Połącz pracę z pasją.
Zdobądź nowy zawód.

Mieszkasz na wsi? Cenisz kontakt z przyrodą, a praca na roli sprawia Ci przyjemność? Chcesz być bardziej eko i żyć w zgodzie z naturą? Jesteś właścicielem gruntów uprawnych? Zostań rolnikiem!

Produkcja rolna stanowi jeden z fundamentów globalnego rynku. Obecnie obserwujemy zmiany w postrzeganiu osób wykonujących zawód rolnika zarówno w Polsce, jak i w innych krajach UE. Praca przedstawiciela tej profesji polega na prowadzeniu uprawy roślin, z których pozyskiwane są produkty spożywcze lub surowce służące do ich wytwarzania. Rolnik wielokrotnie zajmuje się także przetwórstwem pozyskanych roślin we własnym zakresie. Jego praca skupia się przede wszystkim wokół zapewnienia odpowiednich warunków dla uprawy poszczególnych gatunków roślin i nadzorowaniu ich poprawnego wzrostu. Po zbiorze plonów dba o ich właściwe mgazynowanie. Rolnicy posiadający odpowiednie warunki sprzętowe i przestrzenne zajmują się przetwórstwem, w celu otrzymania produktów docelowych, wykorzystywanych do celów spożywczych. W większości przypadków rolnik jest pracownikiem samodzielnym, zajmującym się uprawą własnego gruntu. Możliwe są jednak także inne formy zatrudnienia, stąd osoby wykonujące tę profesję pracują na polach uprawnych, plantacjach i innych gruntach ornych, przynależnych do dużych przedsiębiorstw rolniczych.

W Niepublicznej Branżowej Szkole ETAT zdobędziesz kwalifikacje, które umożliwią Ci nabycie ziemi, założenie gospodarstwa rolnego, uzyskanie dopłat oraz dotacji. Pamiętaj, że w pracy rolnika niezbędne jest również spełnienie odpowiednich warunków fizycznych i zdrowotnych. Obecnie istotną rolę odgrywają też umiejętność obsługi zaawansowanych technologicznie urządzeń i maszyn rolniczych. Chcesz dowiedzieć się więcej? Zgłoś się do nas!

Zapisz się teraz!

  Zawód

Rolnik

K1 ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej
  Rodzaj szkoły

Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia „ETAT” w Lublinie
3-letnia branżowa szkoła I stopnia na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej

  Czas nauki

3 lata

  Tryb nauki

Dzienny (od poniedziałku do piątku)

  Opłaty

brak opłat i wpisowego

  Uzyskany dokument
 • Świadectwo ukończenia szkoły branżowej I stopnia MEN wydane przez szkołę

UZYSKANY DOKUMENT (szczegóły)

Po ukończeniu szkoły:

 • Świadectwo ukończenia szkoły branżowej I stopnia MEN wydane przez szkołę

Uczeń zdaje egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie na koniec klasy trzeciej kwalifikacja - ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej

Po zdaniu państwowych egzaminów zawodowych:

 • Świadectwo MEN wydawane przez OKE (dla osób, które zdały egzamin zawodowy)
 • Dyplom MEN (dla osób, które zdały egzamin zawodowy)
 • Europass – Suplement do dyplomu

Dyplomy i suplementy do dyplomów wydają okręgowe komisje egzaminacyjne.

UPRAWNIENIA

 • Bezpłatna legitymacja szkolna
 • Bezpłatne zaświadczenia ZUS, KRUS, MOPS

EGZAMIN:

Zewnętrzny, państwowy egzamin zawodowy przeprowadzany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Podejście do egzaminu w zakresie kwalifikacji zawodowej jest nieobowiązkowe. Szczegółowe informacje o egzaminie dostępne poniżej i w Strefie Słuchacza.

REKRUTACJA

 • Stale otwarta dla każdego chętnego, kto:
  • ukończył 8-letnią szkołę podstawową,
  • nie ukończył 18 lat ( dotyczy kandydata do klasy pierwszej),
  • posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w wybranym zawodzie.
 • Rekrutacja bez egzaminów wstępnych.
 • Zasady rekrutacji i spis wymaganych dokumentów dostępne w zakładce Rekrutacja.

