowości

Podbudowa programowa: szkoła średnia

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy Technik ekonomista prowadzony jest przez Policealną Szkołę Zawodową „ETAT” w Lublinie
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.

Rekrutacja

Na kierunek Technik ekonomista, kandydat składa w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie szkoły lub on-line
 • oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej (nie wymagana matura),
 • zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki ,
 • dowód osobisty do wglądu
  * ( kobiety, które zmieniły stan cywilny i posiadają świadectwo na nazwisko panieńskie okazują dowód osobisty lub akt małżeństwa)

Charakterystyka zawodu:

Technik ekonomista potrafi:

 • stosować zasady zarządzania zasobami rzeczowymi, finansowymi i ludzkimi oraz różne formy działań marketingowych,
 • obliczać, interpretować miary statystyczne oraz przetwarzać wyniki,
 • sporządzać typowe dokumenty i sprawozdania dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw,
 • posługiwać się technicznymi środkami biurowymi,
 • ewidencjonować i analizować operacje gospodarcze,
 • prowadzić rozliczenia finansowe z budżetem, Urzędem Skarbowym, instytucjami ubezpieczeniowymi, bankami i innymi jednostkami organizacyjnymi,
 • prowadzić korespondencję w sprawach osobowych, finansowych i handlowych,
 • sporządzać plany działania jednostki organizacyjnej,
 • obliczać wskaźniki efektywności działalności jednostki organizacyjnej,
 • organizować procesy logistyczne w jednostce organizacyjnej,
 • przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych,
 • stosować przepisy prawa w zakresie wykonywanych zadań zawodowych.Ekonomiści są osobami cenionymi na rynku pracy, ponieważ posiadają umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów występujących we współczesnych przedsiębiorstwach. Oczekiwania pracodawców nakierowane są na praktyczne umiejętności podczas wykonywania czynności zawodowych zgodnych z opisem stanowisk pracy zawartych w Standardach kwalifikacji zawodowych, związanych między innymi z polityką zatrudnienia, naliczaniem wynagrodzeń, rozliczaniem ubezpieczeń i podatków, księgowością, obrotem pieniężnym, zaopatrzeniem, sprzedażą, gospodarką magazynową, rozliczaniem produkcji, wykonywaniem prac biurowych. Istnieje konieczność posługiwania się nowoczesną technologią oraz korzystania z użytkowych programów finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych, zarządzania magazynem. Analiza ofert pracy wykazała, że wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie księgowości, finansów, obsługi sprzedaży i marketingu.

Możliwość zatrudnienia i stanowiska pracy absolwenta

Zawód technika ekonomisty stwarza duże szanse zatrudnienia na różnorodnych stanowiskach pracy. Nabyte umiejętności zawodowe umożliwiają absolwentowi utworzenie i prowadzenie własnej działalności oraz zatrudnienie na wielu stanowiskach w różnych jednostkach organizacyjnych.

Opis kształcenia:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. planowania i prowadzenia działalności gospodarczej;
 2. obliczania podatków;
 3. prowadzenia spraw kadrowo
 4. płacowych;
 5. prowadzenia rachunkowości;
 6. wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Program nauczania:

Ekonomiczno-prawne podstawy gospodarowania

 • Stosowanie przepisów prawa w gospodarowaniu
 • Gospodarowanie na rynku zasobów dóbr i usług
 • Wykonanie prac biurowych
 • Zarządzanie zasobami ekonomicznymi
 • Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych

 

Działalność podmiotu gospodarczego

 • Określenie form organizacyjno-prawnych podmiotu gospodarczego
 • Organizacja pracy biurowej
 • Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego
 • Współpraca z otoczeniem rynkowym
 • Planowanie przedmiotu działalności

 

Język obcy zawodowy w praktyce

 • Doskonalenie pracy z tekstem
 • Konwersacje w biznesie
 • Wykorzystanie języka obcego w praktyce gospodarczej

 

Zasoby ludzkie jednostki organizacyjnej

 • Stosowanie przepisów prawa pracy
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Dokumentowanie pracy i płacy

 

Gospodarowanie majątkiem przedsiębiorstwa

 • Gospodarowanie aktywami
 • Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności
 • Przeprowadzanie inwentaryzacji składników majątkowych

 

Rozliczenie finansowe

 • Klasyfikowanie kosztów i przychodów
 • Sporządzanie kalkulacji
 • Prowadzenie ewidencji księgowej
 • Ustalanie i podział wyniku finansowego
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych
 • Prowadzenie analizy wskaźnikowej

Przykładowe obszary zatrudnienia:

Wszystkie podmioty gospodarcze bez względu na ich formę organizacyjna czy własnościowa, banki, zakłady budżetowe, własna działalność gospodarcza, konsulting.

Załączniki:
Pobierz plik (technik_ekonomista.pdf)Podstawa programowa[Źródło: http://www.koweziu.edu.pl ]2385 kB
Go to top