high quality richardmillereplica.is on line. the tasks are the functions involving rolex patek philippe replica watches. the exact geneva representation turned out to be capable merely by exact perfectwatches.is. cheap youngsexdoll under $63 works to make spare time memorable also terrific. https://reallydiamond.com/ for sale is constantly led by superior quality.

Połącz pracę z pasją.
Zdobądź nowy zawód.

Od 25 maja 2018 r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO). Informujemy, iż na podstawie art. 13 i 14 RODO od 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Szkoły Dla Dorosłych „ETAT” w Lublinie.

 1. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych są:
  SZKOŁY DLA DOROSŁYCH „ETAT” W LUBLINIE, w skład których wchodzą: Policealna Szkoła Zawodowa „ETAT” w Lublinie i Niepubliczne Centrum Kształcenia Ustawicznego „ETAT” w Lublinie
  Aleje Racławickie7, 20-059 Lublin
  (nr tel.: 81 44 11 414, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ).
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 81 44 11 414 lub adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Szkoły Dla Dorosłych „ETAT” w Lublinie przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa – w szczególności ustawy o oświacie. W celu wykonywania tych zadań Szkoły Dla Dorosłych „ETAT” w Lublinie muszą mieć dostęp do niektórych danych osobowych.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 3., Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  • Kuratorium Oświaty,
  • Centralna Komisja Egzaminacyjna,
  • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
  • Urząd Miasta w Lublinie,
  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
  • Policja, Prokuratura, Sądy, ZUS, KRUS,
  • inne podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
  • podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3., lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 5 do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.
 6. W związku z przetwarzaniem przez Szkoły Dla Dorosłych „ETAT” w Lublinie Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator;
  • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
  • usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których przetwarza się dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;
  • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Szkoły Dla Dorosłych „ETAT” w Lublinie posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.
  Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  Przetwarzanie danych osobowych dzieci do 16 roku życia jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy zgodę wyraziła lub zaaprobowała osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem.
 7. Przetwarzanie Pani/Pana danych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, co może wiązać się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem, które wykonywane jest przez Administratora na mocy obowiązujących przepisów prawa. Dotyczy to poniższych przypadków:
  • dokonywania oceny ryzyka naruszenia prawa, gdzie ocena ta dokonywana jest na podstawie danych zadeklarowanych w złożonych dokumentach, w oparciu o ustalone kryteria;
  • dokonywania oceny ryzyka naruszenia prawa, gdzie ocena ta dokonywana jest na podstawie danych pozyskiwanych z dokumentów, w oparciu o ustalone kryteria.
  Konsekwencją dokonanej oceny, w powyższych przypadkach, jest automatyczne zakwalifikowanie do grupy ryzyka, gdzie kwalifikacja do grupy nieakceptowalnego ryzyka może skutkować zmianą relacji i podjęciem dodatkowych czynności przewidzianych prawem.
 8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Szkoły Dla Dorosłych „ETAT” w Lublinie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dyrektor Szkół Dla Dorosłych „ETAT” w Lublinie

Sekretariat

Godziny pracy:

pon-pt: 8:00 - 16:00

sb-nd: 7:45- 15:30 tylko w terminach zjazdów

tel. (81) 441-14-14,
kom. 500-617- 889, 535- 646- 550, 502-037-531, 501-631-484
fax (81) 441-14-14

Go to top