Połącz pracę z pasją.
Zdobądź nowy zawód.

Zawód: Technik architektury krajobrazu 314202

Kwalifikacje:
K1- Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu (R.21.)
K2- Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu (R.22.)

Podbudowa programowa: szkoła średnia

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy Technik architektury krajobrazu prowadzony jest przez Policealną Szkołę Zawodową „ETAT” w Lublinie
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.

Rekrutacja

Na kierunek Technik architektury krajobrazu, kandydat składa w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie szkoły lub on-line
 • oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej (nie wymagana matura),
 • zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki ,
 • dowód osobisty do wglądu
  * ( kobiety, które zmieniły stan cywilny i posiadają świadectwo na nazwisko panieńskie okazują dowód osobisty lub akt małżeństwa)

Charakterystyka zawodu:

Technik architektury krajobrazu produkuje rośliny ozdobne, przygotowuje, urządza i pielęgnuje tereny zieleni miast i obszarów wiejskich; wykonuje pielęgnację parków, starodrzewu; nadzoruje podległych pracowników. Produkcja roślin ozdobnych realizowana jest poprzez stosowanie technologii produkcji drzew i krzewów ozdobnych, bylin oraz roślin jednorocznych i dwuletnich.

W zakresie urządzania i pielęgnacji terenów zieleni technik architektury krajobrazu: planuje i projektuje tereny zieleni miast i obszarów wiejskich, wyznacza miejsca do zakładania trawników, rabat bylinowych, nasadzeń drzew i krzewów, posługuje się dokumentacją projektową w poszczególnych etapach realizacji i konserwacji terenów zieleni oraz urządza tereny zieleni miast i obszarów wiejskich według przygotowanego projektu, przygotowuje miejsca do nasadzeń drzew i krzewów, zakłada trawniki i kwietniki, obsadza wazy kwiatowe, przygotowuje mieszanki ziem ogrodniczych, torfu i podłoży dla roślin.

W zakresie rekultywacji terenów zdegradowanych: wyznacza drzewa do karczowania lub wycięcia, terminowo i systematycznie organizuje pielęgnację powierzonej zieleni na osiedlach, w parkach oraz przed obiektami użyteczności publicznej, nadzoruje przycinanie żywopłotów, strzyżenia trawników, pielęgnuje parki, odczytuje projekty terenów zieleni i wykonuje je w terenie.

Możliwość zatrudnienia i stanowiska pracy absolwenta

Absolwent w zawodzie technik architektury krajobrazuznajdzie pracę zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami w jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu, jednostkach realizacyjnych i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu, jednostkach administracji samorządowej w wydziałach geodezji i kartografii, ochrony środowiska, kształtowania i pielęgnacji zieleni, w placówkach służb ochrony zabytków i ochrony przyrody, u właścicieli obiektów krajobrazowych, w szkółkach drzew, krzewów i roślin ozdobnych oraz w szkolnictwie zawodowym (po ukończeniu studiów i specjalności nauczycielskiej, zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

Opis kształcenia

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik architektury krajobrazupowinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. projektowanie i kształtowanie krajobrazu (realizacji i pielęgnacji terenów zieleni towarzyszących budynkom mieszkalnym, obiektom przemysłowym)
 2. projektowanie elementów architektury krajobrazu z zachowaniem wymogów estetycznych i ekologicznych
 3. stosowanie zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska, zasady pielęgnowania terenów zieleni towarzyszących obiektom architektonicznym
 4. sadzenie i pielęgnowanie drzew i krzewów stosowanych w kształtowaniu krajobrazu
 5. wykonywanie i konserwowanie elementów małej architektury ogrodowej
 6. wykonywanie i konserwowanie instalacji nawadniających oraz ogrodowych urządzeń wodnych
 7. prowadzenie uproszczonej rachunkowości i kosztorysowania
 8. stosowanie zasad marketingu działalności związanej z architekturą krajobrazu
Załączniki:
Pobierz plik (technik_architektury_krajobrazu.pdf)Podstawa programowa[Źródło: http://www.koweziu.edu.pl ]2571 kB
Go to top