Połącz pracę z pasją.
Zdobądź nowy zawód.

Od 25 maja 2018 r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO). Informujemy, iż na podstawie art. 13 i 14 RODO od 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Szkoły Dla Dorosłych „ETAT” w Lublinie.

 1. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych są:
  SZKOŁY DLA DOROSŁYCH „ETAT” W LUBLINIE, w skład których wchodzą: Policealna Szkoła Zawodowa „ETAT” w Lublinie i Niepubliczne Centrum Kształcenia Ustawicznego „ETAT” w Lublinie
  Aleje Racławickie7, 20-059 Lublin
  (nr tel.: 81 44 11 414, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ).
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 81 44 11 414 lub adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Szkoły Dla Dorosłych „ETAT” w Lublinie przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa – w szczególności ustawy o oświacie. W celu wykonywania tych zadań Szkoły Dla Dorosłych „ETAT” w Lublinie muszą mieć dostęp do niektórych danych osobowych.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 3., Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  • Kuratorium Oświaty,
  • Centralna Komisja Egzaminacyjna,
  • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
  • Urząd Miasta w Lublinie,
  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
  • Policja, Prokuratura, Sądy, ZUS, KRUS,
  • inne podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
  • podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3., lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 5 do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.
 6. W związku z przetwarzaniem przez Szkoły Dla Dorosłych „ETAT” w Lublinie Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator;
  • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
  • usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których przetwarza się dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;
  • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Szkoły Dla Dorosłych „ETAT” w Lublinie posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.
  Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  Przetwarzanie danych osobowych dzieci do 16 roku życia jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy zgodę wyraziła lub zaaprobowała osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem.
 7. Przetwarzanie Pani/Pana danych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, co może wiązać się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem, które wykonywane jest przez Administratora na mocy obowiązujących przepisów prawa. Dotyczy to poniższych przypadków:
  • dokonywania oceny ryzyka naruszenia prawa, gdzie ocena ta dokonywana jest na podstawie danych zadeklarowanych w złożonych dokumentach, w oparciu o ustalone kryteria;
  • dokonywania oceny ryzyka naruszenia prawa, gdzie ocena ta dokonywana jest na podstawie danych pozyskiwanych z dokumentów, w oparciu o ustalone kryteria.
  Konsekwencją dokonanej oceny, w powyższych przypadkach, jest automatyczne zakwalifikowanie do grupy ryzyka, gdzie kwalifikacja do grupy nieakceptowalnego ryzyka może skutkować zmianą relacji i podjęciem dodatkowych czynności przewidzianych prawem.
 8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Szkoły Dla Dorosłych „ETAT” w Lublinie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dyrektor Szkół Dla Dorosłych „ETAT” w Lublinie

Sekretariat

Godziny pracy:

pon-pt: 8:00 - 16:00

sb-nd: 7:45- 15:30 tylko w terminach zjazdów

tel. (81) 441-14-14,
kom. 500-617- 889, 535- 646- 550, 502-037-531, 501-631-484

Go to top