Perspektywy pracy

 • Własna działalność gospodarcza (praca w gospodarstwach rolniczych, agroturystycznych, ogrodniczych
 • Instytucje służb rolniczych, rolnicze przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe związane z produkcją rolniczą (w kraju i za granicą)

Ramowy program nauczania

W trakcie nauki poznasz wybrane zagadnienia z takich obszarów wiedzy, jak m.in.:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy rolnictwa
 • Prowadzenie produkcji roślinnej
 • obieranie metod i środków ochrony roślin zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin
 • Prowadzenie produkcji zwierzęcej
 • Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie
 • Organizowanie zbytu zwierząt gospodarskich i produktów rolnych
 • Język angielski zawodowy
 • Kompetencje personalne i społeczne

Uprawnienia zawodowe

Dzięki wykładom teoretycznym i warsztatom praktycznym zyskasz niezbędną wiedzę i umiejętności, które umożliwią ci wykonywanie następujących zadań zawodowych:

 • prowadzenie prac związanych z produkcją roślinną,
 • prowadzenie prac związanych z produkcją zwierzęcą,
 • prowadzenie i obsługiwanie pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej,
 • prowadzenie sprzedaży zwierząt i produktów rolnych.

Zajęcia teoretyczne i praktyczne

Zajęcia teoretyczne są prowadzone w nowocześnie wyposażonej bazie lokalowej, dostosowanej do typu prowadzonych zajęć.

Zajęcia praktyczne odbywają się w warunkach rzeczywistych, odpowiadających tematyce kierunku, np. gospodarstwach rolnych specjalizujących się w produkcji roślinnej i zwierzęcej, w gospodarstwach agroturystycznych oraz w gospodarstwach ogrodniczych. Zajęcia praktyczne słuchacz odbywa w miejscu, do którego skieruje go szkoła lub w tym, które sam wybierze.

Program nauczania zarówno teoretycznego, jak i praktycznego zawiera najnowsze treści, nastawione na przyswojenie praktycznych umiejętności potrzebnych do wykonywania zawodu.

Uczniowie realizują tematykę programową praktyk zawodowych zgodnie z cyklem kształcenia dla zawodu.

Celem organizacji praktycznej nauki zawodu w zakładach pracy jest:

 • pogłębienie i doskonalenie umiejętności praktycznych w danym zawodzie,
 • pogłębienie wiadomości nabytych w szkole,
 • doskonalenie umiejętności praktycznych na różnych stanowiskach pracy,
 • wykształcenie umiejętności pracy i współdziałania w zespole,
 • doskonalenie umiejętności interpersonalnych,
 • wyrobienie poczucia odpowiedzialności za jakość pracy poszanowanie mienia,
 • przygotowanie do egzaminu zawodowego,
 • przygotowanie do świadczenia pracy w wyuczonym zawodzie.

Zaświadczenie i świadectwo

Po zakończeniu nauki otrzymasz Świadectwo o ukończeniu branżowej szkoły I stopnia, wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

Ukończenie branżowej szkoły I stopnia umożliwia przystąpienie do egzaminu zawodowego (szczegółowe informacje o egzaminie są dostępne na stronie Strefa Słuchacza).

Po pozytywnym zdaniu egzaminu zawodowego otrzymasz Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Absolwent branżowej szkoły I stopnia prowadzącej kształcenie w zawodzie ROLNIK po uzyskaniu kwalifikacji pierwszej ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej może podjąć naukę w branżowej szkole II stopnia na kwalifikacji drugiej w następujących zawodach:

 • TECHNIK ROLNIK (K2) ROL.10. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

lub

 • TECHNIK AGROBIZNESU (K2) ROL.05. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

Dyplom potwierdzający K2 uzyska Absolwent, który posiada wszystkie poniższe punkty:

 1. świadectwo potwierdzające kwalifikacje K1 ROLNIK
 2. świadectwo potwierdzające kwalifikacje K2 TECHNIK ROLNIK albo K2 TECHNIK AGROBIZNESU
 3. wykształcenie średnie branżowe

Zapisz się teraz!

Sekretariat

Godziny pracy:

pon-pt: 8:00 - 16:00

sb-nd: 7:45- 15:30 tylko w terminach zjazdów

tel. (81) 441-14-14,
kom. 500-617- 889, 535- 646- 550, 502-037-531, 501-631-484

Go to top